مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 135-‏تاراۋ

قايتا تىرىلگە‌ن يسا كوپ ادامعا

قايتا تىرىلگە‌ن يسا كوپ ادامعا

لۇقا 24:‏13—‏49 جوحان 20:‏19—‏29

  • ە‌مماۋ‌سقا بارا جاتقان جولىندا يسا كورىندى

  • شاكىرتتە‌رىنە تاعى دا جازبالاردى ٴتۇسىندىردى

  • تومانىڭ كۇمانى سە‌يىلدى

جە‌كسە‌نبى،‏ 16-‏نيسان.‏ شاكىرتتە‌ردىڭ ۇنجىرعاسى ٴتۇسىپ ٴجۇر.‏ ولار يسانىڭ قابىرى نە‌گە بوس قالعانىن ٴالى دە تۇسىنبە‌يدى (‏ماتاي 28:‏9،‏ 10؛‏ لۇقا 24:‏11‏)‏.‏ كۇندىز كلە‌وپا مە‌ن باسقا شاكىرتتە‌ر يە‌رۋ‌ساليمنە‌ن شىعىپ،‏ 11 شاقىرىم جە‌ردە‌گى ە‌مماۋ‌سقا بە‌ت الدى.‏

جول-‏جونە‌كە‌ي ولار بولعان جايدى تالقىلاپ كە‌لە جاتتى.‏ ٴبىر ۋ‌اقىتتا قاتارلارىنا ٴبىر كىسى كە‌لىپ قوسىلدى.‏ ول بۇلاردان:‏ «نە‌نى قىزۋ تالقىلاپ كە‌لە جاتىرسىڭدار؟‏»—‏ دە‌پ سۇراعاندا،‏ كلە‌وپا:‏ «سە‌ن يە‌رۋ‌ساليمدە تۇرىپ،‏ وسى كۇندە‌رى وندا بولعان جايتتى بىلمە‌يتىن جاتجە‌رلىك شىعارسىڭ؟‏»—‏ دە‌دى.‏ الگى كىسى:‏ «قانداي جايتتى؟‏»—‏ دە‌پ سۇرادى (‏لۇقا 24:‏17—‏19‏)‏.‏

‏«نازارە‌تتىك يسامە‌ن بولعان جايتتى،‏—‏ دە‌دى ولار.‏ —‏ ٴبىز وسى كىسى ٴيسرايلدى قۇتقارادى دە‌پ ۇمىتتە‌نگە‌ن ە‌دىك» (‏لۇقا 24:‏19—‏21‏)‏.‏

سوسىن كلە‌وپا مە‌ن ونىڭ سە‌رىگى سول كۇنى بولعان جايدى بايانداپ بە‌ردى.‏ بىرنە‌شە ايە‌لدىڭ يسانىڭ دە‌نە‌سى قويىلعان قابىرگە بارىپ،‏ ونىڭ بوس ە‌كە‌نىن كورگە‌نىن،‏ سونداي-‏اق ە‌رە‌كشە جايت ورىن الىپ،‏ پە‌رىشتە‌لە‌ردىڭ ولارعا يسانىڭ ٴتىرى ە‌كە‌نىن حابارلاعانىن ايتىپ بە‌ردى.‏ كە‌يىن قابىرگە باسقالار دا بارىپ،‏ ٴبارى «ايە‌لدە‌ر ايتقانداي ە‌كە‌نىن كورىپتى» (‏لۇقا 24:‏24‏)‏.‏

ە‌كى شاكىرت سول وقيعالاردىڭ ٴمانىن تۇسىنبە‌ي ٴدال بولدى.‏ سوندا الگى كىسى بيلىگى بار ادامداي بۇلاردىڭ ويىن تۇزە‌پ:‏ «ە‌ي،‏ تۇيسىكسىزدە‌ر-‏اي!‏ پايعامبارلار ايتقان سوزدە‌ردىڭ بارلىعىن نە‌گە بىردە‌ن قابىلدامايسىڭدار؟‏ سالتاناتقا بولە‌نۋ ٴۇشىن ٴماسىح وسى ازاپتاردان ٴوتۋ‌ى كە‌رە‌ك ە‌مە‌س پە ە‌دى؟‏»—‏ دە‌دى.‏ بۇل سوزدە‌ر شاكىرتتە‌ردىڭ كوڭىلىنە جاقتى (‏لۇقا 24:‏25،‏ 26‏)‏.‏ بۇدان سوڭ ول ماسىحكە نۇسقايتىن كوپتە‌گە‌ن جازبا ورنىن ٴتۇسىندىرىپ بە‌ردى.‏

ٴۇش جولاۋ‌شى ە‌مماۋ‌سقا جە‌تىپ قالدى.‏ ە‌كى شاكىرت كوبىرە‌ك ە‌ستىگىسى كە‌لىپ،‏ بە‌يتانىس كىسىگە:‏ «بىزبە‌ن بىرگە قال،‏ كە‌ش ٴتۇسىپ قالدى عوي»،‏—‏ دە‌پ ٴوتىندى.‏ ول كە‌لىسىپ،‏ شاكىرتتە‌رمە‌ن بىرگە داستارقانعا وتىردى.‏ ٴبىر ۋ‌اقىتتا ول دۇعا ە‌تتى دە،‏ قولىنا نان الىپ،‏ سىندىرىپ بە‌رە باستاعاندا،‏ شاكىرتتە‌ر ونى تانىدى.‏ ٴبىراق ول سول ساتتە كوزدە‌ن عايىپ بولدى (‏لۇقا 24:‏29—‏31‏)‏.‏ يسانىڭ ٴتىرى ە‌كە‌نىنە ولاردىڭ كوزى ە‌ندى جە‌تتى!‏

ە‌كە‌ۋ‌ى قۋ‌انعاندارىنان ٴبىر-‏بىرىنە:‏ «ول جولشىباي بىزبە‌ن سويلە‌سىپ،‏ جازبالاردىڭ ٴمانىن تولىعىمە‌ن اشىپ بە‌رگە‌ندە،‏ جۇرە‌گىمىز جالىنداپ كە‌تكە‌ن جوق پا ە‌دى؟‏»—‏ دە‌ستى (‏لۇقا 24:‏32‏)‏.‏ ولار اسىعىس يە‌رۋ‌ساليمگە قايتىپ كە‌لىپ،‏ ە‌لشىلە‌ر مە‌ن باسقا شاكىرتتە‌ردى تاۋىپ الدى.‏ كلە‌وپا مە‌ن سە‌رىگى وزدە‌رىمە‌ن بولعان وقيعانى ايتىپ بە‌رمە‌ي جاتىپ،‏ باسقالار:‏ «يە‌مىز شىنىمە‌ن قايتا ٴتىرىلدى!‏ ول شيمونعا كورىنىپتى!‏»—‏ دە‌دى (‏لۇقا 24:‏34‏)‏.‏ سوسىن بۇل ە‌كە‌ۋ‌ى دە يسانىڭ كورىنگە‌نىن ايتىپ بە‌ردى.‏ شىنىندا دا،‏ بۇلار قايتا تىرىلگە‌ن يسانى ٴوز كوزدە‌رىمە‌ن كورگە‌ن كۋ‌اگە‌ر ە‌دى.‏

ٴبىر كە‌زدە بولمە‌نىڭ ىشىندە يسا پايدا بولدى!‏ ٴوز كوزدە‌رىنە وزدە‌رى سە‌نبە‌ي،‏ ٴبارى ابدىراپ تۇرىپ قالدى.‏ ويتكە‌نى ياهۋ‌ديلە‌ردە‌ن قورقىپ ە‌سىكتى بە‌كىتىپ قويعان ە‌دى عوي!‏ يسا قازىر ٴدال ورتالارىندا تۇر.‏ ول شاكىرتتە‌رگە:‏ «سە‌ندە‌رگە تىنىشتىق بولسىن!‏»—‏ دە‌دى.‏ ٴبىراق ٴبارىنىڭ زارە-‏قۇتتارى قالماي قورىقتى.‏ بۇل جولى دا ولار «ە‌لە‌س كورىپ تۇرمىز دە‌پ ويلادى» (‏لۇقا 24:‏36،‏ 37؛‏ ماتاي 14:‏25—‏27‏)‏.‏

يسا ٴوزىنىڭ ە‌لە‌س ە‌مە‌س ە‌كە‌نىن،‏ ادامي تانمە‌ن كە‌لىپ تۇرعانىن دالە‌لدە‌ۋ ٴۇشىن،‏ اياق-‏قولدارىن كورسە‌تىپ:‏ «نە‌گە قورقاسىڭدار؟‏ نە‌گە جۇرە‌كتە‌رىڭە كۇمان ۇيالادى؟‏ قولدارىم مە‌ن اياقتارىما قاراڭدار،‏ بۇل —‏ مە‌نمىن.‏ ماعان قول تيگىزىپ،‏ قاراپ كورىڭدە‌ر.‏ ويتكە‌نى ە‌لە‌ستە مە‌نىكىندە‌ي ە‌ت پە‌ن سۇيە‌ك بولمايدى عوي»،‏—‏ دە‌دى (‏لۇقا 24:‏36—‏39‏)‏.‏ ولار ارى قۋ‌انىپ،‏ ارى تاڭعالسا دا،‏ سە‌نە الماي تۇر.‏

 الدارىندا تۇرعان شىنىمە‌ن ٴوزى ە‌كە‌نىنە سە‌ندىرۋ ٴۇشىن،‏ يسا:‏ «مۇندا جە‌يتىن ٴبىر نارسە‌لە‌رىڭ بار ما؟‏»—‏ دە‌پ سۇرادى.‏ قۋىرىلعان بالىق بە‌رگە‌ندە،‏ ونى الىپ جە‌ي باستادى.‏ سوسىن بىلاي دە‌دى:‏ «ٴالى وزدە‌رىڭمە‌ن بىرگە بولعانىمدا مۇسا زاڭىندا،‏ پايعامبارلار جازبالارى جانە زابۇردە مە‌ن جايلى جازىلعاندار تۇگە‌ل ورىندالۋ‌ى ٴتيىس ە‌كە‌نىن ايتقانىمدى ە‌ستە‌رىڭە تۇسىرىڭدە‌ر» (‏لۇقا 24:‏41—‏44‏)‏.‏

يسا كلە‌وپا مە‌ن ونىڭ سە‌رىگىنە جازبالاردى تۇسىنۋ‌گە كومە‌كتە‌سكە‌نىندە‌ي،‏ بولمە‌دە جينالعان شاكىرتتە‌رگە دە كومە‌كتە‌سپە‌ك.‏ «جازبالاردا ٴماسىحتىڭ ازاپ شى‌گە‌تىنى،‏ ٴۇشىنشى كۇنى ولىمنە‌ن قايتا تىرىلە‌تىنى،‏ سونداي-‏اق يە‌رۋ‌ساليمنە‌ن باستاپ ونىڭ اتىنان كۇللى حالىقتارعا ۋ‌اعىز ايتىلىپ،‏ وكىنگە‌ندە‌ردىڭ ٴبارىنىڭ كۇنالارى كە‌شىرىلە‌تىنى تۋ‌رالى جاريالاناتىنى جازىلعان عوي.‏ سە‌ندە‌ر وسىلار جايلى كۋ‌الىك ە‌تە‌سىڭدە‌ر»،‏—‏ دە‌دى ول (‏لۇقا 24:‏46—‏48‏)‏.‏

قانداي دا ٴبىر سە‌بە‌پپە‌ن توما بۇل جە‌ردە جوق ە‌دى.‏ بىرنە‌شە كۇننە‌ن سوڭ شاكىرتتە‌ر قۋ‌انىپ،‏ وعان:‏ «ٴبىز يە‌مىزدى كوردىك»،‏—‏ دە‌گە‌ندە،‏ ول:‏ «قولدارىنان شى‌گە‌لە‌ردىڭ ورنىن كورمە‌يىنشە،‏ ساۋ‌ساعىممە‌ن شى‌گە‌لە‌ردىڭ ورنىن سيپاپ،‏ ٴبۇيىرىن قولىممە‌ن ۇستامايىنشا،‏ ە‌ش سە‌نبە‌يمىن»،‏—‏ دە‌دى (‏جوحان 20:‏25‏)‏.‏

سە‌گىز كۇننە‌ن سوڭ شاكىرتتە‌ر ٴبىر ۇيگە جينالىپ،‏ ە‌سىكتى بە‌كىتىپ الدى.‏ بۇل جولى توما ارالارىندا وتىر.‏ ٴبىر كە‌زدە يسا ادامي دە‌نە‌مە‌ن ارالارىندا پايدا بولىپ:‏ «سە‌ندە‌رگە تىنىشتىق بولسىن!‏»—‏ دە‌دى.‏ ٴسويتتى دە توماعا بۇرىلىپ:‏ «قولدارىما ساۋ‌ساعىڭدى تيگىز دە،‏ قارا،‏ قولىڭدى بۇيىرىمە قوي.‏ بۇدان بىلاي كۇماندانباي،‏ سە‌نە‌تىن بول!‏»—‏ دە‌دى.‏ سوندا توما:‏ «يە‌م مە‌نىڭ،‏ قۇدايىم مە‌نىڭ!‏»—‏ دە‌پ داۋىستادى (‏جوحان 20:‏26—‏28‏)‏.‏ ە‌حوبا قۇدايدىڭ وكىلى —‏ يسا ٴتىرى ارى قۇدىرە‌تتى رۋ‌حاني تۇلعا ە‌كە‌نىنە تومانىڭ ە‌ش كۇمانى قالمادى.‏

سوسىن يسا ولارعا:‏ «مە‌نى كورگە‌ندىكتە‌ن سە‌ندىڭ بە؟‏ كورمە‌سە دە،‏ سە‌نە‌تىندە‌ر باقىتتى!‏»—‏ دە‌دى (‏جوحان 20:‏29‏)‏.‏