مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 22-‏ساباق

فيليالدا قانداي جۇمىس اتقارىلادى؟‏

فيليالدا قانداي جۇمىس اتقارىلادى؟‏

سولومون ارالدارى

كانادا

وڭتۇستىك افريكا

بە‌تە‌ل وتباسىنىڭ مۇشە‌لە‌رى ٴارتۇرلى بولىمدە‌ردە قىزمە‌ت ە‌تىپ،‏ ۋ‌اعىز ٴٸسىنىڭ ٴبىر نە بىرنە‌شە ە‌لدە جۇرگىزىلۋىنە قولداۋ كورسە‌تە‌دى.‏ ولار اۋ‌دارما توپتارىندا،‏ باسپاحانادا،‏ كىتاپ تۇپتە‌ۋ بولىمىندە،‏ ادە‌بيە‌تتە‌ر قويماسىندا،‏ دىبىس جازۋ نە بە‌ينە فيلم ٴتۇسىرۋ بولىمىندە قىزمە‌ت ە‌تە‌دى جانە اۋ‌ماقتىڭ باسقا دا قاجە‌تتىلىكتە‌رىن قامتاماسىز ە‌تە‌دى.‏

فيليال كوميتە‌تى ۋ‌اعىز ىسىنە جە‌تە‌كشىلىك ە‌تە‌دى.‏ باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌ستىڭ تاپسىرۋ‌ى بويىنشا،‏ فيليالدىڭ قىزمە‌تىن ٴۇش نە ودان دا كوپ تاجىريبە‌لى اقساقالدان تۇراتىن فيليال كوميتە‌تى قاداعالايدى.‏ بۇل كوميتە‌ت ٴوزىنىڭ قاراماعىنداعى ە‌لدە‌ردە ۋ‌اعىز ٴٸسىنىڭ قالاي اتقارىلىپ جاتقانى جايلى باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌سكە ە‌سە‌پ بە‌رە‌دى جانە وسى ورايدا تۋىنداعان قيىندىقتاردى مالىمدە‌پ وتىرادى.‏ وسىنىڭ ارقاسىندا باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌س ادە‌بيە‌تتە‌ردە جانە قاۋىمدار مە‌ن كونگرە‌ستە‌ردە قانداي تاقىرىپتاردى قوزعاۋ كە‌رە‌كتىگىن انىقتاي الادى.‏ باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌س ٴوزىنىڭ وكىلدە‌رىن فيليالداردى ارالاۋ‌عا جىبە‌رىپ تۇرادى.‏ ال ولار فيليال كوميتە‌تىنە جاۋ‌اپكە‌رشىلىكتە‌رىن اتقارۋ‌عا كومە‌كتە‌سە‌تىن نۇسقاۋ‌لار بە‌رە‌دى (‏ناقىل سوزدە‌ر 11:‏14‏)‏.‏ وكىل كە‌لە‌تىن اپتادا،‏ جە‌رگىلىكتى فيليال ونىڭ ايتاتىن بايانداماسىن قوسا العاندا،‏ بە‌تە‌ل وتباسىن جىگە‌رلە‌ندىرۋ ٴۇشىن ارنايى باعدارلاما ۇيىمداستىرادى.‏

ول جە‌ردە‌ن جە‌رگىلىكتى قاۋىمدارعا باسشىلىق بە‌رىلە‌دى.‏ فيليالدا قىزمە‌ت ە‌تە‌تىن جاۋ‌اپتى ە‌ر باۋىرلاستار جاڭا قاۋىمداردىڭ قۇرىلۋىن ماقۇلداپ،‏ اقساقالدار مە‌ن قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رىن تاعايىنداپ وتىرادى.‏ سونداي-‏اق ولار فيليالدىڭ قاراماعىنداعى اۋ‌ماقتا قىزمە‌ت ە‌تە‌تىن ٴٸزاشارلار،‏ ميسسيونە‌رلە‌ر مە‌ن اۋ‌داندىق باقىلاۋ‌شىلاردىڭ قىزمە‌تتە‌رىنە جە‌تە‌كشىلىك ە‌تە‌دى.‏ بۇعان قوسا،‏ كونگرە‌ستە‌ردى ۇيىمداستىرادى جانە پاتشالىق سارايلارىن سوعۋ جۇمىستارى مە‌ن ادە‌بيە‌تتە‌ردىڭ قاۋىمدارعا جە‌تكىزىلۋىن قاداعالايدى.‏ فيليالدا اتقارىلاتىن ٴاربىر ٴٸس ۋ‌اعىزداۋ قىزمە‌تىنىڭ ۇيىمداسقان تۇردە اتقارىلۋىنا سە‌پتىگىن تيگىزە‌دى (‏قورىنتتىقتارعا 1-‏حات 14:‏33،‏ 40‏)‏.‏

  • فيليال كوميتە‌تى باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌سكە قالاي قولداۋ كورسە‌تە‌دى؟‏

  • فيليالدا قانداي ماڭىزدى ىستە‌ر اتقارىلادى؟‏