مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 5-‏ساباق

ٴبىزدىڭ قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىمىزگە بارساڭىز،‏ نە نارسە‌گە كۋ‌ا بولاسىز؟‏

ٴبىزدىڭ قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىمىزگە بارساڭىز،‏ نە نارسە‌گە كۋ‌ا بولاسىز؟‏

ارگە‌نتينا

سە‌ررا-‏لە‌ونە

بە‌لگيا

مالايزيا

كوپ ادام ٴدىني كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ردە‌ن وزدە‌رىن مازالاعان ومىرلىك سۇراقتارىنا جاۋ‌اپ الا الماعاندىقتان نە ە‌شقانداي جۇبانىش تاپپاعاندىقتان،‏ ولارعا بارۋ‌دى قويعان.‏ ال ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رىنىڭ قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىنە نە ٴۇشىن بارعان دۇرىس؟‏ بۇل كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ردىڭ ٴسىز ٴۇشىن قانداي پايداسى بار؟‏

سۇيىسپە‌نشىلىك تانىتاتىن ادامداردىڭ اراسىندا بولۋ قۋ‌انىش اكە‌لە‌دى.‏ ٴبىرىنشى عاسىرداعى ماسىحشىلە‌ر قاۋىم بولىپ قۇرىلىپ،‏ قۇدايعا عيبادات ە‌تۋ،‏ كيە‌لى جازبالاردى زە‌رتتە‌ۋ جانە ٴبىر-‏ٴبىرىن جىگە‌رلە‌ندىرۋ ٴۇشىن كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ر وتكىزىپ وتىرعان (‏ە‌ۆرە‌يلە‌رگە 10:‏24،‏ 25‏)‏.‏ سۇيىسپە‌نشىلىك لە‌بى ە‌سىپ تۇرعان وسىنداي ورتادا ولار ناعىز دوستارىنىڭ —‏ رۋ‌حاني باۋىرلاستارىنىڭ —‏ اراسىندا ە‌كە‌ندە‌رىن سە‌زىنە‌تىن (‏سالونيكالىقتارعا 2-‏حات 1:‏3؛‏ جوحاننىڭ 3-‏حاتى 14‏)‏.‏ بۇگىندە ٴبىز دە ولاردى ۇلگى تۇتىپ،‏ قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىن وتكىزە‌مىز جانە ٴدال سونداي قۋ‌انىشقا كە‌نە‌لە‌مىز.‏

كيە‌لى كىتاپتاعى كە‌ڭە‌ستە‌ردى قولدانۋ‌دىڭ پايداسى كوپ.‏ قۇدايدىڭ ە‌رتە‌دە‌گى ادال قىزمە‌تشىلە‌رى سياقتى،‏ ٴبىزدىڭ كۇنىمىزدە دە ە‌رلە‌ر،‏ ايە‌لدە‌ر مە‌ن بالالار بىرگە جينالىپ تۇرادى.‏ تاجىريبە‌لى ۇستازدار كيە‌لى كىتاپتاعى كە‌ڭە‌ستە‌ردى كۇندە‌لىكتى ومىردە قالاي قولدانۋ كە‌رە‌كتىگىن تۇسىنۋ‌گە كومە‌كتە‌سە‌دى (‏مۇسانىڭ 5-‏جازباسى 31:‏12؛‏ نە‌حە‌ميا 8:‏8‏)‏.‏ كە‌زدە‌سۋ‌گە كە‌لگە‌ندە‌ردىڭ بارلىعى دا تالقىلاۋ‌عا جانە ٴان ايتۋ‌عا قاتىناسىپ،‏ وزگە‌لە‌رمە‌ن بىرگە قۇداي سوزىنە نە‌گىزدە‌لگە‌ن ۇمىتتە‌رىن پاش ە‌تە الادى (‏ە‌ۆرە‌يلە‌رگە 10:‏23‏)‏.‏

قۇدايعا دە‌گە‌ن سە‌نىمىمىزدى نىعايتۋ‌دىڭ كە‌رە‌مە‌ت مۇمكىندىگى.‏ ە‌لشى پاۋىل ٴوز زامانىنداعى قاۋىمداردىڭ بىرىنە بىلاي دە‌گە‌ن:‏ «سە‌ندە‌ردى كورۋ‌گە قۇشتارمىن.‏.‏.‏ ٴبىر-‏بىرىمىزدىڭ سە‌نىمىمىزدى كورىپ،‏ ٴوزارا جىگە‌رلە‌نسە‌ك ە‌كە‌ن دە‌يمىن» (‏ريمدىكتە‌رگە 1:‏11،‏ 12‏)‏.‏ كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ردە ٴبىر سە‌نىمدە‌گى باۋىرلاستارمە‌ن ۇنە‌مى ارالاسىپ تۇرعانىمىز سە‌نىمىمىزدى نىعايتىپ،‏ قۇداي جولىنان تايماۋ‌عا كومە‌كتە‌سە‌دى.‏

وسى اتالعان جايتتاردىڭ ٴبارىن ٴوز كوزىڭىزبە‌ن كورۋ ٴۇشىن الداعى قاۋىم كە‌زدە‌سۋىنە بارعىڭىز كە‌لە‌ر مە ە‌دى؟‏ جە‌رگىلىكتى ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رى ٴسىزدى قۇشاق جايا قارسى الادى.‏ ول جە‌ردە اقشا جينالمايدى.‏

  • ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رى قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىن وتكىزۋ‌دە كىمدى ۇلگى تۇتادى؟‏

  • قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىنە بارۋ‌دىڭ قانداي پايداسى بار؟‏