مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 20-‏ساباق

ۇتىمدى قورىتىندى ٴ‌سوز

ۇتىمدى قورىتىندى ٴ‌سوز

ۋ‌اعىزداۋ‌شى 12:‏13،‏ 14

ساباقتىڭ باستى ويى:‏ سوزدىڭ سوڭىندا تىڭداۋ‌شىلاردى ايتىلعان مالىمە‌تتى كوڭىلگە ٴ‌تۇيىپ،‏ ٴ‌ٸس جۇزىندە قولدانۋ‌عا تالپىندىرىڭىز.‏

ۇيرە‌نۋ جولدارى:‏

  • قورىتىندىنى تاقىرىپپە‌ن بايلانىستىرۋ.‏ تاقىرىپ پە‌ن نە‌گىزگى ويلاردى قايتالاپ شىعىڭىز نە‌مە‌سە ولاردى باسقا سوزدە‌رمە‌ن ايتىپ ٶتىڭىز.‏

  • تىڭداۋ‌شىلارعا تالپىنىس بە‌رۋ.‏ ولارعا نە ىستە‌ۋ كە‌رە‌كتىگىن جانە سونىڭ كە‌لە‌لى سە‌بە‌بىن ايتىڭىز.‏ ىنتا-‏جىگە‌رمە‌ن ٵرى نىق سە‌نىممە‌ن سويلە‌ڭىز.‏

  • قورىتىندىنى قاراپايىم دا قىسقا جە‌تكىزۋ.‏ قورىتىندى جاساعاندا،‏ جاڭا ويلار ايتپاڭىز.‏ ٴ‌سوز سوڭىندا ٴ‌بىراۋىز سوزبە‌ن تىڭداۋ‌شىلاردى يگى ىسكە تالپىندىرىڭىز.‏