وقۋ مە‌ن ٴ‌تالىم بە‌رۋ قابىلە‌تىن شىڭدايىق

بۇل باسىلىمنىڭ ماقساتى —‏ سىزگە كوپشىلىكتىڭ الدىندا وقۋ جانە سويلە‌ۋ مە‌ن ٴ‌تالىم بە‌رۋ شە‌بە‌رلىگىن ۇشتاۋ‌عا كومە‌كتە‌سۋ.‏

باسقارۋ‌شى كە‌ڭە‌ستىڭ حاتى

بىزگە ٴ‌مانى وراسان زور حابار تۋ‌رالى ۇيرە‌تۋ تاپسىرىلعان.‏ ماڭىزدىلىعى جاعىنان بۇعان تە‌ڭ كە‌لە‌تىن حابار بۇرىن-‏سوڭدى بولعان ە‌مە‌س.‏

1-‏ساباق

ۇتىمدى العى ٴ‌سوز

ۇتىمدى العى ٴ‌سوز ٷش ماقساتتى كوزدە‌يدى.‏

2-‏ساباق

اۋىزە‌كى تىلدە سويلە‌ۋ

اۋىزە‌كى تىلدە سويلە‌ۋ تىڭداۋ‌شىلارعا وزدە‌رىن ە‌ركىن سە‌زىنىپ،‏ ايتار سوزىڭىزگە قۇلاق تۇرۋ‌گە كومە‌كتە‌سە‌دى.‏

3-‏ساباق

سۇراقتار قولدانۋ

ادامنىڭ قىزىعۋ‌شىلىعىن وياتۋ ٷشىن جانە ماڭىزدى ويلارعا ايرىقشا نازار اۋ‌دارۋ ٷشىن ىزە‌تپە‌ن سۇراقتار قويىڭىز.‏

4-‏ساباق

جازبا ورىندارىنا العى ٴ‌سوز

تىڭداۋ‌شىلاردى وقىلاتىن جازبا ورنىن تۇسىنۋ‌گە قالاي دايارلاۋ‌عا بولاتىنىن ٴ‌بىلىڭىز.‏

5-‏ساباق

ساۋ‌اتتى وقۋ

ساۋ‌اتتى وقۋ —‏ ە‌حوبا قۇداي تۋ‌رالى ٴ‌بىلىم بە‌رۋ‌دىڭ ٴ‌بىر وزە‌گى.‏

6-‏ساباق

جازبا ورنىن وقۋ‌داعى ماقساتتى ٴ‌تۇسىندىرۋ

تىڭداۋ‌شىلار وقىعان تارماعىڭىز بە‌ن ايتىپ جاتقان ويىڭىزدىڭ اراسىنداعى بايلانىستى انىق كورە السىن.‏

7-‏ساباق

تۋ‌را دا سە‌نىمدى مالىمە‌تتە‌ر

تۋ‌را دا سە‌نىمدى مالىمە‌تتە‌ر تىڭداۋ‌شىلارعا دۇرىس تۇجىرىمعا كە‌لۋ‌گە كومە‌كتە‌سە‌دى.‏

8-‏ساباق

ٴ‌تالىم بە‌رە‌رلىك مىسالدار

تىڭداۋ‌شىلارعا تارتىمدى بولاتىن ٵرى ماڭىزدى ويلاردى ۇعۋ‌عا كومە‌كتە‌سە‌تىن قاراپايىم مىسالدار كە‌لتىرىپ،‏ ٴ‌تالىمىڭىزدى كوركە‌يتە ٴ‌تۇسىڭىز.‏

9-‏ساباق

كورنە‌كى قۇرالداردى دۇرىس پايدالانۋ

ايتاتىن ويلارىڭىز تىڭداۋ‌شىلاردىڭ ساناسىندا ۇزاق ساقتالۋ ٷشىن كورنە‌كى قۇرالداردى پايدالانىڭىز.‏

10-‏ساباق

ينتوناسيا

داۋىس كۇشىن،‏ داۋىس سارىنى مە‌ن سويلە‌ۋ قارقىنىن وزگە‌رتە وتىرىپ،‏ تىڭداۋ‌شىلاردىڭ سە‌زىمدە‌رىنە اسە‌ر ە‌تىڭىز ٵرى ولاردى ٴ‌ٸس-‏ارە‌كە‌تكە تالپىندىرىڭىز.‏

11-‏ساباق

شابىتپە‌ن سويلە‌ۋ

شابىتپە‌ن سويلە‌ۋ تە‌رە‌ڭ سە‌زىمدە‌رىڭىزدى كورسە‌تە‌دى ٵرى تىڭداۋ‌شىلاردىڭ قىزىعۋ‌شىلىعىن جوعالتىپ الماۋ‌عا كومە‌كتە‌سە‌دى.‏

12-‏ساباق

جىلۋ‌لىق پە‌ن جاناشىرلىق

سويلە‌گە‌ندە،‏ ە‌موسيا مە‌ن سە‌زىمدە‌رىڭىز شىنايى بولسا،‏ تىڭداۋ‌شىلار وزدە‌رىنىڭ قامىن ويلاپ تۇرعانىڭىزدى سە‌زە‌دى.‏

13-‏ساباق

ٴ‌ٸس جۇزىندە‌گى پايداسىن ايقىن كورسە‌تۋ

تىڭداۋ‌شىلارعا ايتىپ جاتقانىڭىز ومىرلە‌رىنە قالاي اسە‌ر ە‌تە‌تىنىن جانە ونى ٴ‌ٸس جۇزىندە قالاي قولدانا الاتىنىن ٴ‌تۇسىندىرىڭىز.‏

14-‏ساباق

نە‌گىزگى ويلارعا باسا نازار اۋ‌دارۋ

تىڭداۋ‌شىلارعا بايانداماڭىزعا ىلە‌سىپ وتىرۋ‌عا كومە‌كتە‌سىڭىز،‏ ٵربىر نە‌گىزگى وي تاقىرىبىڭىزبە‌ن جانە ماقساتىڭىزبە‌ن قالاي بايلانىساتىنىن انىق كورسە‌تىڭىز.‏

15-‏ساباق

سە‌نىمدىلىكپە‌ن سويلە‌ۋ

سە‌نىمدىلىكپە‌ن سويلە‌ڭىز.‏ ايتىپ جاتقانىڭىزدىڭ راس ە‌كە‌نىنە ٵرى ماڭىزدى ە‌كە‌نىنە نىق سە‌نە‌تىنىڭىزدى كورسە‌تىڭىز.‏

16-‏ساباق

رۋ‌حتى كوتە‌رە‌تىن سوزدە‌ر مە‌ن وڭ كوزقاراس

سىناپ-‏مىنە‌پ ە‌مە‌س،‏ سە‌نىمدى جە‌تىلدىرە‌تىندە‌ي ە‌تىپ سويلە‌ڭىز.‏ تىڭداۋ‌شىنىڭ نازارىن قۇداي سوزىندە‌گى جان سە‌رگىتە‌رلىك شىندىقتارعا بۇرىڭىز.‏

17-‏ساباق

تۇسىنىكتى سويلە‌ۋ

تىڭداۋ‌شىلارعا ايتىپ جاتقاندارىڭىزدىڭ ٴ‌مانىن تۇسىنۋ‌گە كومە‌كتە‌سىڭىز.‏ نە‌گىزگى ويلاردى انىق ە‌تىپ جە‌تكىزىڭىز.‏

18-‏ساباق

پايدالى مالىمە‌ت ايتۋ

تىڭداۋ‌شىلاردى ويلاندىرۋ‌عا تىرىسىڭىز،‏ ولار وزدە‌رىنە پايدالى مالىمە‌ت العانىن سە‌زىنسىن.‏

19-‏ساباق

جۇرە‌ككە جە‌تكىزىپ سويلە‌ۋ

ە‌حوبا مە‌ن قۇداي سوزىنە دە‌گە‌ن سۇيىسپە‌نشىلىكتى وياتۋ‌عا تىرىسىڭىز.‏

20-‏ساباق

ۇتىمدى قورىتىندى ٴ‌سوز

ۇتىمدى قورىتىندى ٴ‌سوز تىڭداۋ‌شىلارعا ە‌ستىپ-‏بىلگە‌ندە‌رىن ٴ‌ٸس جۇزىنە اسىرۋ‌عا كومە‌كتە‌سە‌دى.‏

جە‌تىستىكتە‌ر جازباسى

وقۋ مە‌ن ٴ‌تالىم بە‌رۋ شە‌بە‌رلىگىڭىزدى شىڭداي ٴ‌جۇرىپ،‏ جە‌تىستىكتە‌رىڭىزدى جازىپ قويىڭىز.‏