مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 105-‏تاراۋ

ٴٸنجىردىڭ قۋ‌راۋ‌ى ساباق بولدى

ٴٸنجىردىڭ قۋ‌راۋ‌ى ساباق بولدى

ماتاي 21:‏19—‏27 مارقا 11:‏19—‏33 لۇقا 20:‏1—‏8

  • ٴٸنجىردى قۋ‌راتىپ،‏ سە‌نىمگە قاتىستى ساباق بە‌ردى

  • يسانىڭ بيلىگىنە كۇمان كە‌لتىرىلدى

دۇيسە‌نبى كۇنى تۇستە‌ن كە‌يىن يسا يە‌رۋ‌ساليمنە‌ن شىعىپ،‏ ٴزايتۇن تاۋىنىڭ شىعىس بە‌تكە‌يىندە‌گى بە‌تانياعا ورالدى.‏ سول جە‌ردە ول دوستارى ە‌لازار،‏ ٴماريام مە‌ن مارتانىڭ ۇيىندە تۇنە‌پ قالسا كە‌رە‌ك.‏

يسا 11-‏نيسان كۇنى تاڭە‌رتە‌ڭ شاكىرتتە‌رىمە‌ن بىرگە قايتادان يە‌رۋ‌ساليمگە بە‌تتە‌دى.‏ بۇل جولى ول عيباداتحانادا سوڭعى رە‌ت بولادى جانە كوپشىلىككە اقىرعى رە‌ت ٴتالىم بە‌رە‌دى.‏ ويتكە‌نى قۇتقارىلۋ مە‌يرامى كۇنى ە‌سكە الۋ كە‌شىن ە‌نگىزىپ،‏ كە‌يىن ازاپتالىپ،‏ ولىمگە كە‌سىلە‌دى.‏

بە‌تانيادان شىققان ولار ٴزايتۇن تاۋىمە‌ن كە‌لە جاتتى.‏ ٴبىر كە‌زدە پە‌تىردىڭ كوزى كە‌شە يسا قارعاعان اعاشقا ٴتۇستى.‏ «ۇستاز،‏ قاراڭىزشى!‏—‏ دە‌دى ول بىردە‌ن.‏ —‏ ٴسىز قارعاعان ٴٸنجىر اعاشى قۋ‌راپ قالىپتى» (‏مارقا 11:‏21‏)‏.‏

يسا بۇل اعاشتى نە‌گە قۋ‌راتىپ تاستادى؟‏ سە‌بە‌بىن ٴتۇسىندىرىپ،‏ ول بىلاي دە‌دى:‏ «سە‌ندە‌رگە شىندىعىن ايتامىن،‏ ە‌گە‌ر سە‌نىمدە‌رىڭ بولسا جانە ە‌ش كۇماندانباساڭدار،‏ مە‌نىڭ وسى ٴٸنجىر اعاشىنا جاساعانىمنان دا زور نارسە ىستە‌يسىڭدە‌ر.‏ ٴتىپتى مىنا تاۋ‌عا:‏ —‏ ورنىڭنان كوتە‌رىلىپ،‏ تە‌ڭىزگە لاقتىرىل!‏—‏ دە‌سە‌ڭدە‌ر،‏ سولاي بولادى.‏ وسىلايشا سە‌نىممە‌ن دۇعا ە‌تىپ،‏ نە سۇراساڭدار،‏ سونىڭ ٴبارىن الاسىڭدار» (‏ماتاي 21:‏21،‏ 22‏)‏.‏ مۇنىمە‌ن يسا سە‌نىمنىڭ تاۋ جىلجىتاتىنداي قۇدىرە‌تى جايلى بۇرىنىراقتا ايتقان ويىن قايتالادى (‏ماتاي 17:‏20‏)‏.‏

ٴٸنجىر اعاشىن قۋ‌راتۋىمە‌ن يسا قۇدايعا سە‌نۋ‌دىڭ قانشالىقتى قاجە‌ت ە‌كە‌نىن تۇسىندىرگىسى كە‌لدى.‏ «دۇعادا نە تىلە‌سە‌ڭدە‌ر دە،‏ سۇراعاندارىڭدى الىپ قويعانداي سە‌نىڭدە‌ر.‏ سوندا ونى مىندە‌تتى تۇردە الاسىڭدار»،‏—‏ دە‌دى ول (‏مارقا 11:‏24‏)‏.‏ بۇل —‏ يسانىڭ بارلىق ٴٸزباسارىنا جولداعان ٴسوزى!‏ ال جاقىندا ە‌لشىلە‌ردىڭ اۋىر سىناقتارعا كە‌زىگە‌تىنىن ە‌سكە‌رسە‌ك،‏ بۇل سوزدە‌ر ولارعا ۋ‌اقتىلى ايتىلدى.‏ ٴٸنجىر اعاشىنىڭ قۋ‌راۋ‌ى سە‌نىممە‌ن بايلانىستى تاعى ٴبىر جايتتى كورسە‌تتى.‏

يسرايل حالقىنىڭ كە‌يپى ٴٸنجىر اعاشىنىكىندە‌ي الدامشى ە‌دى.‏ ولار قۇدايمە‌ن ە‌رە‌كشە كە‌لىسىمدە تۇرعان حالىق بولعاندىقتان،‏ ونىڭ زاڭىن ورىنداپ ٴجۇرمىز دە‌يتىن.‏ ال شىن مانىندە حالىق رە‌تىندە ولار سە‌نىمنە‌ن تايىپ،‏ يگى جە‌مىس اكە‌لمە‌ي قويعان.‏ ٴتىپتى قۇدايدىڭ ۇلىن مويىنداماي،‏ ودان باس تارتتى.‏ سوندىقتان ٴٸنجىر اعاشىن قۋ‌راتۋ ارقىلى يسا جە‌مىس بە‌رمە‌يتىن،‏ سە‌نىمنە‌ن جۇرداي بولعان حالىقتى نە كۇتىپ تۇرعانىن كورسە‌تتى.‏

كوپ ۇزاماي شاكىرتتە‌رىن ە‌رتكە‌ن يسا يە‌رۋ‌ساليمگە كىردى.‏ ادە‌تى بويىنشا عيباداتحاناعا بارىپ،‏ حالىققا ٴتالىم بە‌رە باستادى.‏ جوعارعى ٴدىني قىزمە‌تكە‌رلە‌ر مە‌ن اقساقالدار ونى تىعىرىققا تىرە‌گىسى كە‌لىپ:‏ «بۇلاردى قانداي بيلىكپە‌ن ىستە‌پ ٴجۇرسىڭ؟‏ مۇنداي بيلىكتى ساعان كىم بە‌ردى؟‏»—‏ دە‌پ سۇرادى.‏ وسىلاي ولار يسانىڭ ٴبىر كۇن بۇرىن اقشا ايىرباستاۋ‌شىلاردى عيباداتحانادان قۋ‌عانىنا مە‌ڭزە‌سە كە‌رە‌ك (‏مارقا 11:‏28‏)‏.‏

يسا ولارعا بىلاي دە‌دى:‏ «مە‌ن دە سە‌ندە‌رگە ٴبىر سۇراق قويايىن،‏ سوعان جاۋ‌اپ بە‌رىڭدە‌ر.‏ سوندا بۇلاردى قانداي بيلىكپە‌ن ىستە‌پ جۇرگە‌نىمدى مە‌ن دە ايتامىن.‏ جاقيا شومىلدىرۋ ٴراسىمىن جاساۋ‌عا بيلىكتى كوكتە‌ن الدى ما،‏ الدە ادامداردان با؟‏ وسىعان جاۋ‌اپ بە‌رىڭدە‌ر».‏ وسىلاي ٴدىني قىزمە‌تكە‌رلە‌ر مە‌ن اقساقالداردىڭ وزدە‌رى تىعىرىققا تىرە‌لدى.‏ ولار ٴوزارا:‏ «ە‌گە‌ر:‏ —‏ كوكتە‌ن،‏—‏ دە‌سە‌ك،‏ ول:‏ —‏ وندا نە‌گە وعان سە‌نبە‌دىڭدە‌ر؟‏—‏ دە‌يدى.‏ الدە:‏ —‏ ادامداردان،‏—‏ دە‌پ ايتايىق پا؟‏»—‏ دە‌پ پىكىرلە‌ستى.‏ ٴبىراق ولار بۇلاي دە‌ۋ‌گە قورىقتى،‏ ويتكە‌نى جۇرتتىڭ ٴبارى جاقيانى پايعامبار سانايتىن (‏مارقا 11:‏29—‏32‏)‏.‏

يسانىڭ قارسىلاستارى قالاي جاۋ‌اپ بە‌رە‌رىن بىلمە‌گە‌ن سوڭ:‏ «بىلمە‌يمىز»،‏—‏ دە‌ي سالدى.‏ سوندا يسا دا ولارعا:‏ «ە‌ندە‌شە،‏ بۇلاردى قانداي بيلىكپە‌ن ىستە‌پ جۇرگە‌نىمدى مە‌ن دە ايتپايمىن»—‏ دە‌دى (‏مارقا 11:‏33‏)‏.‏