مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 21-‏تاراۋ

يسا نازارە‌تتە‌گى ٴماجىلىسحانادا

يسا نازارە‌تتە‌گى ٴماجىلىسحانادا

لۇقا 4:‏16—‏31

  • يشايا پايعامباردىڭ شيىرشىعىنان ٴۇزىندى وقىدى

  • نازارە‌تتىكتە‌ر يسانى ولتىرمە‌ك بولدى

نازارە‌تتىڭ حالقى ابىر-‏سابىر بولىپ جاتسا كە‌رە‌ك.‏ ٴبىر جىلدان اسا ۋ‌اقىت بۇرىن،‏ ياعني جاقيانىڭ قولىنان شومىلدىرۋ راسىمىنە‌ن وتۋ‌گە كە‌تكە‌نگە دە‌يىن،‏ جۇرت يسانى اعاش ۇستاسى دە‌پ بىلە‌تىن.‏ ال قازىر ول كە‌رە‌مە‌ت ىستە‌ر جاساپ جۇرگە‌ن ادام رە‌تىندە تانىمال.‏ سوندىقتان نازارە‌تتىڭ تۇرعىندارى سونداي كە‌رە‌مە‌تتە‌ردى وزدە‌رىنە دە كورسە‌تە‌دى دە‌پ،‏ يسانى تاعاتسىزدانا كۇتۋ‌دە.‏

يسا ادە‌تىنشە جە‌رگىلىكتى ٴماجىلىسحاناعا باردى.‏ سوندا جۇرت كە‌رە‌مە‌ت كورە‌تىنىنە ودان بە‌تە‌ر سە‌نىمدى بولدى.‏ «ٴار دە‌مالىس كۇنى ٴماجىلىسحانالارداعى» قىزمە‌ت كە‌زىندە دۇعا ايتىلاتىن جانە مۇسا پايعامباردىڭ كىتاپتارىنان ٴۇزىندى وقىلاتىن (‏ە‌لشىلە‌ردىڭ ىستە‌رى 15:‏21‏)‏.‏ كە‌يدە باسقا پايعامبارلاردىڭ دا كىتاپتارى وقىلاتىن.‏ ٴبىر كە‌زدە يسا وقىماق بولىپ ورنىنان تۇردى.‏ اينالاسىنا قاراپ،‏ عيباداتحاناعا جىلدار بويى كە‌لىپ تۇراتىن كوپ ادامدى تانىسا كە‌رە‌ك.‏ قولىنا يشايا پايعامباردىڭ شيىرشىعى بە‌رىلگە‌ندە،‏ ول ە‌حوبانىڭ كيە‌لى رۋ‌حىمە‌ن مايلانعان ادامى جايلى ايتىلعان جە‌ردى اشىپ وقىدى.‏ بۇل يشايا 61:‏1،‏ 2-‏تارماقتاردا جازىلعان سوزدە‌ر ە‌دى.‏

ۇزىندى دە ۋ‌ادە ە‌تىلگە‌ن ادام تۇتقىنداردىڭ بوستاندىق الاتىنىن،‏ زاعيپتاردىڭ كوزدە‌رى اشىلاتىنىن جانە ە‌حوبانىڭ ىقىلاسىنا يە بولاتىن ۋ‌اقىت كە‌لە‌تىنىن جاريالايتىنى جازىلعان.‏ وقىپ بولعان سوڭ،‏ شيىرشىقتى قىزمە‌تشىگە قايتارىپ بە‌ردى دە،‏ ورنىنا وتىردى.‏ ٴبارى ودان كوز الماي قاراپ تۇر.‏ سوسىن يسا ٴبىراز ٴسوز سويلە‌سە كە‌رە‌ك.‏ ٴسوز اراسىندا ول:‏ «بۇگىن وزدە‌رىڭىز ە‌ستىگە‌ن وسى سوزدە‌ر ورىندالدى»،‏—‏ دە‌پ ماڭىزدى جايتتى ايتتى (‏لۇقا 4:‏21‏)‏.‏

جۇرت يسانىڭ «اۋ‌زىنان شىققان ۇنامدى سوزدە‌رىنە» تاڭعالىپ،‏ ٴبىر-‏بىرىنە:‏ «مىناۋ ٴجۇسىپتىڭ بالاسى ە‌مە‌س پە؟‏»—‏ دە‌ستى.‏ ٴبىراق يسا ولاردىڭ باسقا جە‌ردە جاسالعان كە‌رە‌مە‌تتە‌ردى كورسە‌تە‌دى دە‌پ كۇتىپ وتىرعاندارىن بايقاپ:‏ «ارينە،‏ سىزدە‌ر ماعان «دارىگە‌ر بولساڭ،‏ ٴوزىڭدى ە‌مدە» دە‌گە‌ن ماتە‌لدى كە‌لتىرىپ:‏ —‏ قاپارناۋ‌مدا ىستە‌گە‌ندە‌رىڭ تۋ‌رالى ە‌ستىدىك.‏ مىنا تۋ‌عان جە‌رىڭدە دە سونى ىستە!‏—‏ دە‌رسىزدە‌ر»،‏—‏ دە‌دى (‏لۇقا 4:‏22،‏ 23‏)‏.‏ جە‌رلە‌ستە‌رى «ٴبىرىنشى كە‌زە‌كتە جاقسىلىقتى ٴوز جۇرتىنا جاساپ،‏ ساۋىقتىرۋ ٴٸسىن وسكە‌ن جە‌رىندە باستاۋ كە‌رە‌ك ە‌دى» دە‌پ ويلاسا كە‌رە‌ك.‏ سوندىقتان ولار يساعا وكپە‌لى.‏

ولاردىڭ ويىن بىلگە‌ن يسا يسرايل تاريحىندا بولعان بىرنە‌شە وقيعانى ە‌ستە‌رىنە سالدى.‏ ٴٸلياس پايعامباردىڭ زامانىندا يسرايلدە جە‌سىر ايە‌لدە‌ر كوپ بولسا دا،‏ قۇداي پايعامباردى ولارعا ە‌مە‌س،‏ سيدونداعى سارە‌پتا قالاسىندا تۇراتىن يسرايلدىك ە‌مە‌س جە‌سىرگە جىبە‌رگە‌ن.‏ سول جە‌ردە ٴٸلياس كە‌رە‌مە‌ت جاساپ،‏ ە‌كى ادامنىڭ ٴومىرىن قۇتقارعان (‏پاتشالار 1-‏جازبا 17:‏8—‏16‏)‏.‏ ال ە‌لىشە پايعامبار يسرايلدە الاپە‌سپە‌ن اۋىرعاندار كوپ بولسا دا،‏ سيريالىق ناعىماننان باسقا ە‌شكىمدى ساۋىقتىرماعان (‏پاتشالار 2-‏جازبا 5:‏1،‏ 8—‏14‏)‏.‏

وسىلايشا يسا تاريحي وقيعالاردى مىسال ە‌تىپ،‏ جە‌رلە‌ستە‌رىنىڭ وزىمشىلدىگى مە‌ن سە‌نىمدە‌رىنىڭ ازدىعىن اشكە‌رە‌لە‌دى.‏ بۇل ولارعا قالاي اسە‌ر ە‌تتى؟‏ اشۋ‌عا بۋ‌لىققان ولار تۇرا سالا يسانى قالا سىرتىنا سۇيرە‌ي جونە‌لدى.‏ ونى نازارە‌ت قالاسى سوعىلعان تاۋ‌دىڭ تىك جارىنا اكە‌لىپ،‏ قۇلاتىپ جىبە‌رمە‌ك بولدى.‏ الايدا ول ارالارىنان سىتىلىپ شىعىپ،‏ قاشىپ كە‌تتى.‏ سودان يسا عاليلە‌يا تە‌ڭىزىنىڭ سولتۇستىك-‏باتىسىنا ىلديلاپ،‏ قاپارناۋ‌م قالاسىنا كە‌لدى.‏