مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 136-‏تاراۋ

عاليلە‌يا تە‌ڭىزىنىڭ جاعاسىندا

عاليلە‌يا تە‌ڭىزىنىڭ جاعاسىندا

جوحان 21:‏1—‏25

  • يسا عاليلە‌يا تە‌ڭىزىنىڭ جاعاسىندا كورىندى

  • پە‌تىر مە‌ن باسقا ە‌لشىلە‌ر «قوزىلاردى باعۋ» كە‌رە‌ك

يسا ە‌لشىلە‌رىمە‌ن بولعان سوڭعى ٴتۇنى:‏ «مە‌ن قايتا تىرىلگە‌ننە‌ن كە‌يىن،‏ سە‌ندە‌ردە‌ن بۇرىن عاليلە‌ياعا بارامىن»،‏—‏ دە‌گە‌ن بولاتىن (‏ماتاي 26:‏32؛‏ 28:‏7،‏ 10‏)‏.‏ سودان ٴٸزباسارلارىنىڭ كوبى جولعا شىعىپ،‏ عاليلە‌ياعا باردى.‏ ٴبىراق ولار مۇندا نە ىستە‌مە‌ك؟‏

پە‌تىر التى ە‌لشىمە‌ن بىرگە وتىرعاندا:‏ «مە‌ن بالىق اۋ‌لاۋ‌عا بارا جاتىرمىن»،‏—‏ دە‌دى.‏ سوندا ولار:‏ «ٴبىز سە‌نىمە‌ن بارامىز»،‏—‏ دە‌دى (‏جوحان 21:‏3‏)‏.‏ ٴسويتىپ،‏ ە‌لشىلە‌ر تە‌ڭىزگە شىعىپ،‏ ٴتۇنى بويى تۇك ۇستاي المادى.‏ تاڭ اتا جاعا جاقتان يسا كورىندى،‏ ٴبىراق ە‌لشىلە‌ر ونى تانىمادى.‏ يسا بۇلارعا داۋىستاپ:‏ «بالالار،‏ جە‌يتىن بىردە‌ڭە‌لە‌رىڭ بار ما؟‏»—‏ دە‌پ سۇرادى.‏ بۇلار:‏ «جوق!‏»—‏ دە‌پ جاۋ‌اپ بە‌رگە‌ندە،‏ يسا:‏ «اۋ‌دى قايىقتىڭ وڭ جاعىنا سالىڭدار،‏ سوندا ۇستايسىڭدار»،‏—‏ دە‌دى (‏جوحان 21:‏5،‏ 6‏)‏.‏ ايتقانىنداي ىستە‌پ ە‌دى،‏ اۋ‌عا كوپ بالىق ٴتۇسىپ،‏ ونى تارتىپ شىعارا الماي قالدى.‏

‏«بۇل —‏ يە‌مىز عوي!‏» —‏ دە‌دى جوحان پە‌تىرگە (‏جوحان 21:‏7‏)‏.‏ ايتقانى سول-‏اق ە‌كە‌ن،‏ پە‌تىر سىرت كيىمىن بە‌لىنە بايلاي سالا،‏ سۋ‌عا سە‌كىرىپ،‏ 90 مە‌تردە‌ي قاشىقتىقتاعى جاعاعا ٴجۇزىپ كە‌تتى.‏ قايىقتا قالعاندار بالىققا تولى اۋ‌دى سۇيرە‌تىپ،‏ جاعاعا جىلجىدى.‏

جاعاعا شىققاندا،‏ ولار شوقتىڭ ۇستىندە‌گى بالىقتى جانە جانىندا جاتقان ناندى كوردى.‏ يسا ولارعا:‏ «قازىر ۇستاعان بالىقتارىڭنان اكە‌لىڭدە‌ر»،‏—‏ دە‌دى.‏ پە‌تىر اۋ‌دى جاعاعا شىعارىپ ە‌دى،‏ وندا ۇلكە‌ن-‏ۇلكە‌ن 153 بالىق بار ە‌كە‌ن.‏ سوسىن يسا:‏ «كە‌لىڭدە‌ر،‏ تاڭعى استارىڭدى جە‌پ الىڭدار»،‏—‏ دە‌دى.‏ ە‌شقايسىسى ودان:‏ «كىمسىڭ؟‏»—‏ دە‌پ سۇراۋ‌عا باتا المادى،‏ ويتكە‌نى ونىڭ يسا ە‌كە‌نىن ٴتۇسىندى (‏جوحان 21:‏10—‏12‏)‏.‏ بۇل يسانىڭ شاكىرتتە‌رىنە ٴۇشىنشى رە‌ت كورىنۋ‌ى ە‌دى.‏

يسا ٴارقايسىسىنا نان مە‌ن بالىق ۇسىندى.‏ سوسىن يسا،‏ جە‌ردە جاتقان بالىقتارعا قاراسا كە‌رە‌ك،‏ پە‌تىردە‌ن:‏ «جوحان ۇلى شيمون،‏ مە‌نى مىنالارعا قاراعاندا كوبىرە‌ك جاقسى كورە‌سىڭ بە؟‏»—‏ دە‌پ سۇرادى.‏ پە‌تىر بالىق اۋ‌لاۋ كاسىبىن يسا تاپسىرعان ىستە‌ن كوبىرە‌ك جاقسى كورە‌ر مە ە‌كە‌ن؟‏ پە‌تىر:‏ «ٴيا،‏ يە‌م،‏ ٴسىزدى جاقسى كورە‌تىنىمدى بىلە‌سىز عوي»،‏—‏ دە‌پ جاۋ‌اپ بە‌ردى.‏ يسا وعان:‏ «وندا توقتى-‏قوزىلارىما ازىعىن بە‌ر»،‏—‏ دە‌دى (‏جوحان 21:‏15‏)‏.‏

يسا تاعى دا:‏ «جوحان ۇلى شيمون،‏ مە‌نى جاقسى كورە‌سىڭ بە؟‏»—‏ دە‌پ سۇرادى.‏ پە‌تىر تۇسىنبە‌ي قالسا كە‌رە‌ك،‏ يساعا:‏ «ٴيا،‏ يە‌م،‏ ٴسىزدى جاقسى كورە‌تىنىمدى بىلە‌سىز عوي»،‏—‏ دە‌پ سە‌نىمدى تۇردە جاۋ‌اپ بە‌ردى.‏ يسا:‏ «قوزىلارىمدى باق»،‏—‏ دە‌پ تاپسىردى (‏جوحان 21:‏16‏)‏.‏

يسا ٴۇشىنشى رە‌ت:‏ «جوحان ۇلى شيمون،‏ مە‌نى جاقسى كورە‌سىڭ بە؟‏»—‏ دە‌پ سۇرادى.‏ يسا ادالدىعىنا كۇماندانىپ تۇر دە‌پ ويلاسا كە‌رە‌ك.‏ سوندىقتان پە‌تىر سالماقتى ۇنمە‌ن وعان:‏ «يە‌م،‏ ٴسىز ٴبارىن بىلە‌سىز،‏ ٴسىزدى جاقسى كورە‌تىنىمدى دە بىلە‌سىز»،‏—‏ دە‌دى.‏ يسا بۇل جولى دا پە‌تىردىڭ مىندە‌تىنە باسا نازار اۋ‌دارىپ:‏ «قوزىلارىما ازىعىن بە‌ر»،‏—‏ دە‌دى (‏جوحان 21:‏17‏)‏.‏ دە‌مە‌ك،‏ باسشىلىقتى قولعا العاندار قۇدايدىڭ وتارىنا قىزمە‌ت ە‌تۋ‌لە‌رى كە‌رە‌ك.‏

يسانى قۇدايدىڭ تاپسىرماسىن ورىنداعانى ٴۇشىن بايلاپ اكە‌تىپ،‏ ولىمگە كە‌سكە‌ن بولاتىن.‏ ە‌ندى،‏ پە‌تىردى دە وسىنداي ٴولىم كۇتىپ تۇرعانىن بىلگە‌ن يسا بىلاي دە‌دى:‏ «جاس كە‌زىڭدە ٴوزىڭ كيىنىپ،‏ قالاعان جاعىڭا باردىڭ.‏ ال قارتايعاندا قولىڭدى ٴسوزىپ تۇراسىڭ،‏ سە‌نى باسقا بىرە‌ۋ كيىندىرىپ،‏ بارعىڭ كە‌لمە‌گە‌ن جاققا الىپ كە‌تە‌دى».‏ سوسىن:‏ «بۇدان بىلاي دا سوڭىمنان ە‌رىپ ٴجۇر»،‏—‏ دە‌پ،‏ ونى بە‌رىلمە‌ۋ‌گە شاقىردى (‏جوحان 21:‏18،‏ 19‏)‏.‏

پە‌تىر ىلە‌سىپ كە‌لە جاتقان ە‌لشى جوحاندى كورگە‌ندە،‏ يساعا:‏ «يە‌م،‏ ال مىناۋ شى؟‏»—‏ دە‌دى.‏ شىنىندا دا،‏ يسانىڭ ە‌رە‌كشە جاقسى كورە‌تىن ە‌لشىسىنىڭ بولاشاعى قانداي بولماق؟‏ يسانىڭ جاۋ‌ابى مىناداي بولدى:‏ «مە‌ن كە‌لگە‌نشە،‏ ونىڭ وسىندا بولعانىن قالاسام،‏ سولاي بولادى،‏ ونى قايتە‌سىڭ؟‏ (‏جوحان 21:‏21—‏23‏)‏.‏ باسقالار نە ىستە‌مە‌سىن،‏ پە‌تىر يسانىڭ سوڭىنان ە‌رىپ جۇرە بە‌رۋ‌ى كە‌رە‌ك.‏ دە‌گە‌نمە‌ن،‏ يسا جوعارىداعى سوزىمە‌ن جوحاننىڭ وزگە ە‌لشىلە‌ردە‌ن ۇزاعىراق ٴومىر ٴسۇرىپ،‏ يسانىڭ پاتشالىق بيلىگىنە كە‌لۋ‌ى جايلى ايان الاتىنىن ٴبىلدىردى.‏

ارينە،‏ يسا بۇدان باسقا دا كوپ ىستە‌ر جاسادى.‏ ونىڭ ٴبارى جازىلا بە‌رسە،‏ جازىلعان شيىرشىقتارعا سان جە‌تپە‌س ە‌دى.‏