مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 26-‏ساباق

پاتشالىق سارايىن كۇتىپ ۇستاۋ‌عا قالاي ٴوز ۇلە‌سىمىزدى قوسا الامىز؟‏

پاتشالىق سارايىن كۇتىپ ۇستاۋ‌عا قالاي ٴوز ۇلە‌سىمىزدى قوسا الامىز؟‏

ە‌ستونيا

زيمبابۆە

موڭعۇليا

پۋ‌ە‌رتو-‏ريكو

ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رىنىڭ پاتشالىق سارايى قۇدايعا عيبادات ە‌تە‌تىن جە‌رگىلىكتى ورتالىق بولىپ تابىلادى.‏ سوندىقتان پاتشالىق سارايىمىزدى ۇقىپتى دا تازا ە‌تىپ ۇستاۋ‌عا ۇلە‌س قوسقانىمىز ٴبىز ٴۇشىن زور مارتە‌بە ٴارى قاسيە‌تتى قىزمە‌تىمىزدىڭ ماڭىزدى بولىگى بولىپ تابىلادى.‏ تازالىق جۇمىستارىنا ٴبارى دە اتسالىسا الادى.‏

كە‌زدە‌سۋ‌دە‌ن كە‌يىنگى تازالىق جۇمىستارىنا ٴوز ۇلە‌سىڭىزدى قوسىڭىز.‏ ٴار كە‌زدە‌سۋ‌دە‌ن كە‌يىن باۋىرلاستار پاتشالىق سارايىن قۋ‌انىشپە‌ن تازالاپ كە‌تە‌دى.‏ ال اپتاسىنا ٴبىر رە‌ت تىڭعىلىقتى تازالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلە‌دى.‏ ادە‌تتە اقساقال نە قىزمە‌ت كومە‌كشىسى تىزىمدە‌گى ىستە‌ردىڭ اتقارىلۋىن قاداعالايدى.‏ ٴوز كومە‌گىن ۇسىنعاندار قاجە‌تتىلىككە قاراي شاڭ ٴسۇرتۋ،‏ سىپىرۋ،‏ ە‌دە‌ندى جۋ‌ۋ،‏ شاڭ سورعىشپە‌ن تازالاۋ،‏ ورىندىقتاردى تۇزە‌پ قويۋ،‏ اجە‌تحانانى تازالاپ،‏ زالالسىزداندىرۋ،‏ تە‌رە‌زە‌لە‌ر مە‌ن اينالاردى ٴسۇرتۋ،‏ قوقىستى شىعارۋ،‏ عيماراتتىڭ سىرتىن تازالاۋ جانە اۋ‌لانى سىپىرۋ سياقتى جۇمىستاردى اتقارادى.‏ كە‌م دە‌گە‌ندە جىلىنا ٴبىر رە‌ت اناعۇرلىم اۋ‌قىمدى تازالاۋ جۇمىستارى ۇيىمداستىرىلادى.‏ وسىنداي ىسكە بالالاردى دا قاتىستىرۋ ارقىلى ولاردى عيبادات ورنىن قۇرمە‌تتە‌ۋ‌گە ۇيرە‌تە‌مىز (‏ۋ‌اعىزداۋ‌شى 5:‏1‏)‏.‏

قاجە‌تتى جوندە‌ۋ جۇمىستارىنا اتسالىسىڭىز.‏ جىل سايىن پاتشالىق سارايىنىڭ ٴٸشى-‏سىرتى تە‌كسە‌رىلىپ،‏ جوندە‌ۋ جۇمىستارى جاسالىپ تۇرادى.‏ مۇنداي جۇمىستاردىڭ دە‌ر كە‌زىندە جاسالىنۋ‌ى قاجە‌تسىز شىعىنعا ۇشىراۋ‌دان ساقتايدى (‏شە‌جىرە‌لە‌ر 2-‏جازبا 24:‏13؛‏ 34:‏10‏)‏.‏ تازا دا ۇقىپتى پاتشالىق سارايى قۇدايعا عيبادات ە‌تە‌تىن لايىقتى ورىن بولىپ تابىلادى.‏ تازالىق جۇمىستارىنا ٴوز ۇلە‌سىمىزدى قوساتىن بولساق،‏ قۇدايدى جانە وعان عيبادات ە‌تە‌تىن ورىندى قۇرمە‌تتە‌يتىنىمىزدى كورسە‌تە‌مىز (‏ٴزابۇر 122:‏1‏)‏.‏ كۇتىپ ۇستالعان پاتشالىق سارايى وزگە‌لە‌رگە جاقسى اسە‌ر ە‌تە‌تىنى ٴشۇباسىز (‏قورىنتتىقتارعا 2-‏حات 6:‏3‏)‏.‏

  • نە‌گە ٴبىز عيبادات ورنىنا نە‌مكە‌تتى قاراماۋىمىز كە‌رە‌ك؟‏

  • پاتشالىق سارايىن كۇتىپ ۇستاۋ ٴۇشىن قانداي شارالار ۇيىمداستىرىلادى؟‏