مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 16-‏ساباق

قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رى قاۋىمدا قانداي قىزمە‌ت اتقارادى؟‏

قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رى قاۋىمدا قانداي قىزمە‌ت اتقارادى؟‏

ميانما

قاۋىم كە‌زدە‌سۋىنىڭ ٴبىر ٴبولىمى

ۋ‌اعىزداۋ‌عا ارنالعان كە‌زدە‌سۋ

تازالىق جۇمىستارى

كيە‌لى كىتاپتا قاۋىم ىستە‌رىمە‌ن اينالىساتىن ٴماسىحشى ە‌ر باۋىرلاستاردىڭ ە‌كى توبى جايلى ايتىلادى.‏ ولار «باقىلاۋ‌شىلار مە‌ن قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رى» (‏فىلىپىلىكتە‌رگە 1:‏1‏)‏.‏ بۇل قىزمە‌ت تۇرلە‌رىنە ٴار قاۋىمدا بىرنە‌شە ە‌ر باۋىرلاس تاعايىندالۋ‌ى مۇمكىن.‏ قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رى ٴبىزدىڭ يگىلىگىمىز ٴۇشىن قانداي قىزمە‌ت اتقارادى؟‏

ولار اقساقالدارعا قولعابىس ە‌تە‌دى.‏ قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رى —‏ جاستارى كىشى نە ۇلكە‌ن بولسىن،‏ قۇدايمە‌ن تىعىز قارىم-‏قاتىناسقا يە،‏ ىستە‌رىنە تياناقتى ٴارى سە‌نىم ارتۋ‌عا تۇراتىن ە‌ر باۋىرلاستار.‏ ولار قاۋىمدا ۇيىمداستىرۋ شارالارىن نە باسقا دا ماڭىزدى تاپسىرمالاردى اتقارادى.‏ وسىنىڭ ارقاسىندا اقساقالدار قاۋىم مۇشە‌لە‌رىنە قامقورلىق كورسە‌تۋ‌گە جانە ٴتالىم بە‌رۋ‌مە‌ن بايلانىستى مىندە‌تتە‌رىنە كوبىرە‌ك نازار اۋ‌دارا الادى.‏

ولار كوپتە‌گە‌ن پايدالى تاپسىرمالاردى اتقارادى.‏ كە‌يبىر قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رىنە قاۋىم كە‌زدە‌سۋىنە كە‌لگە‌ندە‌ردى قارسى الۋ تاپسىرىلادى.‏ ال باسقالارىنا دىبىس قۇرىلعىسىن قاداعالاۋ،‏ ادە‌بيە‌تتە‌ردى ۇلە‌ستىرۋ،‏ قاۋىمنىڭ قارجى ە‌سە‌بىن جۇرگىزۋ جانە قاۋىم مۇشە‌لە‌رىنە ۋ‌اعىزدايتىن اۋ‌ماقتى ٴبولىپ بە‌رۋ جاۋ‌اپكە‌رشىلىگى جۇكتە‌لە‌دى.‏ قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رى پاتشالىق سارايىن كۇتىپ ۇستاۋ‌عا دا اتسالىسادى.‏ سونداي-‏اق اقساقالدار ولاردان قارت باۋىرلاستارعا كومە‌ك بە‌رۋ‌دى ٴوتىنۋ‌ى مۇمكىن.‏ قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رى كە‌ز كە‌لگە‌ن تاپسىرمانى زور ىقىلاسپە‌ن اتقارادى.‏ بۇل ٴۇشىن قاۋىمداعىلاردىڭ بارلىعى دا ولاردى قۇرمە‌تتە‌يدى (‏تىموتە‌گە 1-‏حات 3:‏13‏)‏.‏

ولار جاقسى ۇلگى كورسە‌تە‌دى.‏ قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رى وزدە‌رىنىڭ جاقسى قاسيە‌تتە‌رىمە‌ن بە‌لگىلى.‏ ولار قاۋىم كە‌زدە‌سۋىنىڭ ٴارتۇرلى بولىمدە‌رىن جۇرگىزىپ،‏ ٴبىزدىڭ سە‌نىمىمىزدى نىعايتادى.‏ سونداي-‏اق ۋ‌اعىز ىسىنە بە‌لسە‌نە اتسالىسۋ‌لارىمە‌ن ٴبىزدىڭ قۇلشىنىسىمىزدى ارتتىرا تۇسە‌دى.‏ اقساقالدارمە‌ن جاقسى قىزمە‌تتە‌سكە‌ندە‌رىنىڭ ارقاسىندا ولار قاۋىمنىڭ قۋ‌انىشى مە‌ن بىرلىگىنە ۇلە‌س قوسادى (‏ە‌فە‌ستىكتە‌رگە 4:‏16‏)‏.‏ ۋ‌اقىتى كە‌لگە‌ندە ولار دا اقساقالدار رە‌تىندە قىزمە‌ت ە‌تۋ‌گە لايىقتى بولا الادى.‏

  • قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رى قانداي بولۋ كە‌رە‌ك؟‏

  • قىزمە‌ت كومە‌كشىلە‌رى قاۋىم ىستە‌رىنىڭ جاقسى ۇيىمداستىرىلۋىنا قالاي ۇلە‌س قوسادى؟‏