مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 20-‏ساباق

بۇگىندە باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌س قانداي قىزمە‌ت اتقارادى؟‏

بۇگىندە باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌س قانداي قىزمە‌ت اتقارادى؟‏

ٴبىرىنشى عاسىرداعى باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌س

قاۋىم مۇشە‌لە‌رى باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌ستىڭ حاتىن وقىپ جاتىر

ٴبىرىنشى عاسىردا «يە‌رۋ‌ساليمدە‌گى ە‌لشىلە‌ر مە‌ن اقساقالداردان» تۇراتىن كىشىگىرىم توپ باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌ستى قۇرايتىن.‏ ولار مايلانعان ماسىحشىلە‌ر قاۋىمىنىڭ يگىلىگى ٴۇشىن ماڭىزدى شە‌شىمدە‌ر قابىلدايتىن (‏ە‌لشىلە‌ردىڭ ىستە‌رى 15:‏2‏)‏.‏ جازبالاردى مۇقيات قاراستىرعاندىقتان جانە قۇداي رۋ‌حىنىڭ باسشىلىعىنا مويىنسۇنعاندىقتان ولار ٴبىراۋىزدان شە‌شىم قابىلداي الاتىن (‏ە‌لشىلە‌ردىڭ ىستە‌رى 15:‏25‏)‏.‏ ٴبىزدىڭ كۇنىمىزدە‌گى باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌س تە ٴدال وسىلاي ارە‌كە‌ت ە‌تە‌دى.‏

قۇداي باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌ستى ٴوز ە‌ركىن ورىنداۋ ٴۇشىن قولدانادى.‏ باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌ستى قۇرايتىن مايلانعان ە‌ر باۋىرلاستار قۇداي سوزىنە مۇقيات دە‌ن قويادى.‏ ولاردىڭ رۋ‌حاني سۇراقتاردى نە باسقا دا ماسە‌لە‌لە‌ردى شە‌شۋ‌دە تاجىريبە‌لە‌رى مول.‏ دۇنيە‌نىڭ ٴتورت بۇرىشىنداعى باۋىرلاستاردىڭ قاجە‌تتىلىكتە‌رىن قاراستىرۋ ٴۇشىن ولار اپتا سايىن باس قوسادى.‏ ٴبىرىنشى عاسىرداعىداي،‏ ولار كيە‌لى كىتاپقا نە‌گىزدە‌لگە‌ن نۇسقاۋ‌لارىن قاۋىمدارعا حات ارقىلى جانە ارالاۋ‌شى باقىلاۋ‌شىلار نە باسقا دا باۋىرلاستار ارقىلى جە‌تكىزىپ وتىرادى.‏ بۇل قۇداي حالقىنىڭ اۋىزبىرشىلىكتە بولىپ،‏ ٴبىر ادامداي ارە‌كە‌ت ە‌تۋىنە سە‌پتىگىن تيگىزە‌دى (‏ە‌لشىلە‌ردىڭ ىستە‌رى 16:‏4،‏ 5‏)‏.‏ سونداي-‏اق باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌س رۋ‌حاني استىڭ دايىندالۋ‌ى مە‌ن ە‌ر باۋىرلاستاردىڭ جاۋ‌اپتى قىزمە‌تكە تاعايىندالۋىن قاداعالايدى جانە پاتشالىق جايلى حاباردىڭ جاريالانۋىنا قوزعاۋ سالادى.‏

باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌س قۇدايدىڭ كيە‌لى رۋ‌حىنىڭ باسشىلىعىنا مويىنسۇنادى.‏ باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌س ٴاردايىم الە‌منىڭ ٴامىرشىسى ە‌حوبانىڭ جانە قاۋىمنىڭ باسى يسانىڭ باسشىلىعىنا جۇگىنە‌دى (‏قورىنتتىقتارعا 1-‏حات 11:‏3؛‏ ە‌فە‌ستىكتە‌رگە 5:‏23‏)‏.‏ ونىڭ مۇشە‌لە‌رى وزدە‌رىن قۇداي حالقىنىڭ باسشىلارى دە‌پ سانامايدى.‏ ولار بارلىق مايلانعان ماسىحشىلە‌رمە‌ن بىرگە «توقتى [يسا] قايدا بارماسىن،‏ وعان ە‌رىپ جۇرە‌دى» (‏ايان 14:‏4‏)‏.‏ باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌س ٴبىزدىڭ سولار ٴۇشىن ايتقان دۇعالارىمىزدى قاتتى باعالايدى.‏

  • ٴبىرىنشى عاسىردا كىمدە‌ر باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌ستى قۇراعان؟‏

  • بۇگىندە باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌س قۇدايدىڭ باسشىلىعىنا قالاي جۇگىنە‌دى؟‏