مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 19-‏ساباق

جۇرە‌ككە جە‌تكىزىپ سويلە‌ۋ

جۇرە‌ككە جە‌تكىزىپ سويلە‌ۋ

ناقىل سوزدە‌ر 3:‏1

ساباقتىڭ باستى ويى:‏ تىڭداۋ‌شىلاردىڭ بويىندا ە‌ستىپ-‏بىلگە‌ندە‌رى ٷشىن ريزاشىلىق پە‌ن ونى ٴ‌ٸس جۇزىنە اسىرۋ‌عا دە‌گە‌ن ىقىلاس وياتىڭىز.‏

ۇيرە‌نۋ جولدارى:‏

  • تىڭداۋ‌شىلارعا وزدە‌رىن تە‌كسە‌رۋ‌گە كومە‌كتە‌سۋ.‏ ولارعا ٶز وي-‏سە‌زىمدە‌رىن تە‌كسە‌رۋ‌گە كومە‌كتە‌سۋ ٷشىن،‏ ريتوريكالىق سۇراقتار قويىڭىز.‏

  • تىڭداۋ‌شىلاردىڭ يگى نيە‌تىنە سە‌نىپ،‏ تالپىندىرۋ.‏ ولاردى يگى ىستە‌ردى نە‌لىكتە‌ن ىستە‌پ جۇرگە‌ندە‌رىن سارالاۋ‌عا شاقىرىڭىز.‏ بويلارىندا ە‌ڭ ىزگى نيە‌تتى،‏ اتاپ ايتقاندا،‏ ە‌حوبا مە‌ن ادامدارعا جانە كيە‌لى كىتاپ ىلىمدە‌رىنە دە‌گە‌ن سۇيىسپە‌نشىلىكتى وياتۋ‌عا تىرىسىڭىز.‏ ولارمە‌ن بىرگە وي جۇگىرتىڭىز.‏ وكتە‌م سويلە‌ۋ‌دە‌ن قاشىق بولىڭىز.‏ تىڭداۋ‌شىلاردى ۇيالتىپ-‏قىزارتپاڭىز.‏ قايتا،‏ باياندامادان سوڭ كوڭىلدە‌رى جادىراپ،‏ قولدان كە‌لگە‌ندە‌رىن ىستە‌ۋ‌گە تالپىناتىنداي بولسىن.‏

  • نازارلارىن ە‌حوباعا بۇرۋ.‏ كيە‌لى كىتاپ ىلىمدە‌رىنىڭ،‏ پرينسيپتە‌رى مە‌ن وسيە‌تتە‌رىنىڭ ارتىنداعى قۇدايدىڭ كە‌رە‌مە‌ت قاسيە‌تتە‌رى مە‌ن بىزگە دە‌گە‌ن سۇيىسپە‌نشىلىگىنە ە‌رە‌كشە توقتالىڭىز.‏ تىڭداۋ‌شىلاردىڭ بويلارىنا ە‌حوبانىڭ سە‌زىمدە‌رىن ە‌سە‌پكە الۋ‌عا جانە وعان ۇنامدى بولۋ‌عا دە‌گە‌ن ىقىلاس ۇيالاتىڭىز.‏