مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 4-‏ساباق

ٴبىز «جاڭا دۇنيە اۋ‌دارماسىن» نە ٴۇشىن باسىپ شىعاردىق؟‏

ٴبىز «جاڭا دۇنيە اۋ‌دارماسىن» نە ٴۇشىن باسىپ شىعاردىق؟‏

كونگو (‏كينشاسا)‏

رۋ‌اندا

مىنا سيمماح قولجازباسىنىڭ ۇزىندىسىندە ٴزابۇر 69:‏31 دە كە‌زدە‌سە‌تىن قۇدايدىڭ ە‌سىمى كورسە‌تىلگە‌ن (‏ب.‏ ز.‏ 3-‏ نە 4-‏عاسىر)‏

ونداعان جىلدار بويى ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رى كيە‌لى كىتاپتىڭ ٴتۇرلى اۋ‌دارمالارىن قولدانىپ،‏ ولاردى باسىپ شىعارىپ،‏ تاراتىپ ٴجۇردى.‏ ٴبىراق ٴبىز ادامدارعا «شىندىق جايلى تۋ‌را ٴبىلىم» الۋ‌عا كومە‌كتە‌سە‌تىن جاقسىراق اۋ‌دارما قاجە‌ت ە‌كە‌نىن تۇسىندىك،‏ ويتكە‌نى قۇدايدىڭ ە‌ركى سول ە‌دى (‏تىموتە‌گە 1-‏حات 2:‏3،‏ 4‏)‏.‏ سودان،‏ ٴبىز 1950-‏جىلدان باستاپ ٴتىلى تۇسىنۋ‌گە جە‌ڭىل «جاڭا دۇنيە اۋ‌دارماسىنىڭ» جە‌كە‌لە‌گە‌ن بولىكتە‌رىن باسىپ شىعارا باستادىق.‏ كە‌يىننە‌ن وسى تۋ‌را دا سە‌نىمدى اۋ‌دارما 130 دان اسا تىلگە اۋ‌دارىلدى.‏

تۇسىنۋ‌گە جە‌ڭىل كيە‌لى كىتاپ قاجە‌ت بولدى.‏ ۋ‌اقىت وتە كە‌لە ٴتىل وزگە‌رىسكە ۇشىرايدى،‏ سوندىقتان كوپ اۋ‌دارمالاردا ماعىناسى تۇسىنىكسىز،‏ كونە‌رگە‌ن سوزدە‌ر كوپتە‌پ كە‌زدە‌سە‌تىن بولدى.‏ بۇعان قوسا،‏ اناعۇرلىم تۋ‌را ٴارى ٴتۇپ نۇسقاعا جاقىن كونە قولجازبالار تابىلدى.‏ وسى قولجازبالار كيە‌لى كىتاپ جازىلعان ە‌ۆرە‌ي،‏ ارامە‌ي جانە گرە‌ك تىلدە‌رىن جاقسىراق تۇسىنۋ‌گە مۇمكىندىك بە‌ردى.‏

قۇداي ٴسوزىن تۋ‌را جە‌تكىزە‌تىن اۋ‌دارما قاجە‌ت بولدى.‏ اۋ‌دارماشىلار قۇداي رۋ‌حىنىڭ جە‌تە‌لە‌ۋىمە‌ن جازىلعان كيە‌لى جازبالاردى ە‌ركىنسىپ اۋ‌دارماۋ كە‌رە‌ك،‏ قايتا،‏ ٴتۇپ نۇسقاداعى ويلاردى تۋ‌را جە‌تكىزۋ‌لە‌رى ٴتيىس.‏ الايدا،‏ وكىنىشكە قاراي،‏ كوپ اۋ‌دارمالاردا قۇدايدىڭ ە‌حوبا دە‌گە‌ن ە‌سىمى الىنىپ تاستالىپ وتىردى.‏

اۆتورىن دارىپتە‌يتىن كيە‌لى كىتاپ قاجە‌ت بولدى ‏(‏سامۋ‌يلدىڭ 2-‏جازباسى 23:‏2‏)‏.‏ كيە‌لى كىتاپتىڭ ە‌ڭ كونە قولجازبالارىندا ە‌حوبانىڭ ە‌سىمى شامامە‌ن 7000 رە‌ت كە‌زدە‌سە‌دى.‏ «جاڭا دۇنيە اۋ‌دارماسىندا» بۇل ە‌سىم وزدە‌رىنىڭ تيە‌سىلى جە‌رلە‌رىنە قويىلدى (‏ٴزابۇر 83:‏18‏)‏.‏ جىلدار بويى جاسالعان مۇقيات زە‌رتتە‌ۋ‌لە‌ردىڭ ارقاسىندا بۇل اۋ‌دارمادا قۇدايدىڭ كوزقاراسى تۋ‌را جە‌تكىزىلدى.‏ سوندىقتان دا ونى وقۋ ٴبىر عانيبە‌ت!‏ سىزدە «جاڭا دۇنيە اۋ‌دارماسى» بار بولسىن نە جوق بولسىن،‏ ٴبىز ٴسىزدى ە‌حوبانىڭ ٴسوزى كيە‌لى كىتاپتى كۇن سايىن وقۋ‌عا شاقىرامىز (‏ە‌شۋ‌ا 1:‏8؛‏ ٴزابۇر 1:‏2،‏ 3‏)‏.‏

  • نە‌لىكتە‌ن ٴبىز كيە‌لى كىتاپتىڭ جاڭا اۋ‌دارماسى قاجە‌ت دە‌پ شە‌شتىك؟‏

  • قۇداي ە‌ركىن بىلگىسى كە‌لگە‌ن ادامنىڭ كۇن سايىن نە ىستە‌گە‌نى دۇرىس؟‏