مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 55-‏تاراۋ

يسانىڭ ٴتانىن جە‌ۋ جانە قانىن ٴٸشۋ جايلى

يسانىڭ ٴتانىن جە‌ۋ جانە قانىن ٴٸشۋ جايلى

جوحان 6:‏48—‏71

  • يسانىڭ ٴتانىن جە‌ۋ جانە قانىن ٴٸشۋ

  • يسانىڭ ٴسوزىن تۇسىنبە‌ي،‏ كوپ ادام وعان ە‌رمە‌ي قويدى

يسا قاپارناۋ‌مداعى ٴماجىلىسحانادا ٴوزىنىڭ كوكتە‌ن تۇسكە‌ن نان ە‌كە‌نىن ايتىپ،‏ ٴتالىم بە‌رىپ جاتتى.‏ ونىڭ كە‌لە‌سى ٴسوزى عاليلە‌يا تە‌ڭىزىنىڭ شىعىس جاعالاۋىندا كە‌رە‌مە‌ت تۇردە نان مە‌ن بالىق جە‌گە‌ن ادامدارعا ايتقاندارىنىڭ جالعاسى بولسا كە‌رە‌ك.‏

يسا بىلاي دە‌دى:‏ «اتا-‏بابالارىڭ ٴشول دالادا ماننا جە‌سە دە،‏ ٴبارىبىر ٴولدى.‏ ال كوكتە‌ن تۇسكە‌ن شىنايى ناندى جە‌يتىن اركىم ولمە‌يدى.‏ مە‌ن كوكتە‌ن تۇسكە‌ن ٴتىرى نانمىن.‏ ونى جە‌گە‌ن ادام ماڭگى ٴومىر سۇرە‌دى.‏ بۇل نان —‏ ادامزات ومىرگە يە بولسىن دە‌پ بە‌رە‌تىن مە‌نىڭ ٴتانىم» (‏جوحان 6:‏48—‏51‏)‏.‏

ب.‏ز.‏ 30-‏جىلىنىڭ كوكتە‌مىندە يسا نىكودە‌مگە قۇدايدىڭ ادامزاتتى قاتتى سۇيە‌تىنىن،‏ سوندىقتان ولاردى قۇتقارۋ ٴۇشىن ٴوز ۇلىن جىبە‌رگە‌نىن ايتقان.‏ ال قازىر يسا وسى قۇرباندىققا سە‌نۋ ارقىلى ادام ونىڭ ٴتانىن جە‌ۋ كە‌رە‌كتىگىنە باسا نازار اۋ‌داردى.‏ سە‌بە‌بى بۇل —‏ ماڭگىلىك ومىرگە يە بولۋ‌دىڭ جالعىز جولى.‏

الايدا جۇرت يسانىڭ ٴسوزىن قابىلداي الماي:‏ «مىناۋ قالاي بىزگە ٴتانىن جە‌ۋ‌گە بە‌رمە‌كشى؟‏»—‏ دە‌ستى (‏جوحان 6:‏52‏)‏.‏ يسا ٴوزىنىڭ تۋ‌را ماعىنادا ە‌مە‌س،‏ بە‌ينە‌لە‌پ سويلە‌گە‌نىن جۇرتتىڭ ۇققانىن قالاپ،‏ ارى قاراي ٴتۇسىندىردى.‏

‏«ادام ۇلىنىڭ ٴتانىن جە‌پ،‏ قانىن ىشپە‌سە‌ڭدە‌ر،‏ ومىرگە يە بولمايسىڭدار.‏ كىم مە‌نىڭ ٴتانىمدى جە‌پ،‏ قانىمدى ىشسە،‏ ماڭگىلىك ومىرگە يە بولادى.‏.‏.‏ ويتكە‌نى مە‌نىڭ ٴتانىم —‏ شىنايى تاعام،‏ ال قانىم —‏ شىنايى سۋ‌سىن.‏ كىم مە‌نىڭ ٴتانىمدى جە‌پ،‏ قانىمدى ىشسە،‏ مە‌نىمە‌ن بىرلىكتە بولادى»،‏—‏ دە‌دى ول (‏جوحان 6:‏53—‏56‏)‏.‏

ياهۋ‌ديلە‌ردىڭ قۇلاعىنا يسانىڭ بۇل سوزدە‌رى جاعىمسىز ە‌ستىلگە‌ن شىعار.‏ ويتكە‌نى ولار يسا تۋ‌را ماعىنادا ادامنىڭ ٴتانىن جە‌پ نە‌مە‌سە قانىن ٴٸشىپ،‏ قۇداي زاڭىن بۇزۋ‌عا شاقىرىپ جاتىر دە‌پ ويلادى (‏مۇسانىڭ 1-‏جازباسى 9:‏4؛‏ مۇسانىڭ 3-‏جازباسى 17:‏10،‏ 11‏)‏.‏ الايدا يسا تۋ‌را ماعىنادا ٴتاندى جە‌ۋ نە قاندى ٴٸشۋ كە‌رە‌كتىگىن ايتقان جوق.‏ ادام ماڭگى ومىرگە يە بولۋ ٴۇشىن،‏ يسانىڭ كە‌مە‌لدى ٴتانىن بە‌رىپ،‏ قانىن توگۋ ارقىلى ۇسىناتىن قۇرباندىعىنا سە‌نۋ كە‌رە‌ك ە‌دى.‏ ٴبىراق يسانىڭ ايتقاندارىن ٴتىپتى شاكىرتتە‌رىنىڭ كوبىسى تۇسىنبە‌ي:‏ «مىناۋ نە دە‌گە‌ن سۇمدىق!‏ مۇنى كىم تىڭداپ تۇرا الادى؟‏»—‏ دە‌ستى (‏جوحان 6:‏60‏)‏.‏

يسا كە‌يبىر شاكىرتتە‌رىنىڭ كۇڭكىلدە‌پ جاتقانىن ٴبىلىپ،‏ بىلاي دە‌دى:‏ «وسى سوزدە‌ر كوڭىلدە‌رىڭە ٴتيدى مە؟‏ وندا ادام ۇلىنىڭ كە‌لگە‌ن جاعىنا قايتا كوتە‌رىلگە‌نىن كورگە‌ندە،‏ نە بولماق؟‏.‏.‏ سە‌ندە‌رگە ايتقان سوزدە‌رىم كيە‌لى رۋ‌حتان،‏ ٴارى ولار ٴومىر بە‌رە‌دى.‏ ٴبىراق ارالارىڭدا سە‌نبە‌يتىندە‌ر دە بار».‏ وسىدان كە‌يىن كوپ شاكىرتى بۇدان بىلاي يساعا ە‌رمە‌يتىن بولدى (‏جوحان 6:‏61—‏64‏)‏.‏

سوندا يسا 12 ە‌لشىسىنە‌ن:‏ «سە‌ندە‌ردىڭ دە كە‌تكىلە‌رىڭ كە‌لە مە؟‏»—‏ دە‌پ سۇرادى.‏ بۇعان شيمون پە‌تىر:‏ «يە‌م،‏ ٴبىز كىمگە بارماقپىز؟‏ ماڭگىلىك ومىرگە جە‌تكىزە‌تىن سوزدە‌ر سىزدە عوي.‏ ٴبىز ٴسىزدىڭ قۇدايدىڭ كيە‌لىسى ە‌كە‌ندىگىڭىزگە سە‌نە‌مىز ٴارى مۇنى بىلە‌مىز»،‏—‏ دە‌پ جاۋ‌اپ بە‌ردى (‏جوحان 6:‏67—‏69‏)‏.‏ يسانىڭ ايتقاندارىن تولىق تۇسىنبە‌سە دە،‏ پە‌تىر مە‌ن باسقا ە‌لشىلە‌ر قانداي ادالدىق تانىتتى دە‌سە‌ڭىزشى!‏

پە‌تىردىڭ جاۋ‌ابىنا ريزا بولسا دا،‏ يسا:‏ «مە‌ن ون ە‌كىڭدى تاڭدادىم،‏ سولاي عوي؟‏ ٴبىراق ارالارىڭداعى بىرە‌ۋىڭ جالاقور»،‏—‏ دە‌دى (‏جوحان 6:‏70‏)‏.‏ يسا مۇنىمە‌ن ياهۋ‌دا يسقاريوتقا مە‌ڭزە‌دى.‏ ويتكە‌نى وسى كە‌زدە ياهۋ‌دانىڭ ارام نيە‌تكە بوي الدىرا باستاعانىن بايقاعان بولسا كە‌رە‌ك.‏

بولعان جايت پە‌تىر مە‌ن باسقا ە‌لشىلە‌ر ٴۇشىن يسانىڭ سوڭىنان ە‌رىپ،‏ ومىرلىك ماڭىزى بار ىسكە قاتىسۋ‌عا كە‌دە‌رگى بولمادى.‏ بۇعان يسانىڭ قاتتى قۋ‌انعانى ٴسوزسىز.‏