مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

كىرىسپە

كىرىسپە

قۇدايىڭ ە‌حوبانى بار جۇرە‌گىڭمە‌ن،‏ بۇكىل جان-‏تانىڭمە‌ن جانە بار كۇش-‏قۋ‌اتىڭمە‌ن ٴ‌سۇي.‏ مە‌ن بۇگىن بۇيىرعان وسى سوزدە‌ر جۇرە‌گىڭنە‌ن ورىن السىن.‏ ولاردى بالالارىڭنىڭ قۇلاعىنا قۇيىپ،‏ ۇيدە وتىرعاندا دا،‏ جول جۇرگە‌ندە دە،‏ جاتقاندا دا،‏ تۇرعاندا دا ايتاتىن بول.‏ (‏مۇسانىڭ 5-‏جازباسى 6:‏5—‏7‏)‏