مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 37-‏تاراۋ

يسا جە‌سىر ايە‌لدىڭ ۇلىن ٴتىرىلتتى

يسا جە‌سىر ايە‌لدىڭ ۇلىن ٴتىرىلتتى

لۇقا 7:‏11—‏17

  • ناين قالاسىندا ولگە‌ن جىگىتتى ٴتىرىلتتى

يسا ٴجۇزباسىنىڭ قىزمە‌تشىسىن ساۋىقتىرعاننان كە‌يىن،‏ قاپارناۋ‌منان شىعىپ،‏ وڭتۇستىك-‏باتىسقا قاراي 32 شاقىرىمنان اسا جە‌ردە ورنالاسقان ناين قالاسىنا بە‌ت الدى.‏ ول جالعىز ە‌مە‌س،‏ شاكىرتتە‌رى مە‌ن قالىڭ جۇرت ە‌رىپ كە‌لە‌دى.‏ كە‌شكى ۋ‌اقىت بولسا كە‌رە‌ك،‏ ولار قالاعا جاقىنداپ قالدى.‏ الدارىنان ٴمايىت كوتە‌رگە‌ن ٴبىرتالاي ادام كورىندى.‏ ولار قايتىس بولعان جاس جىگىتتى جە‌رلە‌ۋ ٴۇشىن،‏ قالادان شىعىپ كە‌لە جاتىر ە‌دى.‏

بارىنە‌ن دە قاتتى قايعىرىپ،‏ جۇرە‌گى قان جىلاپ كە‌لە جاتقان —‏ جاس جىگىتتىڭ اناسى.‏ جالعىز ۇلىنان ايىرىلعان جە‌سىر ايە‌ل كۇيە‌ۋ‌ى قايتىس بولعاندا،‏ ۇلىن كوڭىلىنە مە‌دە‌ت تۇتقان ە‌دى.‏ ونى جانىنداي جاقسى كورىپ،‏ كە‌لە‌شە‌ككە دە‌گە‌ن بار ٴۇمىتىن سوعان ارتقان بولاتىن.‏ بۇدان دا كوز جازىپ قالدى.‏ ە‌ندى كورە‌ر كۇنى نە بولماق؟‏

ايە‌لدىڭ قاسىرە‌تى يسانىڭ جانىنا قاتتى باتتى.‏ سوندىقتان ول جۇمساق،‏ ٴبىراق سە‌نىمدى داۋىسپە‌ن:‏ «جىلاماڭىز»،‏—‏ دە‌پ جۇباتتى.‏ سوسىن ٴمايىت كوتە‌رگە‌ندە‌ردىڭ قاسىنا بارىپ،‏ زە‌مبىلگە قولىن تيگىزدى (‏لۇقا 7:‏13،‏ 14‏)‏.‏ يسانىڭ سىڭايىن بايقاعان قارالى جۇرت ٴجۇرىسىن توقتاتتى.‏ كوبىسى «ول نە ىستە‌گە‌لى جاتىر؟‏» دە‌پ ويلاعان بولسا كە‌رە‌ك.‏

يساعا ە‌رىپ كە‌لە جاتقاندار شى؟‏ ولار يسانىڭ ٴتۇرلى ناۋ‌قاستاردى ساۋىقتىرىپ،‏ زور كە‌رە‌مە‌تتە‌ر جاساعانىن كورگە‌ن.‏ ٴبىراق ونىڭ ولگە‌ن ادامدى تىرىلتكە‌نىن كورمە‌گە‌ن بولۋ كە‌رە‌ك.‏ ە‌جە‌لدە ادامدى قايتا تىرىلتكە‌ن جاعدايلار بولعان.‏ الايدا يسا مۇنى جاساي الار ما ە‌كە‌ن؟‏ (‏پاتشالار 1-‏جازبا 17:‏17—‏23؛‏ پاتشالار 2-‏جازبا 4:‏32—‏37‏)‏.‏ يسا:‏ «بالام،‏ ساعان ايتامىن،‏ تۇرە‌گە‌ل!‏»—‏ دە‌پ بۇيىردى (‏لۇقا 7:‏14‏)‏.‏ سوندا جىگىت تۇرە‌گە‌لىپ وتىردى دا،‏ سويلە‌ي باستادى.‏ قانداي كە‌رە‌مە‌ت!‏ سوسىن ٴوز كوزىنە ٴوزى سە‌نبە‌ي،‏ سويتسە دە قۋ‌انىشتان جۇرە‌گى جارىلا جازداپ تۇرعان اناعا يسا بالاسىن تابىستادى.‏ ە‌ندى جە‌سىر انا جالعىز ە‌مە‌س.‏

جاس جىگىتتىڭ ومىرگە ورالعانىن كورگە‌ن كە‌يبىر ادامدار:‏ «ارامىزدان ۇلى پايعامبار شىقتى!‏»—‏  دە‌پ،‏ ٴومىر بە‌رۋ‌شى ە‌حوبانى ماداقتادى.‏ يسانىڭ بۇل كە‌رە‌مە‌تىنىڭ ٴمانىن تۇسىنگە‌ن باسقالار:‏ «قۇداي ٴوز حالقىنا نازارىن سالدى!‏»—‏ دە‌دى (‏لۇقا 7:‏16‏)‏.‏ بۇل تاڭعاجايىپ وقيعا تۋ‌رالى حابار توڭىرە‌كتە‌گى قالالارعا تە‌ز تارادى.‏ ون شاقتى شاقىرىم جە‌ردە‌گى يسانىڭ وسكە‌ن قالاسى نازارە‌تتىڭ،‏ ٴتىپتى سولتۇستىكتە‌گى ياهۋ‌دە‌يانىڭ جۇرتىنا دا ٴمالىم بولدى.‏

شومىلدىرۋ ٴراسىمىن جاساۋ‌شى جاقيا ٴالى تۇرمە‌دە وتىر.‏ ول يسانىڭ قانداي ىستە‌ر جاساپ جۇرگە‌نى جايلى بىلگىسى كە‌لە‌دى.‏ سودان شاكىرتتە‌رى وعان وسى كە‌رە‌مە‌تتە‌ردى ايتىپ باردى.‏ ول مۇنى قالاي قابىلدادى؟‏