مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 14-‏ساباق

نە‌گىزگى ويلارعا باسا نازار اۋ‌دارۋ

نە‌گىزگى ويلارعا باسا نازار اۋ‌دارۋ

ە‌ۆرە‌يلە‌رگە 8:‏1

ساباقتىڭ باستى ويى:‏ تىڭداۋ‌شىلارعا بايانداماڭىزعا ىلە‌سىپ وتىرۋ‌عا كومە‌كتە‌سىڭىز،‏ ٵربىر نە‌گىزگى وي تاقىرىبىڭىزبە‌ن جانە ماقساتىڭىزبە‌ن قالاي بايلانىساتىنىن انىق كورسە‌تىڭىز.‏

ۇيرە‌نۋ جولدارى:‏

  • ماقساتىڭىزدى انىقتاۋ.‏ باياندامانىڭ ماقساتى اقپارات بە‌رۋ مە،‏ كوز جە‌تكىزۋ مە،‏ الدە تىڭداۋ‌شىلاردى ٴ‌ٸس-‏ارە‌كە‌تكە تالپىندىرۋ ما؟‏ وسىنى انىقتاعان سوڭ،‏ باياندامانى سول باعىتتا ٶربىتىڭىز.‏ نە‌گىزگى ويلاردىڭ ٴ‌بارى ماقساتىڭىزعا قول جە‌تكىزۋ‌گە كومە‌كتە‌سۋ كە‌رە‌ك.‏

  • باياندامانىڭ تاقىرىبىنا ە‌كپىن ٴ‌تۇسىرىپ وتىرۋ.‏ بايانداما بارىسىندا تاقىرىبىڭىزعا ورالىپ وتىرىڭىز.‏ بۇل ٷشىن ونىڭ نە‌گىزگى سوزدە‌رىن قايتالاڭىز نە‌مە‌سە سينونيمدە‌رىن قولدانىڭىز.‏

  • نە‌گىزگى ويلاردى انىق ٵرى قاراپايىم ە‌تۋ.‏ تاقىرىبىڭىزبە‌ن بايلانىسى بار جانە بە‌رىلگە‌ن ۋ‌اقىت ىشىندە جاقسىلاپ جە‌تكىزە الاتىن نە‌گىزگى ويلاردى عانا تاڭداڭىز.‏ نە‌گىزگى ويلارىڭىز كوپ بولىپ كە‌تپە‌سىن.‏ ولاردىڭ ٵرقايسىسىن انىق كورسە‌تىڭىز،‏ ارالارىندا كىدىرىس جاساڭىز،‏ ٴ‌بىر ويدان ە‌كىنشى ويعا كۇرت سە‌كىرىپ كە‌تپە‌ڭىز.‏