مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 3-‏ساباق

سۇراقتار قولدانۋ

سۇراقتار قولدانۋ

ماتاي 16:‏13—‏16

ساباقتىڭ باستى ويى:‏ تىڭداۋ‌شىلاردىڭ قىزىعۋ‌شىلىعىن وياتۋ ٷشىن ٵرى ۇستاپ قالۋ ٷشىن،‏ سونداي-‏اق ولارمە‌ن بىرگە وي جۇگىرتۋ ٷشىن جانە ماڭىزدى ويلارعا ايرىقشا نازار اۋ‌دارۋ ٷشىن،‏ ىزە‌تپە‌ن سۇراقتار قويىڭىز.‏

ۇيرە‌نۋ جولدارى:‏

  • قىزىعۋ‌شىلىق وياتىپ،‏ ۇستاپ قالۋ‌عا تىرىسۋ.‏ تىڭداۋ‌شىلاردى ويشا جاۋ‌اپ بە‌رۋ‌گە تالپىندىرۋ ٷشىن،‏ يا بولماسا اۋ‌ە‌سقويلىعىن وياتۋ ٷشىن ريتوريكالىق سۇراقتار قويىڭىز.‏

  • ولارمە‌ن بىرگە وي جۇگىرتۋ.‏ تىڭداۋ‌شىلارعا ٴ‌بىرقاتار سۇراقتار قويۋ ارقىلى كە‌لتىرىلگە‌ن دالە‌لدە‌ردىڭ قيسىندى ە‌كە‌نىن كورۋ‌گە كومە‌كتە‌سىڭىز.‏ وسىلاي ولار دۇرىس تۇجىرىمعا كە‌لە الادى.‏

  • ماڭىزدى ويلارعا ايرىقشا نازار اۋ‌دارۋ.‏ نە‌گىزگى ويدى ايتار الدىندا قىزىعۋ‌شىلىق وياتاتىن سۇراق قويىڭىز.‏ ماڭىزدى ويدى قاراستىرعان سوڭ نە‌مە‌سە ٴ‌سوزىڭىزدى اياقتاعان سوڭ،‏ قايتالاۋ سۇراقتارىن قويىڭىز.‏