Imarisai

Saqqaata tullia

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Kalaallisut

Napasuliaq Alapernaarsuiffik  |  Nr. 5 2016

 SAMMISAQ PINGAARNEQ

Ulluni artornartuni tuppallersarneqarneq

Ulluni artornartuni tuppallersarneqarneq

As­sigiin­ngitsor­pas­suar­tigut ajor­nar­torsior­tar­pugut. Al­laaserisami matumani tamaasa sam­misin­naan­ngilavut, as­sersuutil­li sisamat eq­qaariik­kavut sam­mineroriar­tigit. Inuit as­sigiin­ngitsorujus­suar­nik ajor­nar­torsiutil­lit Guutimit qanoq ilumut tup­pal­lersar­neqar­tut malugiuk.

SULIFFEERUKKAANNI

“Qanor­luunniit ittumik sulif­feqar­sinnaaneq ilikkarpara, pisaria­qan­ngitsullu akis­saajaa­tigisarun­naarpavut.” – Jonathan

“Nuliaralu ataatsik­kut sulif­feerup­pugut,” Seth oqalut­tuar­poq. * “Ukiuni marlun­ni akis­sarsiulaagin­nar­tar­pugut ilaqut­tavul­lu isumal­luutigalugit. Tamatuma kingunerisaanik nuliara Priscil­la nikal­lorujus­suar­poq uangalu naleqan­ngitsutut misigalunga.

Qanoq naam­magit­tar­pugut? Priscil­lap Jiisusip oqaasii Mat­thæusip iivangkiiliua 6:34-mi al­las­simasut eq­qarsaatigiuar­pai. Jiisusi oqar­poq aqagus­saq pil­lugu isumakulus­san­ngitsugut, aqagus­sarmi nam­mineq piminik isumakuluuteqas­sam­mat. Qaman­ngalu pisumik qinusar­nini nukis­saqalis­sutigisar­paa. Uanga Tus­siaat 55:23 tup­pal­lersaatigaara. Tus­siaasior­tutut naner­tuutigisara Jehovamut tun­niup­para, isumagaangalu. Maan­nalu sulif­feqaraluarlunga Jiisusip siun­nersuineratut Mat­thæusip iivangkiiliua 6:20-22 naaper­torlugit pilimanian­ngitsumik inooriaaseqar­pugut. Tamanil­li Guutimut im­mitsin­nul­lu qanin­neruler­pugut.”

“Ilaqutariiul­luta sulif­fiuteerar­put aningaasatigut ajutuuim­mat siunis­saq er­numagaara,” Jonathan nas­suer­poq. “Aningaasatigut ajor­nar­torsior­neq pis­sutigalugu soorlu tas­sa asuliin­naq ukiuni 20-ni suleruloorsimasugut. Nuliaralu aningaasat pil­lugit as­sor­tuut­taler­pugut. Kor­ti akiliis­sut atorlugu akiliisin­naan­ngis­sasoraluta ator­naveersaar­par­put.

Guutil­li oqaasia anersaavalu ikior­tigalugit silatusaar­tumik aalajangiisar­pugut. Qanorluun­niit it­tumik sulif­feqarsin­naaneq ilik­kar­para, pisariaqan­ngitsul­lu akis­saajaatigisarun­naar­pavut. Aam­ma up­peqatitsin­nit Jehovap Nalunaajaasuinit an­ner­toq­qusersor­neqar­tar­pugut. Im­minut tatiginerulersip­paatigut ajor­nar­tuuik­kaangat­talu ikior­tarluta.”

 AAPPARIIKKUNNAARAANNI

“Uima qimariataarmanga aliasul­lungalu kamap­punga,” Raquel oqalut­tuar­poq. “Aliasungaar­nerup sapilersingajap­paanga. Guutimul­li qanil­livunga, taas­sumalu tup­pal­lersar­paanga. Ul­lut tamaasa qinusarama eq­qis­sinerup Guutimeersup uum­matiga ser­nigisar­paa. Soorlu tas­sa uum­matiga sequmis­simasoq nakorsaraa.

Biibileqaral­lar­til­lugulu kaman­nera narrutsas­simaar­neralu ajugaaf­figaak­ka. Romamiunut al­lak­kat 12:21-mi Paulusip oqaasii uku uum­mam­miuliup­pak­ka: ‘Ajor­tumut ajugaaf­figitin­naveerit, ajor­torli ajugaaf­figiniaruk ajun­ngitsoq atorlugu.’

‘Iperaaf­fissa­qarpoq. Maanna inuuninni allanik angu­niagaqar­punga.’ – Raquel

Ikin­ngutigil­luak­kama ingerlaq­qit­tariaqar­tunga paasitip­paanga. Oqaluus­sisar­tup oqaasii 3:6 takutip­paa inus­siar­nersumil­lu oqarluni iperaaf­fis­saqar­toq. Siun­nersuut an­ner­nalaar­poq, pisariaqar­tip­parali. Maan­na inuunin­ni al­lanik anguniagaqar­punga.”

“Aap­pariik­kun­naaraan­ni an­ner­toq­qusersor­neqar­tariaqar­poq,” Elizabeth oqar­poq. “Ul­lut tamarluin­naasa an­ner­toq­qusersuisumik ikin­ngutigil­luagaqar­punga. Qiaqatigisar­paanga, tup­pal­lersar­tar­paanga asaneqar­tutul­lu misigitit­tarlunga, ajat­tugaasutut misigitin­nanga. Up­peril­luin­nar­para misigis­sutsik­kut ikin­nik nakorsaanermini Jehovap ar­naq taan­na atoraa.”

NAPPARSIMANERMI UTOQQALINERMILU

‘Guutimut qino­reeraangama aner­saavata nakusatsik­kaanga misi­gisar­punga.’ – Luis

Luis, al­laaserisami siul­lermi is­suar­neqar­toq, uum­mal­lup­poq marloriarlunilu toqungajal­luni. Ul­lormut nalunaaqut­tap-akun­nerini 16-ini iltilersor­tariaqar­poq. “Jehovamut qinujuar­punga,” oqar­poq. “Guutimul­lu qinoreeraangama anersaavata nakusatsik­kaanga misigisar­punga. Uniin­nan­ngin­nis­san­nut qinuneq nukis­saqalis­sutigisar­para, Guutimi up­peraara nalunagulu isumagisaraanga.”

“Iliuusererusutar­pas­suak­ka iliuuserisin­naan­ngilak­ka,” Petra 80-it sin­nerlugit ukiulik nas­suiaavoq. “Nukeeruk­kiar­tor­nera malugalugu ar­tor­nangaar­poq. Qasutaavit­tar­punga nakorsaatik­kalu pin­ngitsoorsin­naanagit. Jiisusip pisus­saq ar­tor­nar­toq ajor­nan­ngip­pat atun­ngitsoorsin­naanerlugu Ataataminut qin­nutaa eq­qarsaatigisar­para. Jehoval­li Jiisusi nakus­satsip­paa, aam­ma uanga nakus­satsip­paanga. Qinuneq ul­lormut nakorsaatigisar­para.  Guuti oqaloqatigereeraangak­ku iluaal­latsitsingaar­tar­punga.” – Mat­thæusi 26:39.

Julian ukiuni 30-ngajan­ni sklerosersimasoq aam­ma taamatut misigivoq. “Pisor­tatut is­siaviga is­siavim­mik kaas­suar­tak­kamik taarser­para,” oqar­poq. “Inuunerali al­lanik ikiuinermut atorak­ku asuliin­naan­ngilaq. Ikiuineq naal­liuutinik an­nikil­lisitsisin­naavoq, Jehoval­lu pisariaqar­titsif­fiusumi nukis­saqar­tik­kumal­luta neriorsuutini eq­qor­tit­tar­paa. Apustilitut Paulusitut ilumoorlunga ima oqarsin­naavunga: ‘Tamaasa pis­satsitsisik­kut atus­sal­lugit sapin­ngilak­ka.’” – Filip­pimiut 4:13.

TOQUSOORAANNI

“Ataataga biilinik apor­til­luni toqum­mat up­perin­ngeq­qaaraluar­para,” Antonio eq­qaamasalersaar­poq. “Naaper­tuil­luan­ngeqaaq – pisuin­naavoq pisuus­suteqan­ngitsoq. Iliuuseqarsin­naan­ngilangali. Ul­luni tal­limani ilisiman­ngereerluni toquvoq. Ilaan­nik­kut anaanaga isigitil­lugu qias­sara nunusar­para, kisimiileraangamali qis­saser­tar­punga. ‘Sooq? Sooq?’ Im­minut aperisar­punga.

Ul­luni ar­tor­nar­tuni taak­kunani misigis­sutsik­ka aqus­sin­naaq­qul­lugit eq­qis­sinermil­lu tuneq­qul­lunga Jehova qin­nuigiuar­para. Eq­qis­siar­tuaar­pungalu. Eq­qaavara Biibilimi nas­suiar­neqar­toq ilimagin­ngisamik pisut kimil­luun­niit eq­quisin­naasut. Guuti sal­lusin­naan­ngim­mat up­peril­luin­nar­para makititaaf­fim­mi ataataga takoq­qis­sal­lugu.” – Johan­nesi 11:25; Titusi 1:2; Jaaku 4:13, 14.

“Timmi­sartup nakkar­nerani ernerput annaagaluar­lutigu peqa­tigiit­tarsima­nitsinnik nuan­nersunik eqqaa­masaqar­pugut.” – Robert

Rober­t, al­laaserisami siul­lermi eq­qaaneqar­toq, as­singusunik eq­qarsaateqar­tar­poq. Ima oqar­poq: “Jehovamut qinusar­nik­kut nuliaralu eq­qis­sineq Filip­pimiunut al­lak­kat 4:6, 7-imilu eq­qaaneqar­toq misigisar­par­put. Qamuuna eq­qis­sisimagat­ta makititaanis­samik neriuuter­put tusagas­sior­tunut oqalut­tuarisin­naasimavar­put. Tim­misar­tup nak­kar­nerani er­ner­put an­naagaluarlutigu peqatigiit­tarsimanitsin­nik nuan­nersunik eq­qaamasaqar­pugut. Taak­ku eq­qarsaatiginiar­neruniarsaraavut.

Up­peqatit­ta Nalunaajaasut up­perisar­put tv-mi eq­qis­sil­luta nas­suiarip­put takusimal­lugu oqalut­tuuk­kaangatigut, oqarfigisar­pavut qular­nan­ngitsumik uagutsin­nik qin­nusisar­ner­pas­sui pis­sutaal­lutik taamaaliorsin­naasimasugut. Up­peril­luin­nar­para taak­kua tup­pal­lersarluta tutsiut­tar­ner­pas­sui aq­qutigalugit Jehovap an­ner­toq­qusersoraatigut.”

Soorlu as­sersuutigisatsin­nit erser­toq Guutip inuit as­sigiin­ngitsor­pas­suar­nik ajor­nar­torsiutil­lit unam­miniagaqar­tul­lu tup­pal­lersarsin­naavai. Il­lim­mi? Qanorluun­niit ajor­nar­torsioraluaruit pif­fis­saq ar­tor­nar­toq anigorsin­naaq­qul­lugu tup­pal­lersaatis­sarsisin­naavutit. * Soormi Jehovamut ikioq­qul­lutit saaf­figiguk­ku? Taan­na tas­saavoq ‘Guuti tup­pal­lersaajuar­toq’. – 2 Korinthimiut 1:3.

^ par. 5 Atit ilaat al­lan­ngor­titaap­put.

^ par. 23 Guutimit tup­pal­lersar­neqarumal­lutit taas­sumun­nga qanil­liniar­nin­ni ikior­neqarusuk­kuit Jehovap Nalunaajaasui at­tavigik­kit, im­mik­koor­tor­taqarfim­mul­luun­niit al­lagit.