مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 11-‏ساباق

ولار يسا تۋ‌رالى جازدى

ولار يسا تۋ‌رالى جازدى

سۋ‌رە‌تتە‌گى ادامداردى كورىپ تۇرسىڭ با؟‏ ~ ولار —‏ ماتاي،‏ مارقا،‏ لۇقا،‏ جوحان،‏ پە‌تىر،‏ جاقىپ،‏ ياھۋ‌دا جانە پاۋىل.‏ بۇلاردىڭ ٴ‌بارى يسانىڭ كە‌زىندە ٶمىر سۇرگە‌ن جانە ولار يسا تۋ‌رالى جازعان.‏ سولار جايىندا وقىپ كورە‌يىكشى.‏

مىنا ادامداردى بىلە‌سىڭ بە؟‏

ولاردىڭ ۇشە‌ۋ‌ى —‏ يسامە‌ن بىرگە ۋ‌اعىزداعان ە‌لشىلە‌ر.‏ قايسىسى ە‌كە‌نىن بىلە‌سىڭ بە؟‏ ~ ماتاي،‏ جوحان جانە پە‌تىر.‏ ماتاي مە‌ن جوحان يسانى وتە جاقسى  بىلگە‌ن جانە ە‌كە‌ۋ‌ى دە يسانىڭ ٶمىرى جايلى كىتاپ جازعان.‏ جوحان بۇدان باسقا ايان جانە جوحاننىڭ 1-‏حاتى،‏ 2-‏حاتى جانە 3-‏حاتى دە‌گە‌ن كىتاپتاردى جازعان.‏ ال ە‌لشى پە‌تىر كيە‌لى كىتاپتاعى ە‌كى حاتتى جازعان.‏ ولار پە‌تىردىڭ 1-‏حاتى جانە پە‌تىردىڭ 2-‏حاتى دە‌پ اتالادى.‏ پە‌تىردىڭ 2-‏حاتىندا ە‌حوبانىڭ كوكتە‌ن ٷن قاتىپ،‏ يسا جايلى «بۇل —‏ مە‌نىڭ سۇيىكتى ۇلىم.‏ مە‌ن وعان ريزامىن!‏» دە‌گە‌ن سوزدە‌رى بار.‏

سۋ‌رە‌تتە‌گى باسقا كىسىلە‌ر دە ٶز كىتاپتارىندا يسا جايلى كوپ جازعان.‏ سولاردىڭ ٴ‌بىرى —‏ مارقا‏.‏ يسانى تۇتقىنعا العاندا ول سول جە‌ردە بولىپ،‏ ٴ‌بارىن ٶز كوزىمە‌ن كورگە‌نگە ۇقسايدى.‏ باسقا بىرە‌ۋ‌ى —‏ لۇقا‏.‏ لۇقا دارىگە‌ر بولعان.‏ ول يسانىڭ ولىمىنە‌ن كە‌يىن ٴ‌ماسىحشى بولعان دە‌يدى.‏

سۋ‌رە‌تتە كيە‌لى كىتاپتى جازعان تاعى ە‌كى ادام بار.‏ ولار يسانىڭ ىنىلە‌رى.‏ ولاردىڭ ە‌سىمدە‌رىن بىلە‌سىڭ بە؟‏ ~ جاقىپ جانە ياھۋ‌دا.‏ العاشىندا ولار يساعا سە‌نبە‌گە‌ن ە‌دى.‏ ولار ٴ‌تىپتى يسانى اقىلىنان اداسقان دە‌پ ويلادى.‏ ٴ‌بىراق كە‌يىننە‌ن ولار يساعا سە‌نىپ،‏ ٴ‌ماسىحشى بولدى.‏

سۋ‌رە‌تتە‌گى ە‌ڭ سوڭعى كىسى —‏ پاۋىل‏.‏ ول دا كيە‌لى كىتاپتىڭ جازۋ‌شىسى.‏ ٴ‌ماسىحشى بولماي تۇرعاندا ونىڭ ە‌سىمى ساۋ‌ل بولعان.‏ ول ماسىحشىلە‌ردى جە‌ك كورىپ،‏ ولاردى قۋ‌دالاعان ە‌دى.‏ پاۋىلدىڭ قالاي ٴ‌ماسىحشى بولعانىن بىلە‌سىڭ بە؟‏ ~ ٴ‌بىر كۇنى جولدا كە‌لە جاتقاندا،‏ ول كە‌نە‌ت كوكتە‌ن بىرە‌ۋ‌دىڭ وزىنە سويلە‌گە‌نىن ە‌ستيدى.‏ داۋىس پاۋىلعا:‏ «ماعان سە‌نە‌تىن ادامداردى نە‌گە قۋ‌دالايسىڭ؟‏»—‏ دە‌دى.‏ بۇل يسانىڭ داۋىسى ە‌دى!‏ وسى وقيعادان كە‌يىن ول وزگە‌رىپ،‏ ٴ‌ماسىحشى بولدى.‏ پاۋىل كيە‌لى كىتاپتىڭ 14 حاتىن جازدى.‏ ولار ريمدىكتە‌ردە‌ن ە‌ۆرە‌يلە‌رگە دە‌يىنگى حاتتار.‏

كيە‌لى كىتاپتى سە‌ن ٴ‌وزىڭ وقيسىڭ با،‏ الدە ساعان بىرە‌ۋ وقىپ بە‌رە مە؟‏ ~ قازىردە‌ن باستاپ يسا تۋ‌رالى بىلگە‌نىڭ جاقسى.‏ يسا جايلى بىلە بە‌رگىڭ كە‌لە مە؟‏ ~

كيە‌لى كىتابىڭنان وقى

  • پە‌تىردىڭ 2-‏حاتى 1:‏16—‏18

  • مارقا 3:‏21؛‏ 14:‏51

  • ياھۋ‌دا 1

  • ە‌لشىلە‌ردىڭ ىستە‌رى 9:‏1—‏18