مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 28-‏ساباق

ٴبىزدىڭ توربە‌كتىمىزدە‌ن قانداي مالىمە‌ت تابا الاسىز؟‏

ٴبىزدىڭ توربە‌كتىمىزدە‌ن قانداي مالىمە‌ت تابا الاسىز؟‏

فرانسيا

پولشا

رە‌سە‌ي

يسا ٴماسىح ٴوزىنىڭ ٴٸزباسارلارىنا:‏ «سە‌ندە‌ردە‌گى جارىق ادامدار الدىندا جارقىراپ تۇرسىن.‏ وسىلايشا ولار يگى ىستە‌رىڭدى كورىپ،‏ كوكتە‌گى اكە‌لە‌رىڭدى ماداقتاسىن»،‏—‏ دە‌گە‌ن (‏ماتاي 5:‏16‏)‏.‏ سول سە‌بە‌پتى ٴبىز زاماناۋ‌ي تە‌حنولوگيانى،‏ ونىڭ ىشىندە عالامتوردى دا،‏ بارىنشا قولدانۋ‌عا تىرىسامىز.‏ مىسالى،‏ ٴبىزدىڭ org.‏jw دە‌گە‌ن رە‌سمي تورىمىزدان ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رىنىڭ نانىمدارى مە‌ن اتقارىپ جاتقان ىستە‌رى جايلى كوپ مالىمە‌ت تابا الاسىز.‏ بۇل توردىڭ قانداي ە‌رە‌كشە‌لىكتە‌رى بار؟‏

ٴجيى كوتە‌رىلە‌تىن سۇراقتاردىڭ جاۋ‌ابىن كيە‌لى كىتاپتان تابۋ‌عا بولادى.‏ تورىمىزدان ادامداردى تولعاندىراتىن كە‌يبىر ماڭىزدى سۇراقتاردىڭ جاۋ‌ابىن تابا الاسىز.‏ مىسالى،‏ ‏«قايعى-‏قاسىرە‌ت بولمايتىن كە‌ز كە‌لە مە؟‏»‏ جانە ‏«ولگە‌ن ادامدار ومىرگە قايتا ورالا ما؟‏»‏ دە‌پ اتالاتىن پاراقشالار توردا قول جە‌تىمدى.‏ ولار 600 دە‌ن استام تىلگە اۋ‌دارىلعان.‏ سونداي-‏اق توردان 130 دان اسا تىلدە جارىق كورگە‌ن «جاڭا دۇنيە اۋ‌دارماسىن»،‏ ‏«كۇزە‌ت مۇناراسى» مە‌ن «ويانىڭدار!‏»‏ جۋ‌رنالىنىڭ سوڭعى ساندارىن جانە ‏«كيە‌لى كىتاپ شىن مانىندە نە‌گە ۇيرە‌تە‌دى؟‏»‏ باسىلىمى سياقتى كيە‌لى كىتاپتى زە‌رتتە‌ۋ‌گە ارنالعان ٴارتۇرلى قۇرالداردى تابا الاسىز.‏ بۇل ادە‌بيە‌تتە‌ردىڭ كوبىسىن توردىڭ وزىنە‌ن وقۋ‌عا نە تىڭداۋ‌عا بولادى،‏ ٴارى ولاردى MP3،‏ PDF نە EPUB سياقتى كە‌ڭ تاراعان نۇسقالارىندا ٴتۇسىرىپ الساڭىز بولادى.‏ ٴسىز ٴتىپتى قىزىعۋ‌شىلىق تانىتقان ادامعا ونىڭ تىلىنە اۋ‌دارىلعان باسىلىمنىڭ بىرنە‌شە بە‌تىن قاعازعا باسىپ شىعارا الاسىز!‏ سونىمە‌ن قاتار توردا كوپتە‌گە‌ن ىم تىلىندە جازىلعان بە‌ينە ادە‌بيە‌تتە‌رىمىز دە بار.‏ بۇعان قوسا،‏ ول جە‌ردە‌ن كيە‌لى كىتاپتىڭ كوركە‌مدە‌پ وقىلۋىن‏،‏ دىبىستىق درامانى جانە جانىڭىزعا جاي بە‌رە‌تىن اسە‌م اۋ‌ە‌ندە‌ردى تۇسىرۋىڭىزگە بولادى.‏

ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رى تۋ‌رالى سە‌نىمدى مالىمە‌ت تابا الاسىز.‏ ٴبىزدىڭ تورىمىزدا دۇنيە جۇزىلىك ىسىمىزگە،‏ ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رىمە‌ن بايلانىستى وقيعالارعا جانە اپاتتان زارداپ شە‌ككە‌ندە‌رگە كومە‌ك كورسە‌تۋ‌گە قاتىستى سوڭعى جاڭالىقتار مە‌ن بە‌ينە ماتە‌ريالدار دا بار.‏ سونداي-‏اق ول جە‌ردە‌ن الداعى كونگرە‌ستە‌ر جايلى مالىمە‌تتى جانە فيليالداردىڭ مە‌كە‌ن-‏جايلارى مە‌ن تە‌لە‌فون نومىرلە‌رىن بىلە الاسىز.‏

ٴبىز وسىنداي جولدارمە‌ن شىندىقتىڭ جارىعىن جە‌ردىڭ تۇكپىر-‏تۇكپىرىندە جارقىراتۋ‌دامىز.‏ انتاركتيدا سياقتى جە‌ردىڭ قيىر شە‌تىندە ٴومىر سۇرە‌تىن ادامدار دا ٴبىزدىڭ باسىلىمدارىمىزعا قول جە‌تكىزە الادى.‏ ٴبىز ە‌حوبانىڭ ٴسوزى تە‌ز ارادا بۇكىل دۇنيە-‏جۇزىنە تاراپ،‏ وعان داڭق اكە‌لسىن دە‌پ دۇعا ە‌تە‌مىز (‏سالونيكالىقتارعا 2-‏حات 3:‏1‏)‏.‏

  • ۇيىمىمىزدىڭ org.‏jw تورى كوپ ادامعا كيە‌لى كىتاپتاعى شىندىقتاردى ۇيرە‌نۋ‌گە قالاي كومە‌كتە‌سىپ جاتىر؟‏

  • ٴبىزدىڭ توربە‌كە‌تىمىزدە‌ن قانداي مالىمە‌ت العىڭىز كە‌لە‌ر ە‌دى؟‏