مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 8-‏ساباق

نە‌گە ٴبىز قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىنە ۇقىپتى كيىنىپ بارامىز؟‏

نە‌گە ٴبىز قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىنە ۇقىپتى كيىنىپ بارامىز؟‏

يسلانديا

مە‌كسيكا

گۆينە‌يا-‏بيساۋ

فيليپپين

وسى كىتاپشاداعى سۋ‌رە‌تتە‌ردە‌ن ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رىنىڭ قاۋىمعا ۇقىپتى كيىنىپ باراتىنىن بايقاعان شىعارسىز.‏ نە‌گە ٴبىز سىرت كورىنىسىمىزگە ايرىقشا ٴمان بە‌رە‌مىز؟‏

قۇدايعا قۇرمە‌ت كورسە‌تۋ ٴۇشىن.‏ قۇدايدىڭ ادام بالاسىنىڭ سىرت كە‌لبە‌تىنە‌ن گورى،‏ ىشكى جان دۇنيە‌سىنە كوبىرە‌ك ٴمان بە‌رە‌تىنى راس (‏سامۋ‌يلدىڭ 1-‏جازباسى 16:‏7‏)‏.‏ دە‌سە دە عيبادات ە‌تۋ‌گە جينالعاندا،‏ ٴبىز قۇدايدىڭ وزىنە جانە ٴبىر سە‌نىمدە‌گى باۋىرلاستارىمىزعا شىن جۇرە‌كتە‌ن قۇرمە‌ت كورسە‌تكىمىز كە‌لە‌دى.‏ مىسالى،‏ ە‌ل باسىمە‌ن كە‌زدە‌سۋىمىز كە‌رە‌ك بولسا،‏ ونىڭ دارە‌جە‌سىن قۇرمە‌تتە‌گە‌ندىكتە‌ن دۇرىستاپ كيىنىپ بارماس پا ە‌دىك؟‏ ٴدال سول سياقتى قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىنە ۇقىپتى كيىنىپ بارۋىمىزبە‌ن «ماڭگىلىك پاتشا» ە‌حوبانى جانە وعان عيبادات ە‌تە‌تىن ورىندى قۇرمە‌تتە‌يتىنىمىزدى كورسە‌تە‌مىز (‏تىموتە‌گە 1-‏حات 1:‏17‏)‏.‏

قانداي قۇندىلىقتاردى ۇستاناتىنىمىزدى كورسە‌تە‌مىز.‏ كيىم تاڭداۋ‌عا كە‌لگە‌ندە،‏ كيە‌لى كىتاپ ماسىحشىلە‌ردى «قاراپايىم دا ە‌ستى بولۋ‌عا» شاقىرادى (‏تىموتە‌گە 1-‏حات 2:‏9،‏ 10‏)‏.‏ قاراپايىم بولۋ دە‌گە‌ن تىم ە‌رە‌كشە،‏ اشىق-‏شاشىق نە دە‌نە‌گە جابىسىپ تۇراتىن،‏ تىرتىسقان تار كيىمدە‌ردى كيمە‌ۋ‌دى بىلدىرە‌دى.‏ ال ە‌ستى بولعانىمىز كيىم تاڭداعاندا ادە‌مىسىن،‏ ٴبىراق ولپى-‏سولپى نە ە‌رسى كورىنبە‌يتىنىن الۋ‌عا تالپىندىرادى.‏ وسى تالاپتارعا ساي كە‌لە‌تىن كيىم تۇرلە‌رى جە‌تىپ ارتىلادى جانە سولاردىڭ اراسىنان وزىمىزگە ۇناعانىن تاڭداي الامىز.‏ ٴبىز تە‌ك سوزىمىزبە‌ن عانا ە‌مە‌س،‏ تارتىمدى دا جاراسىمدى سىرت كورىنىسىمىزبە‌ن دە «قۇدايدىڭ ٴٸلىمىن بارلىق جاعىنان كوركە‌يتىپ»،‏ وعان ماداق اكە‌لە الامىز (‏تيتكە 2:‏10؛‏ پە‌تىردىڭ 1-‏حاتى 2:‏12‏)‏.‏ ٴيا،‏ قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رىنە ۇقىپتى كيىنىپ باراتىن بولساق،‏ وزگە‌لە‌ردى دە ە‌حوباعا دە‌گە‌ن عيباداتقا قۇرمە‌تپە‌ن قاراۋ‌عا تالپىندىرامىز.‏

الايدا قاۋىمعا بارۋ‌عا لايىقتى كيىمىم جوق دە‌پ،‏ كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رگە كە‌لۋ‌دە‌ن تارتىنباڭىز.‏ ٴبىزدىڭ كيىمىمىزدىڭ قىمبات نە تىم ٴساندى بولۋ‌ى شارت ە‌مە‌س،‏ ە‌ڭ باستىسى،‏ ول ۇقىپتى دا تازا بولۋ كە‌رە‌ك.‏

  • قۇدايعا عيبادات ە‌تكە‌ندە كيىم كيىسىمىزدىڭ ۇقىپتى بولعانى قانشالىقتى ماڭىزدى؟‏

  • كيىم تاڭداعاندا قانداي كە‌ڭە‌ستە‌ردى باسشىلىققا العانىمىز دۇرىس؟‏