مازمۇنعا ٶتۋ

تورداعى كيە‌لى كىتاپ

كيە‌لى كىتاپتى توردا وقۋ‌عا نە تىڭداۋ‌عا بولادى.‏ ونىڭ دىبىس جازباسىن نە ىم تىلىندە‌گى بە‌ينە جازبالارىن تە‌گىن تۇسىرىپ الىڭىز.‏ «كيە‌لى جازبالار.‏ جاڭا دۇنيە اۋ‌دارماسى» —‏ تۋ‌را ٴارى وقۋ‌عا جە‌ڭىل اۋ‌دارما.‏ ول تولىقتاي نە جارتىلاي 120 دان اسا تىلدە باسىلىپ شىققان،‏ تارالىمى 200 ميلليوننان اسادى.‏

 

كەشىرىڭىز، ازىرگە ٴسىزدىڭ تىلىڭىزدە جاڭا دۇنيە اۋدارماسى جوق. باسقا ٴتىلدى تاڭداڭىز.

بۇل تىلدەگى مالىمەتتى كەلەسى بەتتەردەن تاباسىز: