Imarisai

Imarisai

 UPPERSUSIAT MALIGUK | JOSEFI

“Uanga Guutiusoraasinga?”

“Uanga Guutiusoraasinga?”

JOSEFI taarsiarsaaler­nerani naatsiivim­miniip­poq. Im­maqa or­piit daddelequtit, or­piit paar­ngal­lit tasin­nguil­lu naasul­lit isigai, qarmal­lu akin­nguani Faraop il­lus­saarsua takusin­naavaa. Takorlooruk angerlarsimaf­fim­mini pisut, er­nermi Manas­sep nuk­kani Efraimi il­lar­tik­kaa, tusaasin­naagai. Nukap­piaq­qat pilukat­tut nuliami tis­sigigai takorloorsin­naavaa. Qungujup­poq. Nalun­ngilaa Guutimit pil­luaq­quneqarsimal­luni.

Josefip angajul­liliani Manas­semik, puigor­nermik isumaqar­tumik, atsersimavaa. (1 Mosesi 41:51) Ukiuni kingul­ler­ni Guutip pil­luaq­qus­sutai angerlarserun­naamis­sutigalugil­lu qatan­ngutiminut ataataminul­lu kipip­pal­laarun­naamis­sutigai. Qatan­ngutaasa im­minik uumis­suinerat pis­sutigalugu inuunera al­lan­ngorluin­nar­poq. Taak­kua Josefi saas­sup­paat, toqun­niarlugu pilersaarusior­put niuer­tunul­lu angalasunut inus­siatut tunil­lugu. Taamanimiil­li inuunera al­lan­ngupilooqat­taar­poq. Ukiut aq­qaneq-marluk mis­saan­ni inus­siaal­lunilu par­naarus­saaq­qavoq – ilaan­nik­kul­lu kalun­ner­nut qilersugaasarluni. Maan­nali Egyptenimi Faraomut, nunarsuarmi pis­saaneqar­ner­paamut, tul­lersor­taavoq! *

Josefi ukior­pas­suar­ni Jehovap siulit­tuineratorluin­naq pisoqar­nera takuaa. Maan­na siulit­tuutigineqar­tutut Egyptenimi ukiuni arfineq-marlun­ni karrit katersor­neqar­tut sin­nilis­suup­put, taak­kualu sin­nerut­tut toq­qorsivin­nut katersor­neqar­nerat Josefip nak­kutil­liisuuf­figaa. Tamatuma nalaani nulianilu, Asenati, marlun­nik er­neqar­put. Ilaqut­tanili, ingam­mik nuk­kani Benjamini ataatar­til­lu asasar­tik Jaaku, kilometerinik hundredilin­nik ungasitsigisumiit­tut eq­qarsaatigikulasar­pai. Ajun­ngin­nersut eq­qarsaatigisarunar­paa. Im­maqa aam­ma angajuni nakuuser­niar­tarun­naarsimanersut ilaqut­tanilu eq­qis­seqatigisin­naanerlugit najoq­qilersin­naanerlugil­lu eq­qarsaatigisarunar­paa.

Ilaqutariit­tut eq­qis­seqatigiin­nersi sin­nganermit, ilumoorfigin­nik­kun­naar­nermit imaluun­niit uumis­suinermit akor­nuser­neqarsimap­pat atuk­katit Josefip atugaanut as­singup­put. Josefip ilaqut­taminik isumas­suinermini up­per­nera qanoq ilin­niarfigisin­naavar­put?

“JOSEFI OR­NIS­SIUK”

Josefi isumagisas­sar­pas­suaqarami ukiut ingerlaler­tupal­lap­put. Jehovap Faraomik sin­nat­tor­titsineratorluin­naq ukiut arfineq-marluk peqangaarfiusut kingor­na pis­sutsit al­lan­ngorluin­nar­put. Inerit­tunik katersugas­saqan­ngilaq! Tamatuma kingunin­ngua nunani al­lani kaan­nersuaqaler­poq. Biibilimili al­las­simasutut “Egyptenimi tamarmi inuus­sutis­saqar­poq”. (1 Mosesi 41:54) Josefip isumas­sarsisitaal­luni siulit­tuinera aaq­qis­suus­sil­laq­qin­neralu Egyptenimiut qular­nan­ngitsumik iluaqutigaat.

Josefi maniguut­tuarami Jehovamit ator­neqarsin­naavoq

Egyptenimiut Josefimut akiitsoqar­tutut misigalutil­lu aaq­qis­suus­sil­laq­qin­nera qujamasuutigisimas­savaat. Josefil­li kis­saatigaa taman­na Guutiminut, Jehovamut, ataq­qinaataas­sasoq. Pik­korif­fivut Guutimut kif­far­tor­nermi maniguul­luta ator­tarutsigit taak­kunin­nga takorloorsiman­ngisaan­nak­katsin­nik atuinis­sar­put Guutip isumagisin­naavaa.

 Pif­fis­sap ingerlanerani Egyptenimi kaan­nersuaqaler­poq. Faraop Egyptenimiut ikioq­qul­lutik nil­liam­mata ima akivai: “Josefi or­nis­siuk, peq­qus­sutaalu malil­lugit ilioritsi!” Josefil­lu karrinut sin­nerut­tunut toq­qorsiviit am­marmagit inuit pisariaqar­titamin­nik pisisin­naan­ngor­put. – 1 Mosesi 41:55, 56.

Nunal­li Egyptenip eq­qaaniit­tut karrinut toq­qorsiveqan­ngil­lat. Josefip ilaqutai Kana’animi, kilometerinik hundredilin­nik ungasitsigisumiit­tut, pis­saaleqip­put. Jaakup, ukioq­qor­tusisimasup, Egyptenimi karreqar­toq tusaramiuk er­nini nerisas­sanik pisiniaq­qul­lugit aal­lar­tip­pai. – 1 Mosesi 42:1, 2.

Jaakup nukarliliani, Benjamini, angerlarsimatiin­narlugu er­nini qulit aal­lar­tip­pai. Eq­qaamal­luin­naramium­mi asasani Josefi kisimiitil­lugu angajuinut aal­lar­tik­kamiuk qanoq pisoqar­toq. Taamani er­nini naggam­mik takuaa. Er­nerisa angajul­liit Josefip ilupaava kusanar­toq, ataataata asan­nin­neranut up­per­narsaataasoq, alit­tor­nikoq aagasat­torlu angerlaap­paat. Angut utoq­qaq aliasungaar­toq Josefip nersum­mit kiisor­tumit nerineqarsimaneranik sal­loqit­tar­paat. – 1 Mosesi 37:31-35.

JOSEFIP “SIN­NAT­TUNI EQ­QAAVAI”

Jaakup er­neri sivisuumik angalareerlutik Egyptenimut pip­put. Karrinik pisinis­samut periarfis­sat pil­lugit apersuigamik naalagaaf­fim­mi atorfilit­tamut Safenat-Paneamik atilim­mut in­nersuun­neqar­put. (1 Mosesi 41:45) Nalun­ngilaat taan­na Josefiusoq? Naamerluin­naq. Taamaal­laat takuaat Egyptenimi naalak­kersuisuusoq pis­saanilis­suaq im­min­nik ikiuisin­naasoq. Ataq­qin­nin­ner­tik takutin­niarlugu pis­susis­samisoor­tumik iliuuseqar­put: “Sas­sarfigaat nunamul­lu pal­lorfigalugu.” – 1 Mosesi 42:5, 6.

Josefimi? Qatan­ngutini ingerlaan­naq ilisarai. Pal­lor­tut takugamigit nukap­piaraanermini pisut eq­qaavai. Biibilimi al­las­simavoq Josefip meeraal­luni taak­kua im­minut pal­lorumaar­neran­nik Jehovamit sin­nat­tor­tin­neqar­nini eq­qaagaa – mas­sak­kul­lu taamator­piaq pisoqar­poq! (1 Mosesi 37:2, 5-9; 42:7, 9) Josefi qanoq ilius­sava? Pak­kutis­savai? Akinias­savai?

Josefip eq­qarsaq­qaar­nani iliuuseqar­tus­saanani nalun­ngilaa. Jehovap pisunik maluginiar­nar­tunik aqutsinera ersarip­poq. Taas­sumami siuner­taata naam­mas­sineqar­nis­saa pineqar­poq. Jaakup kinguaavisa inuias­suan­ngorumaar­nerat Jehovap neriorsuutigisimavaa. (1 Mosesi 35:11, 12) Josefip qatan­ngutai suli nakuuser­tarlutil­lu nam­minis­sarsiorlutil­lu in­nimit­taatsuup­pata kinguaajusut atugarliuutigingaarsin­naavaat. Josefi eq­qarsaq­qaar­nani iliuuseqar­pat ilaqutariit­tut at­taveqaqatigiin­neran­nut ajor­tumik, im­maqa al­laat Jaakup Benjaminil­lu navianar­torsiuler­neran­nik, kinguneqarsin­naavoq. Taak­ku suli inuup­pat? Josefi qatan­ngutini misilik­kumal­lugit inut­tul­lu qanoq it­tuunerat paasiumal­lugu kinaas­sutsini oqaatiginiar­nagu aalajanger­poq. Tamatuma kingor­na Jehovap qanoq ilior­tin­niaraani paasis­sagunar­paa.

Ilimanan­ngilaq tamatumun­nga as­singusumik misigisaqar­nis­sat. Silarsuarmili matumani  ilaqutariit­tut isumaqatigiin­ngin­nerit avis­saar­tuun­neril­lu nalingin­naap­put. Taamatut unam­miniagaqar­nitsin­ni im­maqa misigis­sutsitsin­nit aqun­neqaq­qajaasarlutalu eq­qarsaq­qaarata iliuuseqaq­qajaasar­pugut. Josefimil­li ilaarsinis­saq pineqar­tumul­lu tun­ngatil­lugu Guutip uagutsin­nut piumasaata paasiniar­nis­saa silatusaar­nerus­saaq. (Us­satit 14:12) Eq­qaamas­savat ilaqut­tanik eq­qis­seqateqar­neq pingaaruteqar­toq, Jehovamil­li er­neranil­lu eq­qis­seqateqar­neq pingaaruteqar­nerujus­suuvoq. – Mat­thæusi 10:37.

“MISILIN­NEQAS­SAASI”

Josefip qatan­ngutini qanoq uum­mam­mioqar­nersut paasiniarlugu arlalitsigut misilip­pai. Siul­lermik oqalutseqarluni alaper­naarsuisuunerarlugit un­nerluutiginerisigut sukan­nersumik oqaluup­pai. Qatan­ngutai im­min­nut il­lersor­niarlutik ilaqut­tatik pil­lugit, ilaatigut nukarlersap suli ataatamini najugaqar­neranik, oqalut­tuar­put. Josefip kil­litsingaar­nini takutin­naveersaar­paa. Ilumut nukaa suli inuua? Maan­na Josefip sus­sanerluni nalun­ngilaa. Ima oqar­poq: “Misilin­neqas­saasi,” oqarfigaalu nukarlersaat takorusul­lugu. Arlar­tik ataaseq tigusatut Egyptenimiigin­nar­nis­saa akuerisin­naap­pas­suk nukarlersar­tik aajumal­lugu angerlar­nis­saat Josefip akueraa. – 1 Mosesi 42:9-20.

Qatan­ngutigiit Josefip paasisin­naagaatik nalul­lugu piumasaqaataa eq­qar­toramik­ku ukiut 20-t tamatuma sioq­qul­lugu ajor­tuliorujus­suarsimaner­tik nas­suerutigaat. Ima oqar­put: “Ilumum­mi qatan­ngutitsin­nut ilior­ner­put pil­lugu pisas­sar­put pinialer­par­put, naal­liungaar­nermini naak­kigeq­qul­luni qin­nuigigaluaraatigut tusaruman­ngin­natsigu. Taman­na pil­lugu taama an­nikil­lior­titaaler­pugut.” Oqaaserisaat paasigamigit qul­lilinini takun­ngin­nias­sam­mas­suk Josefi al­lamut saapal­lap­poq. (1 Mosesi 42:21-24) Nalun­ngilaali ilumoorluni al­lamik isumataar­neq ajor­tumik ilior­nerup kingunerisaanik peq­qis­simis­sutigin­nin­nermit an­nerusoq. Taamaat­tumik taak­kunin­nga misiliinini ingerlatiin­nar­paa.

Angerlar­tip­pai, Sim­miuul­li tigusatut tigum­migal­larlugu. Aam­ma nalusaan­nik aningaasat puunut nas­sataan­nut ilineqar­nis­saat isumagaa. Qatan­ngutigiit angerlaramik Benjamini ilagalugu Egypteniliar­nis­samin­nik Jaaku uteriiserfigereerlugu naggataatigut akuersitip­paat. Egyptenimut pigamik iser­tuaratik Josefip angerlarsimaf­fiani pisor­taasoq aningaasat nas­saatik pil­lugit oqalut­tuup­paat aningaasal­lu tamaasa uter­tin­nis­saan­nik neqeroorfigalugu. Taamaalior­nerat nersor­nar­poq, Josefil­li qanor­piaq it­tuunerat paaserusup­paa. Nerersuaqatigai, tamatumalu nalaani Benjaminip takunerata kil­litsis­sutiginera iser­toruminaatsip­paa. Tamatuma kingor­na nerisas­sanik naam­mat­tunik nas­sar­til­lugit angerlamut aal­lar­tip­pai, tamatumuunali ermuseq sølviusoq Benjaminip puuanut toq­qor­paa. – 1 Mosesi 42:26-44:2.

Taava Josefip naggam­mik misilip­pai. Qatan­ngutini malersor­til­lugil­lu ermutsimik sølviusumik til­lis­simasutut un­nerluutigalugit tigusarai. Ermuseq Benjaminip puuaniit­toq nas­saarineqarmat qatan­ngutigiit tamarmik Josefimut uter­tin­neqar­put. Maan­na Josefip qatan­ngutini qanoq it­tuunersut paasisin­naaler­paa. Juda qatan­ngutini sin­nerlugit oqaaseqar­tar­tuuvoq. Josefi nal­lit­tueq­qul­lugu oqarfigaa al­laal­lu qatan­ngutigiit aq­qanil­lit tamarmik Egyptenimi inus­sian­ngorsin­naaneran­nik neqeroorluni. Josefi oqar­poq Benjamini kisimi inus­siatut Egyptenimiigin­nas­sasoq sin­nerilu aal­las­sasut. – 1 Mosesi 44:2-17.

Taman­na Judap kil­litsin­nar­tumik ima oqaaseqar­nis­saminut kajumis­sis­sutigaa: “Anaanani toqum­mat taan­na kiser­ngorup­poq, ataataatalu asavaa.” Oqaasii Josefip kil­litsis­sutigisimas­savai, Jaakum­mi nuliata asasaata Rakelip, Benjaminimik er­ninermini toqusup, Josefi angajul­liliaraa. Josefip, ataatamisut, Rakeli nuan­nersumik eq­qaamasar­paa. Im­maqa taman­na pis­sutigalugu Josefip Benjamini asaneruaa. – 1 Mosesi 35:18-20; 44:20.

Judap Josefi Benjaminimik inus­sian­ngor­titseq­qunagu kimigiiserfigiuar­paa. Al­laat Benjamini sin­nerlugu inus­sian­ngor­nis­sani neqeroorutigaa. Taava iluun­ngarluni ima oqarfigaa: “Saperluin­nar­punga ataatan­nut angerlas­sal­lunga nukap­piaraq taan­na ilaginagu. Ataatama perlus­sior­titaanis­saa takus­sal­lugu ar­tor­para.” (1 Mosesi 44:18-34) Taman­na al­lan­ngorsimaneranut up­per­narsaataal­luar­poq.  Peq­qis­siminini ersersiin­nar­nagu al­laat uagutsin­nut maligas­saal­luar­tumik misigeqatigin­nit­tuunini, nam­minis­sarsiun­ngitsuunini misigin­neqataaninilu ersersip­paa.

Josefip qatan­ngutini peq­qis­simisut takuaa

Josefi sapiler­poq. Misigis­sutsini nunusin­naajun­naar­pai. Kif­fani aniseriarlugit nipituumik qis­saser­poq al­laat Faraop il­lus­saarsuanit tusaaneqarsin­naasumik. Taava ima nas­suer­poq: “Uanga Josefiuvunga, qatan­ngutersi.” Qatan­ngutini tupaq­qasut pak­kup­pai im­minul­lu iliuuserisimasaat pil­lugit asan­nil­luni isumak­keerfigalugit. (1 Mosesi 45:1-15) Taamaasil­luni Jehovap isumak­keerfigin­nik­kumasar­nera ersersip­paa. (Tus­siaat 86:5) Uagut­taaq taamaalior­tar­pugut?

‘SULI INUUVUTIT’

Josefip angerlarsimaf­fiani pisimasut tamaasa Faraop tusaramigit Josefi kajumis­saar­paa ataatani utoq­qalisimasoq ilaqut­tanilu tamaasa Egyptenimut nuun­nis­saan­nik neqeroorfigeq­qul­lugit. Tamatuma kingor­na Josefip ataatani asasani najoq­qiler­paa. Jaaku qial­luni ima oqar­poq: “Tas­sa toqusin­naaler­punga! Kiin­nat takul­lugu up­per­narsigak­ku suli inuusutit.” – 1 Mosesi 45:16-28; 46:29, 30.

Jaaku ukiuni 17-ini Egyptenimi najugaqar­poq. Toqun­ngin­nermini er­nini aq­qaneq-marluk siulit­tuutaasumik pil­luaq­quai. Marloriaam­mik kingor­nus­sisin­naaneq, nalingin­naasumik angajul­liusumut pis­saritin­neqar­tar­toq, Josefimut nukarliup tul­lianut tun­niup­paa. Israelip naggueqatigiis­sor­tai marluk tas­san­nga aal­laaveqas­sap­put. Taavami Juda, er­nermi sisamaat, al­lamik isumataar­nermigut qatan­ngutiminit maligas­saal­luar­nerusoq? Pil­luaq­quneqangaar­poq: Mis­siarsi taas­suma kinguaavinit saq­qum­mis­saaq! – Mosesimik al­lak­kat siul­liit, kapitali 48 aam­ma 49.

Jaaku 147-nik ukioqarluni toqum­mat er­nerisa qatan­ngutimin­nit Josefimit pis­saaneqaqisumit akiniar­neqas­sasoralutik er­numaler­put. Josefili asan­nil­luni akil­lugit oqaaseqarfigai. Aal­laq­qaam­mul­li oqarfigisarsimavai ilaqutariit Egyptenimut nuun­nis­saat Jehovap isumagisarim­magu im­minut pisuutik­kun­naas­sasut. Maan­na maluginiar­nar­tumik ima aperai: “Uanga Guutiusoraasinga?” (1 Mosesi 15:13; 45:7, 8; 50:15-21) Josefip paasivaa Jehova Eq­qar­tuus­sisuusoq naam­mal­luin­nar­toq. Josefi kinaagami Jehovap isumak­keerfigisaanik pil­laasin­naasoq? – Hebræerit 10:30.

Isumak­keerfigin­nin­nis­sat saper­nar­tit­tar­piuk? Ingam­mik piaaralutik ajual­latsitsisimasut isumak­keerfiginis­saat saper­narsin­naavoq. Ilumoorlutil­li peq­qis­simisut uum­mam­mit pisumik isumak­keerfigigutsigit al­lanut uagutsin­nul­lu aliasuutit ikitut it­tut mamitis­savavut. Josefil­lu up­per­nera Ataataatalu, Jehovap, nal­lit­tuinermik maligas­siuil­luar­nera ilaas­savavut.

^ par. 4 Takuuk Napasuliaq Alaper­naarsuif­fik januaari-februaari 2015-imoor­tumi al­laaserisaq “Up­persusiat maliguk”.