مازمۇنعا ٶتۋ

ٴسىز بولاشاق تۋ‌رالى نە ويلايسىز؟‏

ٴسىز بولاشاق تۋ‌رالى نە ويلايسىز؟‏

دۇنيە‌دە‌گى جاعداي.‏.‏.‏

  • سول كۇيىندە قالا ما؟‏

  • ناشارلاي تۇسە مە؟‏

  • الدە جاقسارا ما؟‏

 كيە‌لى كىتاپتا بۇل جايلى نە ايتىلعان؟‏

‏«قۇداي ولاردىڭ كوزىندە‌گى ٴاربىر جاستى ٴسۇرتىپ تاستايدى،‏ ە‌ندى قايتىپ ٴولىم،‏ جوقتاۋ،‏ زار ە‌ڭىرە‌ۋ مە‌ن اۋ‌رۋ بولمايدى.‏ بۇرىنعى جايتتار قۇرىپ جوق بولدى» (‏ايان 21:‏4،‏ جاڭا دۇنيە اۋ‌دارماسى)‏.‏

مۇنى ٴبىلۋ‌دىڭ قانداي پايداسى بار؟‏

پايدالى ٴارى قاناعات اكە‌لە‌تىن جۇمىسىڭىز بولادى (‏يشايا 65:‏21—‏23‏)‏.‏

اۋ‌رۋ مە‌ن قايعى-‏قاسىرە‌ت بولمايتىن دۇنيە‌دە ٴومىر سۇرە‌سىز (‏يشايا 25:‏8؛‏ 33:‏24‏)‏.‏

جاقىندارىڭىزبە‌ن جانە دوستارىڭىزبە‌ن باقىتتى ٴارى ماڭگى ٴومىر كە‌شە‌سىز (‏ٴزابۇر 37:‏11،‏ 29‏)‏.‏

 كيە‌لى كىتاپتاعى بۇل سوزدە‌رگە سە‌نۋ‌گە بولا ما؟‏

ٴيا،‏ بۇعان كە‌مىندە ە‌كى سە‌بە‌پ بار:‏

  • قۇدايدىڭ ٴوز ۋ‌ادە‌سىن ورىنداۋ‌عا قۇدىرە‌تى جە‌تە‌دى.‏ كيە‌لى كىتاپتا تە‌ك جاراتۋ‌شىمىز ە‌حوبانىڭ قۇدىرە‌تى شە‌كسىز ە‌كە‌نى ايتىلعان (‏ايان 15:‏3‏)‏.‏ دە‌مە‌ك،‏ جە‌ر بە‌تىندە كە‌رە‌مە‌ت وزگە‌رىستە‌ر جاسايمىن دە‌گە‌ن ۋ‌ادە‌سىن ورىنداۋ‌عا ونىڭ كۇشى جە‌تە‌دى.‏ كيە‌لى كىتاپتا:‏ «قۇدايدىڭ قولىنان ٴبارى كە‌لە‌دى»—‏ دە‌لىنگە‌ن (‏ماتاي 19:‏26‏)‏.‏

  • قۇداي ٴوز ۋ‌ادە‌لە‌رىن ورىنداۋ‌دى قاتتى قالايدى.‏ كيە‌لى كىتاپتا ە‌حوبا قۇدايدىڭ قايتىس بولعان ادامدارعا قايتا ٴومىر سىيلاعىسى كە‌لە‌تىنى ايتىلعان (‏ٴايۇپ 14:‏14،‏ 15‏)‏.‏

    سونداي-‏اق وندا:‏ «جۇرە‌گى جارالى جانعا ە‌حوبا جاقىن تۇرادى،‏ ساعى سىنعانداردى قۇتقارادى»—‏دە‌لىنگە‌ن (‏ٴزابۇر 34:‏18‏)‏.‏ ٴيا،‏ قۇداي كومە‌ككە مۇقتاج جاندارعا قولداۋ كورسە‌تكىسى كە‌لە‌دى.‏

    ول ٴبىزدىڭ باقىتتى ٴومىر كە‌شكە‌نىمىزدى قالايتىنى ٴشۇباسىز!‏ (‏ٴزابۇر 72:‏12—‏14؛‏ 145:‏16؛‏ پە‌تىردىڭ 2-‏حاتى 3:‏9‏)‏.‏

 مىنا جايلى ويلانىپ كورىڭىزشى‏:‏

قۇداي دۇنيە‌دە‌گى جاعدايدى قالاي جاقسارتادى؟‏

مۇنىڭ جاۋ‌ابىن كيە‌لى كىتاپتىڭ كە‌لە‌سى تارماقتارىنان تابا الاسىز:‏ دانيال 2:‏44 جانە ناقىل سوزدە‌ر 2:‏21،‏ 22‏.‏