مازمۇنعا ٶتۋ

قۇدايدىڭ ۇكىمە‌تى جايلى ە‌ستىگە‌نسىز بە؟‏

قۇدايدىڭ ۇكىمە‌تى جايلى ە‌ستىگە‌نسىز بە؟‏

ٴسىزدىڭ جاۋ‌ابىڭىز:‏

 • ٴيا،‏ ە‌ستىگە‌نمىن.‏

 • ٴبىرىنشى رە‌ت ە‌ستىپ تۇرمىن.‏

 • ول قانداي ۇكىمە‌ت؟‏

 كيە‌لى كىتاپتا بۇل جايلى نە ايتىلعان؟‏

‏«كوكتە‌گى قۇداي ە‌شقاشان جويىلمايتىن پاتشالىق ورناتادى» (‏دانيال 2:‏44،‏ جاڭا دۇنيە اۋ‌دارماسى)‏.‏

‏«وعان.‏.‏.‏ بيلىك،‏ داڭق پە‌ن پاتشالىق بە‌رىلدى.‏ ونىڭ.‏.‏.‏ پاتشالىعى ە‌شقاشان جويىلمايدى» (‏دانيال 7:‏14‏)‏.‏

مۇنى ٴبىلۋ‌دىڭ قانداي پايداسى بار؟‏

 • بۇل ٴادىل ۇكىمە‌تتىڭ يگىلىكتە‌رىن ٴسىز دە كورە الاسىز (‏يشايا 48:‏17،‏ 18‏)‏.‏

 • بۇل ۇكىمە‌ت جە‌ر بە‌تىن جۇماققا اينالدىرادى،‏ سول كە‌زدە ٴسىز باقىتتى ٴومىر كە‌شە‌تىن بولاسىز (‏ايان 21:‏3،‏ 4‏)‏.‏

 كيە‌لى كىتاپتاعى بۇل سوزدە‌رگە سە‌نۋ‌گە بولا ما؟‏

ٴيا،‏ بۇعان كە‌مىندە ە‌كى سە‌بە‌پ بار:‏

 • يسا پايعامبار قۇدايدىڭ ۇكىمە‌تى،‏ نە‌مە‌سە پاتشالىعى،‏ نە‌نى جۇزە‌گە اسىراتىنىن كورسە‌تىپ كە‌تكە‌ن‏.‏ ول ٴوز ٴٸزباسارلارىنا قۇدايعا بىلاي دۇعا ە‌تىڭدە‌ر دە‌گە‌ن:‏ «سە‌نىڭ پاتشالىعىڭ كە‌لسىن!‏ سە‌نىڭ ە‌ركىڭ كوكتە‌گىدە‌ي جە‌ر بە‌تىندە دە ورىندالسىن!‏» (‏ماتاي 6:‏9،‏ 10‏)‏.‏ ول وسى پاتشالىق ورناعاندا،‏ قانداي جايتتار ورىن الاتىنىن دا كورسە‌تكە‌ن.‏

  مىسالى،‏ يسا پايعامبار جە‌ردە بولعان كە‌زىندە اشىققانداردى تاماقتاندىرىپ،‏ اۋ‌رۋ‌لاردى ساۋىقتىرعان جانە مارقۇمداردى قايتا تىرىلتكە‌ن (‏ماتاي 15:‏29—‏38؛‏ جوحان 11:‏38—‏44‏)‏.‏ وسىلايشا ول قۇداي پاتشالىعىنىڭ بولاشاق بيلە‌ۋ‌شىسى رە‌تىندە بۇل ۇكىمە‌تتىڭ ٴوز ازاماتتارىنا قانداي كە‌رە‌مە‌ت يگىلىكتە‌ر اكە‌لە‌تىنىن كورسە‌تكە‌ن (‏ايان 11:‏15‏)‏.‏

 • دۇنيە‌دە‌گى جاعدايلار قۇداي پاتشالىعىنىڭ جاقىندا ورنايتىنىن دالە‌لدە‌يدى.‏ قۇداي پاتشالىعى جە‌ر بە‌تىندە تىنىشتىق ورناتپاس بۇرىن،‏ دۇنيە‌دە سوعىستاردىڭ،‏ جە‌ر سىلكىنىستە‌رى مە‌ن اشارشىلىقتىڭ بە‌لە‌ڭ الاتىنىن يسا پايعامبار الدىن الا ايتقان (‏ماتاي 24:‏3،‏ 7‏)‏.‏

  ٴبىز وسى جايتتاردىڭ بولىپ جاتقانىن كۇندە كورىپ ٴجۇرمىز.‏ ە‌ندە‌شە قۇداي پاتشالىعىنىڭ جاقىندا ورنايتىنىنا جانە ونىڭ وسىنداي قيىندىقتاردىڭ ٴبارىن ٴبىرجولا جوق قىلاتىنىنا سە‌نىمدى بولۋىمىزعا نە‌گىز بار.‏

 مىنا جايلى ويلانىپ كورىڭىزشى:‏

قۇدايدىڭ ۇكىمە‌تى بيلىك ە‌تكە‌ندە،‏ ٴومىر قانداي بولادى؟‏

مۇنىڭ جاۋ‌ابىن كيە‌لى كىتاپتىڭ كە‌لە‌سى تارماقتارىنان تابا الاسىز:‏ ٴزابۇر 37:‏29؛‏ يشايا 65:‏21—‏23‏.‏