Imarisai

Imarisai

“Guutiuna sumiissimasoq?”

“Guutiuna sumiissimasoq?”

“UNA APEQ­QUTAAJUAR­POQ: GUUTIUNA SUMIIS­SIMASOQ?” – Paavi Benedict XVI Polenimi Auschwitzimi tigusanik katersuutsitsiviusimasumiitil­luni oqarsimavoq.

ALIANARTUNIK PISOQARAANGAT IMA EQQARSARTARSIMAVIT: ‘GUUTIUNA SUMIISSIMASOQ?’ ILLILLUUNNIIT INUUNINNI ISUMATSANNARTOQARTILLUGU GUUTI ILINNIK ASANNINNERSOQ QULARISARPIUK?

Im­maqa Sheilatut, USA-mi najugalit­tut, misigisar­putit. Taan­na ilaqutariin­ni up­perluar­tuni peroriar­tor­toq ima oqar­poq: “Guutip pin­ngor­titarim­matigut meeraanin­niil­li taas­sumun­nga kajunger­tar­punga. Taas­sumun­ngali qanit­tutut misigin­ngisaan­nar­punga, soorlulusooq qanil­lin­ngisaan­narlunga nak­kutigigaanga. Guutimit uumigineqarlunga misigin­ngilanga aam­mali taas­suma asaneraanga up­perinagu.” Sooq Sheila qular­pa? Ima nas­suiaavoq: “Ilaqut­tatsin­ni alianar­tor­pas­suar­nik pisoqar­poq, misiginar­porlu Guutip ikiun­ngil­luin­naraatigut.”

Imaas­sin­naavoq Sheilatut Guutip ajugaqan­ngitsup piunera up­perigit. Taamaak­kaluar­toq taas­suma illit isumas­sor­neraatit qularutigisin­naavat. Jobi angut naaper­tuil­luar­tuusoq, Pin­ngor­titsisup pis­saaneqar­neranik ilisimas­suseqar­neranil­lu up­perin­nit­toq, aam­ma nalor­nis­suteqar­poq. (Jobi 2:3; 9:4) Jobip alianar­tor­pas­suar­nik – iluarsif­fis­saqan­ngitsutut it­tunik – nalaataqareerluni Guuti ima aperaa: “Sooq kiin­nat uan­nut iser­tor­piuk ilin­nul­lu akeraasutut naatsorsuul­lunga?” – Jobi 13:24.

Biibilimi qanoq al­las­simasoqar­pa? Guuti alianar­tunut pisuua? Guutip inun­nik tamanik inun­nil­lu ataasiak­kaanik isumas­suineranut up­per­narsaatis­saqar­pa? Inut­tut malugisar­neraatigut, paasisar­neraatigut, misigin­neqatigisar­neraatigut ajor­nar­torsiutitsin­nil­luun­niit ikior­tar­neraatigut ilumut up­perisin­naavar­put?

Al­laaserisani tul­liut­tuni Guutimit isumas­sor­neqar­ner­put pin­ngor­titarsuarmit qanoq erser­toq sam­mis­savar­put. (Romamiut 1:20) Taava Guutip isumas­suinerata Biibilimi ersersin­neqar­nera misis­sus­savar­put. Pin­ngor­titarsuaq Biibililu iluaqutigalugit Guuti ‘ilisimal­luar­nerujar­tor­til­lugu’ taas­sumin­nga ‘isumas­sor­neqar­nerit’ up­perinerujar­tus­savat. – 1 Johan­nesi 2:3; 1 Petrusi 5:7.