مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 7-‏ساباق

جالعىز قالىپ،‏ قورىققان كە‌زىڭ بولدى ما؟‏

جالعىز قالىپ،‏ قورىققان كە‌زىڭ بولدى ما؟‏

سۋ‌رە‌تتە‌گى كىشكە‌نتاي بالاعا قاراشى.‏ ول جالعىز قالىپ،‏ قورقىپ وتىرعان سياقتى.‏ سە‌نىڭ دە قورىققان كە‌زىڭ بولدى ما؟‏ ~ مۇنداي جاعداي بارىمىزدە بولىپ تۇرادى.‏ كيە‌لى كىتاپتا جالعىز قالىپ،‏ قورىققان كە‌يبىر ادامدار تۋ‌رالى جازىلعان.‏ ولار ە‌حوبانىڭ دوستارى ە‌دى.‏ سولاردىڭ ٴ‌بىرى —‏ ٴ‌ٸلياس.‏ كە‌ل،‏ ٴ‌ٸلياس تۋ‌رالى وقيىق.‏

ە‌زابە‌ل ٴ‌ٸلياستى ولتىرگىسى كە‌لدى

ٴ‌ٸلياس يسرايلدە يسانىڭ تۋىلۋىنان ۇزاق ۋ‌اقىت بۇرىن ٶمىر سۇرگە‌ن.‏ سول كە‌زدە‌گى يسرايلدىڭ پاتشاسى احاب شىنايى قۇداي ە‌حوباعا قىزمە‌ت ە‌تپە‌يتىن.‏ احاب پە‌ن ونىڭ ايە‌لى ە‌زابە‌ل جالعان قۇداي باعالعا تابىناتىن.‏ سوندىقتان يسرايلدىكتە‌ردىڭ كوپشىلىگى باعالعا تابىنا باستادى.‏ ە‌زابە‌ل پاتشايىم وتە جامان ايە‌ل ە‌دى.‏ ول ە‌حوباعا قىزمە‌ت ە‌تە‌تىندە‌ردىڭ ٴ‌بارىن،‏ ٴ‌ٸلياستى دا،‏ ولتىرگىسى كە‌لدى.‏ سوندا ٴ‌ٸلياستىڭ نە ىستە‌گە‌نىن بىلە‌سىڭ بە؟‏ ~

 ٴ‌ٸلياس الىسقا قاشىپ كە‌تتى!‏ ول ٴ‌شول دالاعا بارىپ،‏ ٴ‌بىر ۇڭگىرگە جاسىرىندى.‏ ونىڭ نە‌لىكتە‌ن بۇلاي ە‌تكە‌نىن بىلە‌سىڭ بە؟‏ ~ ول قاتتى قورىقتى.‏ ٴ‌بىراق ول قورىقپاۋ كە‌رە‌ك ە‌دى.‏ سە‌بە‌بى بۇرىن ە‌حوبا ٴ‌وزىنىڭ زور قۇدىرە‌تىن كورسە‌تىپ،‏ وعان كومە‌كتە‌سكە‌ن بولاتىن.‏ سوندا ول ٴ‌ٸلياستىڭ دۇعاسىنا جاۋ‌اپ بە‌رىپ،‏ كوكتە‌ن وت جاۋ‌دىرعان.‏ بۇل جولى دا ە‌حوبا ٴ‌ٸلياسقا كومە‌كتە‌سە الار ە‌دى.‏

ە‌حوبا ٴ‌ٸلياسقا قالاي كومە‌كتە‌ستى؟‏

ە‌حوبا ۇڭگىردە وتىرعان ٴ‌ٸلياستان:‏ «مۇندا نە‌گە وتىرسىڭ؟‏»—‏ دە‌پ سۇرادى.‏ سوندا ٴ‌ٸلياس:‏ «ساعان قىزمە‌ت ە‌تە‌تىن مە‌نە‌ن باسقا ە‌شكىم جوق.‏ جالعىز مە‌ن عانا قالدىم.‏ ٶلتىرىپ كە‌تە مە دە‌پ قورقىپ وتىرمىن»،‏—‏ دە‌پ جاۋ‌اپ بە‌ردى.‏ ٴ‌ٸلياس ە‌حوبانىڭ قىزمە‌تشىلە‌رىنىڭ ٴ‌بارى ٶلدى دە‌پ ويلاعان ە‌دى.‏ ٴ‌بىراق ە‌حوبا وعان:‏ «ولاي ە‌مە‌س.‏ ماعان قىزمە‌ت ە‌تە‌تىن 7000 ادام بار.‏ سە‌ن باتىل بول.‏ ساعان كوپ ٴ‌ٸس تاپسىرماقپىن!‏»—‏ دە‌دى.‏ ٴ‌ٸلياس مۇنى ە‌ستىپ قۋ‌اندى ما ە‌كە‌ن؟‏ ~

ايتا قويشى،‏ ٴ‌ٸلياستىڭ وقيعاسىنان نە ٴ‌بىلدىڭ؟‏ ~ ٶزىڭدى جالعىز قالدىم دە‌پ،‏ ە‌شقاشان قورىقپا.‏ ويتكە‌نى سە‌ندە ە‌حوبانى جانە ٶزىڭدى جاقسى كورە‌تىن دوستارىڭ بار.‏ ە‌حوبانىڭ كۇشى كوپ.‏ ول ٵرقاشان كومە‌ككە كە‌لە‌دى.‏ جالعىز قالمايتىنىڭدى بىلگە‌نىڭە قۋ‌انىشتىسىڭ با؟‏ ~

كيە‌لى كىتابىڭنان وقى

  • پاتشالار 1-‏جازبا 19:‏3—‏18

  • ٴ‌زابۇر 145:‏18

  • پە‌تىردىڭ 1-‏حاتى 5:‏9