مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 7-‏ساباق

ٴبىزدىڭ كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىمىز قالاي وتە‌دى؟‏

ٴبىزدىڭ كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىمىز قالاي وتە‌دى؟‏

جاڭا زە‌لانديا

جاپونيا

ۋ‌گاندا

ليتۆا

ە‌رتە‌دە‌گى ماسىحشىلە‌ر قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىندە ٴان ايتىپ،‏ دۇعا ە‌تە‌تىن جانە جازبالاردى وقىپ،‏ تالقىلايتىن.‏ ول جە‌ردە قانداي دا ٴبىر ٴدىني راسىمدە‌ر جاسالمايتىن (‏قورىنتتىقتارعا 1-‏حات 14:‏26‏)‏.‏ بۇگىندە ٴبىزدىڭ كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىمىز دە ٴدال وسىلاي وتە‌دى.‏

كيە‌لى كىتاپقا نە‌گىزدە‌لگە‌ن پايدالى ٴتالىم بە‌رىلە‌دى.‏ سە‌نبى نە جە‌كسە‌نبى كۇندە‌رى ٴار قاۋىم 30 مينۋ‌تتىق كيە‌لى كىتاپقا نە‌گىزدە‌لگە‌ن بايانداما تىڭداۋ‌عا جينالادى.‏ بايانداماشى كيە‌لى جازبالارداعى سوزدە‌ردىڭ جە‌كە وزىمىزگە جانە ٴومىر ٴسۇرىپ جاتقان زامانىمىزعا قانداي قاتىسى بار ە‌كە‌نىن كورسە‌تە‌دى.‏ بارلىعى دا ٴوز كيە‌لى كىتاپتارىن اشىپ،‏ كوز جۇگىرتىپ وتىرۋ‌عا شاقىرىلادى.‏ باياندامادان كە‌يىن ٴبىر ساعاتتىق ‏«كۇزە‌ت مۇناراسىن» زە‌رتتە‌ۋ كە‌زدە‌سۋ‌ى وتە‌دى.‏ كە‌زدە‌سۋ‌دىڭ بۇل بولىمىندە «كۇزە‌ت مۇناراسى» جۋ‌رنالىنىڭ زە‌رتتە‌ۋ‌گە ارنالعان سانىنداعى ماقالا قاراستىرىلادى.‏ كە‌لگە‌ندە‌ردىڭ بارلىعى دا تالقىلاۋ‌عا قاتىناسا الادى.‏ مۇنداي تالقىلاۋ‌لار كيە‌لى كىتاپ كە‌ڭە‌ستە‌رىن ومىرىمىزدە قالاي قولدانا الاتىنىمىزدى كورۋ‌گە كومە‌كتە‌سە‌دى.‏ دۇنيە-‏ٴجۇزى بويىنشا وتە‌تىن 000 110 نان استام قاۋىم كە‌زدە‌سۋىندە بىردە‌ي مالىمە‌ت قاراستىرىلادى.‏

ٴتالىم بە‌رۋ شە‌بە‌رلىگىمىزدى شىڭداۋ‌عا كومە‌كتە‌سە‌دى.‏ اپتانىڭ ورتاسىندا ٴبىز تاعى ٴبىر كە‌زدە‌سۋ وتكىزە‌مىز.‏ ٴۇش بولىمنە‌ن تۇراتىن بۇل كە‌زدە‌سۋ ماسىحشىلىك ٴومىرىمىز بە‌ن قىزمە‌تىمىز دە‌پ اتالادى،‏ ٴارى ونىڭ باعدارلاماسى اي سايىن شىعىپ تۇراتىن جۇمىس داپتە‌رىنە نە‌گىزدە‌لە‌دى.‏ بۇل كە‌زدە‌سۋ‌دىڭ العاشقى ٴبولىمى «قۇداي سوزىندە جاتقان قازىنا» دە‌پ اتالادى.‏ وندا قاۋىم مۇشە‌لە‌رى الدىن الا وقىپ كە‌لگە‌ن كيە‌لى كىتاپتىڭ بە‌لگىلى ٴبىر ٴۇزىندىسى قاراستىرىلادى.‏ سوسىن،‏ «قىزمە‌تىمىزدىڭ ساپاسىن ارتتىرايىق» دە‌پ اتالاتىن بولىمدە كيە‌لى كىتاپ جايلى وزگە‌لە‌رمە‌ن قالاي سويلە‌سۋ‌گە بولاتىنى جايلى كورىنىس كورسە‌تىلە‌دى.‏ سوسىن ٴبىر باۋىرلاس وقۋ جانە سويلە‌ۋ قابىلە‌تىمىزدى جاقسارتۋ‌عا كومە‌كتە‌سە‌تىن كە‌ڭە‌ستە‌ر بە‌رە‌دى (‏تىموتە‌گە 1-‏حات 4:‏13‏)‏.‏ ال سوڭعى «ماسىحشىلىك ٴومىرىمىز» دە‌پ اتالاتىن بولىمدە كۇندە‌لىكتى ومىرىمىزگە قاتىستى ٴتيىمدى كە‌ڭە‌ستە‌ر ە‌ستيمىز.‏ بۇل بولىمدە سۇراق-‏جاۋ‌اپ جۇزىندە وتە‌تىن تالقىلاۋ‌لار بولىپ تۇرادى،‏ سونىڭ ارقاسىندا كيە‌لى كىتاپتى تە‌رە‌ڭىرە‌ك تۇسىنە‌مىز.‏

كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىمىزگە كە‌لە‌ر بولساڭىز‏،‏ كيە‌لى كىتاپقا نە‌گىزدە‌لگە‌ن ٴبىلىمنىڭ قانشالىقتى قۇندى ە‌كە‌نىن كورىپ،‏ تاڭعالاتىنىڭىز ٴشۇباسىز (‏يشايا 54:‏13‏)‏.‏

  • ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رىنىڭ كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىنە كە‌لسە‌ڭىز،‏ قانداي ٴتالىم بە‌رىلە‌دى دە‌پ كۇتە‌سىز؟‏

  • الداعى كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ردىڭ قايسىسىنا بارعىڭىز كە‌لە‌ر ە‌دى؟‏