مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 124-‏تاراۋ

ماسىحكە وپاسىزدىق جاسالدى جانە ول تۇتقىندالدى

ماسىحكە وپاسىزدىق جاسالدى جانە ول تۇتقىندالدى

ماتاي 26:‏47—‏56 مارقا 14:‏43—‏52 لۇقا 22:‏47—‏53 جوحان 18:‏2—‏12

  • ياهۋ‌دا يساعا وپاسىزدىق جاسادى

  • پە‌تىر ٴبىر كىسىنىڭ قۇلاعىن شاۋىپ ٴتۇسىردى

  • يسا تۇتقىنعا الىندى

ٴتۇن ورتاسىنان اۋ‌عان كە‌ز.‏ ٴدىني قىزمە‌تكە‌رلە‌ر ياهۋ‌داعا يسا ٴۇشىن 30 كۇمىس اقشا بە‌رۋ‌گە كە‌لىسكە‌ن.‏ سودان ياهۋ‌دا جوعارعى ٴدىني قىزمە‌تكە‌رلە‌ر مە‌ن پارىزشىلداردىڭ توبىرىن ە‌رتىپ،‏ يسانى ىزدە‌ۋ‌گە شىقتى.‏ ولاردىڭ قاسىندا مىڭباسىعا ە‌رگە‌ن قارۋ‌لى ريم ساربازدارى دا بار.‏

يسا جىبە‌رگە‌ن سوڭ،‏ ياهۋ‌دا قۇتقارىلۋ مە‌يرامىنىڭ اسىنان شىعىپ،‏ تىكە جوعارعى ٴدىني قىزمە‌تكە‌رلە‌رگە بارعانعا ۇقسايدى (‏جوحان 13:‏27‏)‏.‏ ولار ٴوز ساقشىلارىمە‌ن قوسا ٴبىر توپ ساربازدى جيناپ،‏ ياهۋ‌داعا ە‌رگە‌ن بولاتىن.‏ ياهۋ‌دا ولاردى الدىمە‌ن قۇتقارىلۋ مە‌يرامىن تويلاعان جوعارعى بولمە‌گە اپارسا كە‌رە‌ك.‏ يسانى ۇيدە‌ن تاپپاعان سوڭ،‏ باققا قاراي بە‌ت العان.‏ قازىر ولار قيدرون اڭعارىنان ٴوتىپ كە‌لە جاتىر.‏ يسانى ىزدە‌گە‌ن توبىردىڭ قولىندا قارۋ-‏جاراقپە‌ن قوسا،‏ شام مە‌ن الاۋ بار.‏

ياهۋ‌دا توبىردى ٴزايتۇن تاۋىنا باستاپ كە‌لە جاتقانىنا قاراعاندا،‏ يسانىڭ باقتا ە‌كە‌نىنە سە‌نىمدى.‏ سە‌بە‌بى سوڭعى اپتادا يسا ە‌لشىلە‌رىمە‌ن بە‌تانيادان يە‌رۋ‌ساليمگە بارىپ-‏كە‌لىپ جۇرگە‌ندە،‏ گە‌تسيماني باعىنا ٴجيى توقتايتىن.‏ قازىر تۇنگى ۋ‌اقىت،‏ يسا ٴزايتۇن اعاشتارىنىڭ تاساسىندا وتىرعان بولۋ‌ى مۇمكىن.‏ وندا يسانى ە‌شقاشان كورمە‌گە‌ن ساربازدار ونى قالاي تانيدى؟‏ ياهۋ‌دا ولارعا بە‌لگى بە‌رە‌تىن بولىپ:‏ «مە‌ن كىمنىڭ بە‌تىنە‌ن سۇيسە‌م،‏ ول —‏ سول كىسى.‏ سونى تۇتقىنداپ،‏ قاشىپ كە‌تپە‌ۋىن قاداعالاڭدار»،‏—‏ دە‌دى (‏مارقا 14:‏44‏)‏.‏

ياهۋ‌دا ۇلكە‌ن توبىرمە‌ن باقتىڭ ىشىنە كىرگە‌ندە،‏ يسانىڭ ە‌لشىلە‌رىمە‌ن تۇرعانىن كورىپ،‏ قاستارىنا باردى.‏ «امانسىز با،‏ ۇستاز!‏»—‏ دە‌دى دە،‏ اقىرىن عانا بە‌تىنە‌ن ٴسۇيدى.‏ «دوستىم،‏ مۇندا نە ٴۇشىن كە‌لدىڭ؟‏»—‏ دە‌دى يسا (‏ماتاي 26:‏49،‏ 50‏)‏.‏ سوسىن يسا ٴوز سۇراعىنا ٴوزى جاۋ‌اپ بە‌رىپ:‏ «ياهۋ‌دا،‏ ادام ۇلىنا بە‌تىنە‌ن ٴسۇيىپ وپاسىزدىق جاساپ تۇرسىڭ با؟‏»—‏ دە‌دى (‏لۇقا 22:‏48‏)‏.‏ بۇدان كە‌يىن ول وپاسىز ساتقىنعا قايتىپ كوڭىل بولگە‌ن جوق.‏

ە‌ندى،‏ يسا شام مە‌ن الاۋ ۇستاعاندارعا جاقىن كە‌لىپ:‏ «كىمدى ىزدە‌پ جۇرسىڭدە‌ر؟‏»—‏ دە‌پ سۇرادى.‏ ارالارىنان بىرە‌ۋ:‏ «نازارە‌تتىك يسانى»،‏—‏ دە‌پ جاۋ‌اپ بە‌رگە‌ندە،‏ يسا ە‌ش سە‌سكە‌نبە‌ستە‌ن:‏ «ول —‏ مە‌نمىن»،‏—‏ دە‌دى (‏جوحان 18:‏4،‏ 5‏)‏.‏ ارى قاراي نە بولارىن بىلمە‌ي ساسقان ولار ارتقا شى‌گىنىپ بارىپ،‏ قۇلاپ ٴتۇستى.‏

سول ساتتە يسا قاراڭعىلىقتى پايدالانىپ قاشىپ كە‌تۋىنە بولار ە‌دى.‏ ٴبىراق ول قايتا:‏ «كىمدى ىزدە‌پ جۇرسىڭدە‌ر؟‏»—‏ دە‌پ سۇرادى.‏ ولار:‏ «نازارە‌تتىك يسانى»،‏—‏ دە‌گە‌ندە،‏ يسا:‏ «مە‌ن سولمىن دە‌پ ايتتىم عوي.‏ ىزدە‌پ جۇرگە‌ندە‌رىڭ مە‌ن بولسام،‏ مىنالارعا تيمە‌ڭدە‌ر،‏ كە‌تە بە‌رسىن»،‏—‏ دە‌دى.‏ وسىنداي قيىن ساتتە يسا «ماعان بە‌رىلگە‌ندە‌ردىڭ ە‌شقايسىسىن دا جوعالتپايمىن» دە‌گە‌ن ۋ‌ادە‌سىن ۇمىتپادى (‏جوحان 6:‏39؛‏ 17:‏12‏)‏.‏ سوندىقتان ول ادال ٴٸزباسارلارىنا تيىسپە‌ۋ‌دى سۇراپ تۇر.‏ وسىلايشا يسا ادال ە‌لشىلە‌رىن ساقتاپ قالدى.‏ تە‌ك «جويىلۋ‌ى ٴتيىس ادام» —‏ ياهۋ‌دا عانا جوعالدى (‏جوحان 18:‏7—‏9‏)‏.‏

ساربازدار ورىندارىنان تۇرىپ،‏ يساعا جاقىنداي باستاعاندا،‏ ە‌لشىلە‌ر ٴٸستىڭ ناسىرعا شاپقانىن ٴتۇسىندى (‏لۇقا 22:‏49‏)‏.‏ يسا ٴتىل قاتقانشا بولعان جوق،‏ پە‌تىر ە‌لشىلە‌ر اكە‌لگە‌ن ە‌كى سە‌مسە‌ردىڭ ٴبىرىن الدى دا،‏ الدىنداعى ادامعا تاپ بە‌رىپ،‏ قۇلاعىن شاۋىپ ٴتۇسىردى.‏ ول باس ٴدىني قىزمە‌تكە‌ردىڭ قۇلى مالىك دە‌گە‌ن كىسى ە‌دى.‏

يسا مالىكتىڭ قۇلاعىنا قولىن تيگىزىپ،‏ ساۋىقتىرىپ جىبە‌ردى.‏ ارتىنشا پە‌تىرگە:‏ «‏سە‌مسە‌رىڭدى قىنابىنا سال!‏ قولىنا سە‌مسە‌ر العانداردىڭ ٴبارى سە‌مسە‌ردە‌ن ولە‌دى»،‏—‏ دە‌پ ماڭىزدى شىندىقتى ايتتى.‏ تۇتقىندالۋ‌دان قاشپايتىنىن ٴتۇسىندىرۋ ٴۇشىن،‏ يسا:‏ «وندا وسىلاي بولۋ كە‌رە‌كتىگى ايتىلعان جازبالار قالاي ورىندالماق؟‏»—‏ دە‌دى (‏ماتاي 26:‏52،‏ 54‏)‏.‏ سوسىن:‏ «اكە‌م بە‌رگە‌ن توستاعاننان ٴٸشۋىم كە‌رە‌ك ە‌مە‌س پە؟‏»—‏ دە‌پ قوستى (‏جوحان 18:‏11‏)‏.‏ يسا ولۋ‌گە تۋ‌را كە‌لسە دە،‏ وزىنە قاتىستى اكە‌سىنىڭ ە‌ركىن ورىنداۋ‌عا دايىن.‏

 ٴوزىن ىزدە‌پ كە‌لگە‌ن توبىرعا قاراپ يسا:‏ «قاراقشىنى ۇستاۋ‌عا كە‌لگە‌ندە‌ي،‏ سە‌مسە‌ر،‏ سويىلمە‌ن كە‌لگە‌ندە‌رىڭ قالاي؟‏ كۇن سايىن عيباداتحانادا ٴتالىم بە‌رىپ،‏ قاستارىڭدا بولعانىمدا تۇتقىنداماپ ە‌دىڭدە‌ر.‏ ٴبىراق مۇنىڭ بارلىعى پايعامبارلار جازبالارى جۇزە‌گە اسۋ ٴۇشىن بولدى»،‏—‏ دە‌دى (‏ماتاي 26:‏55،‏ 56‏)‏.‏

سول كە‌زدە ساربازدار،‏ مىڭباسى جانە ياهۋ‌دي باسشىلارى جىبە‌رگە‌ن ساقشىلار يسانى ۇستاپ الىپ،‏ قولىن بايلادى.‏ مۇنى كورگە‌ن ە‌لشىلە‌ر قاشا جونە‌لدى.‏ الايدا ٴبىر جاس جىگىت (‏مارقا بولسا كە‌رە‌ك)‏ يسانى تۇتقىنداعان توبىردىڭ اراسىندا قالدى (‏مارقا 14:‏51‏)‏.‏ ولار جىگىتتى تانىپ قويىپ،‏ ۇستاپ الماق بولعاندا،‏ ول جامىلعىسىن تاستاي سالا قاشا جونە‌لدى.‏