مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 19-‏ساباق

ادال دا اقىلدى قۇل دە‌گە‌ن كىم؟‏

ادال دا اقىلدى قۇل دە‌گە‌ن كىم؟‏

ٴبارىمىز رۋ‌حاني اس-‏سۋ‌دىڭ پايداسىن كورۋ‌دە‌مىز

يسا ولە‌رىنە‌ن از ۋ‌اقىت بۇرىن ٴوزىنىڭ ٴتورت شاكىرتىمە‌ن،‏ پە‌تىر،‏ جاقىپ،‏ جوحان جانە اندىرمە‌ن،‏ وڭاشادا اڭگىمە‌لە‌سكە‌ن ە‌دى.‏ ول سوڭعى كۇندە‌رى ٴوزىنىڭ پاتشا رە‌تىندە بيلىك ە‌تىپ جاتقانىن كورسە‌تە‌تىن بە‌لگى جايلى ايتقاندا،‏ ٴبىر ماڭىزدى سۇراقتى كوتە‌ردى.‏ ول بىلاي دە‌دى:‏ «قوجايىنى ۇيىندە‌گى باسقا قۇلدارعا اس-‏سۋىن ۋ‌اقتىلى بە‌رىپ تۇرۋ‌عا تاعايىنداعان ادال دا اقىلدى قۇل كىم؟‏» (‏ماتاي 24:‏3،‏ 45؛‏ مارقا 13:‏3،‏ 4‏)‏.‏ وسى سوزدە‌رىمە‌ن يسا «قوجايىن» رە‌تىندە «ادال دا اقىلدى قۇلدى» تاعايىندايتىنىن ۋ‌ادە ە‌تتى.‏ بۇل «قۇل» سوڭعى كۇندە‌رى يسانىڭ شاكىرتتە‌رىنە رۋ‌حاني اس-‏سۋ‌دى ۋ‌اقتىلى بە‌رىپ وتىرۋ كە‌رە‌ك-‏ٴتىن.‏ «ادال دا اقىلدى قۇل» ٴبىر ە‌مە‌س،‏ بىرنە‌شە ادامنان قۇرالۋ كە‌رە‌ك بولدى.‏ سوندا بۇل قانداي ادامدار؟‏ بۇل —‏ يسانىڭ كيە‌لى رۋ‌حپە‌ن مايلانعان شىنايى ٴٸزباسارلارىنىڭ كىشىگىرىم توبى.‏ بۇل توپ ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رىنىڭ باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌سى رە‌تىندە بە‌لگىلى.‏ بۇگىندە ولار ە‌حوباعا عيبادات ە‌تۋ‌شىلە‌رگە رۋ‌حاني اس-‏سۋ‌دى دە‌ر كە‌زىندە بە‌رىپ وتىر.‏ ٴبىز وسى ادال «قۇلدىڭ» وزىمىزگە «قاجە‌تتى اس-‏سۋ‌دى ۋ‌اقتىلى» بە‌رىپ وتىرۋىنا مۇقتاجبىز (‏لۇقا 12:‏42‏)‏.‏

‏«قۇل» قوجايىنى سە‌نىپ تاپسىرعان بۇكىل مە‌نشىككە قارايدى ‏(‏لۇقا 12:‏44‏)‏.‏ يسا «قۇلعا» ە‌حوبانىڭ جە‌ردە‌گى ۇيىمىنا جە‌تە‌كشىلىك ە‌تۋ‌دى تاپسىرىپ،‏ وعان ۇلكە‌ن جاۋ‌اپكە‌رشىلىك جۇكتە‌دى.‏ بۇعان قۇداي ۇيىمىنىڭ مۇلكىنە قاراۋ،‏ ۋ‌اعىز قىزمە‌تىنە باسشىلىق ە‌تۋ جانە قاۋىم ارقىلى ٴتالىم بە‌رۋ ىستە‌رى كىرە‌دى.‏ «ادال دا اقىلدى قۇل» بىزگە قاجە‌تتى رۋ‌حاني اس-‏سۋ‌دى ۋ‌اقتىلى بە‌رىپ وتىرۋ ٴۇشىن ادە‌بيە‌تتە‌ر باسىپ شىعارادى جانە كونگرە‌ستە‌ر مە‌ن قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رى ارقىلى ٴتالىم بە‌رە‌دى.‏

‏«قۇل» كيە‌لى كىتاپتاعى شىندىقتارعا جانە ىزگى حاباردى ۋ‌اعىزداۋ تاپسىرماسىنا ادال‏.‏ سونداي-‏اق ول ٴماسىحتىڭ سە‌نىپ تاپسىرعان بارلىق نارسە‌لە‌رىنە دانالىقپە‌ن باسشىلىق ە‌تە‌تىندىكتە‌ن اقىلدى دە‌پ اتالادى (‏ە‌لشىلە‌ردىڭ ىستە‌رى 10:‏42‏)‏.‏ ە‌حوبا قۇداي رۋ‌حاني اس-‏سۋ‌دى مولايتىپ،‏ زور ٴوسىم بە‌رۋ ارقىلى «قۇلدىڭ» اتقارىپ جاتقان ىسىنە كول-‏كوسىر باتاسىن توگۋ‌دە (‏يشايا 60:‏22؛‏ 65:‏13‏)‏.‏

  • يسا شاكىرتتە‌رىن رۋ‌حاني اس-‏سۋ‌مە‌ن قامتاماسىز ە‌تۋ ٴۇشىن كىمدى تاعايىندادى؟‏

  • «قۇلدىڭ» ادال دا اقىلدى ە‌كە‌نى نە‌دە‌ن كورىنە‌دى؟‏