مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 7-‏ساباق

قۇداي پاتشالىعى دە‌گە‌ن نە؟‏

قۇداي پاتشالىعى دە‌گە‌ن نە؟‏

1.‏ قۇداي پاتشالىعى دە‌گە‌ن نە؟‏

نە‌گە يسانى ە‌ڭ جاقسى پاتشا دە‌ۋ‌گە بولادى؟‏ (‏مارقا 1:‏40-‏42‏)‏.‏

قۇداي پاتشالىعى —‏ جە‌ردە‌گى بارلىق ۇكىمە‌تتە‌ردىڭ ورنىن باساتىن كوكتە‌گى ۇكىمە‌ت.‏ قۇداي وسى ۇكىمە‌ت ارقىلى ٴوزىنىڭ ە‌ركىن كوكتە دە،‏ جە‌ردە دە جۇزە‌گە اسىرادى.‏ جۋىردا قۇداي پاتشالىعى ادامداردىڭ كوڭىلىنە‌ن شىعاتىن ە‌ڭ جاقسى بيلىك قۇرماق.‏ ول جە‌ر بە‌تىندە‌گى بارلىق ادامداردىڭ باسىن بىرىكتىرە‌دى.‏ قۇداي پاتشالىعى تۋ‌رالى وسى حابار شىنىمە‌ن دە قۋ‌انىشتى ە‌مە‌س پە؟‏ ‏(‏دانيال 2:‏44؛‏ ماتاي 6:‏9،‏ 10؛‏ 24:‏14 وقىڭىز)‏.‏

كە‌ز كە‌لگە‌ن ۇكىمە‌تتىڭ باسشىسى بولاتىنى سياقتى،‏ كوكتە‌گى ۇكىمە‌تتىڭ دە بيلە‌ۋ‌شىسى بار.‏ ە‌حوبا قۇداي ٴوز پاتشالىعىنىڭ بيلە‌ۋ‌شىسى ە‌تىپ رۋ‌حاني ۇلى يسا ٴماسىحتى تاعايىندادى ‏(‏ايان 11:‏15 وقىڭىز)‏.‏

2.‏ نە‌گە يسا ە‌ڭ جاقسى پاتشا؟‏

يسا ە‌ڭ جاقسى پاتشا،‏ ويتكە‌نى ول مە‌يىرىمدى جانە ٴادىل ولشە‌مدە‌رىن بە‌رىك ۇستانادى (‏ماتاي 11:‏28—‏30‏)‏.‏ سونداي-‏اق ول كوكتە‌ن بۇكىل جە‌ر بە‌تىنە بيلىك جۇرگىزە‌تىندىكتە‌ن،‏ ونىڭ ادامدارعا كومە‌كتە‌سۋ‌گە قۇدىرە‌تى جە‌تە‌دى.‏ ول قايتا تىرىلگە‌ننە‌ن كە‌يىن،‏ كوككە كوتە‌رىلگە‌ن بولاتىن.‏ سودان پاتشا تاعىنا وتىرعانشا،‏ قۇدايدىڭ وڭ جاعىندا كۇتىپ وتىردى (‏ە‌ۆرە‌يلە‌رگە 10:‏12،‏ 13‏)‏.‏ اقىرىندا،‏ قۇداي وعان پاتشالىق بيلىگىن بە‌ردى ‏(‏دانيال 7:‏13،‏ 14 وقىڭىز)‏.‏

3.‏ يسامە‌ن بىرگە كىمدە‌ر بيلىك ە‌تە‌دى؟‏

يسا «قاسيە‌تتىلە‌ر» دە‌پ اتالاتىن توپپە‌ن بىرگە كوكتە بيلىك جۇرگىزە‌دى (‏دانيال 7:‏27‏)‏.‏ جە‌ردە بولعان كە‌زىندە يسا شاكىرتتە‌رىنىڭ اراسىنان كىشىگىرىم توپتى جيناپ،‏ ولاردى ە‌لشىلە‌ر دە‌پ اتادى.‏ وسى ادال ە‌لشىلە‌ر قاسيە‌تتىلە‌رگە جاتاتىنداردىڭ ە‌ڭ العاشقىلارى بولىپ تاڭدالدى.‏ ە‌حوبا قۇداي ادال ە‌ر ادامدار مە‌ن ايە‌لدە‌ر اراسىنان قاسيە‌تتىلە‌ردى وسى كۇنگە دە‌يىن تاڭداپ كە‌لە‌دى.‏ ولار دا يسا سياقتى رۋ‌حاني دە‌نە‌مە‌ن ٴتىرىلىپ،‏ كوكتە ٴومىر سۇرە‌تىن بولادى ‏(‏جوحان 14:‏1—‏3؛‏ قورىنتتىقتارعا 1-‏حات 15:‏42—‏44 وقىڭىز)‏.‏

 كوككە قانشا ادام بارادى؟‏ يسا ولاردى «كىشكە‌نە وتار» دە‌پ اتاعان (‏لۇقا 12:‏32‏)‏.‏ ولاردىڭ سانى 144 000 دى قۇراماق.‏ ولار يسامە‌ن بىرگە جە‌ر بە‌تىنە بيلىك جۇرگىزە‌تىن بولادى ‏(‏ايان 14:‏1 وقىڭىز)‏.‏

4.‏ يسا بيلىك ە‌تۋىن باستاعاندا قانداي وقيعالار ورىن الدى؟‏

قۇداي پاتشالىعى 1914-‏جىلدان باستاپ بيلىك ە‌تە باستادى *‏.‏ پاتشا رە‌تىندە يسا ە‌ڭ الدىمە‌ن شايتان مە‌ن ونىڭ جىن-‏پە‌رىلە‌رىن كوكتە‌ن جە‌رگە لاقتىردى.‏ سودان شايتان اشۋ‌عا ٴمىنىپ،‏ بار قاهارىن جە‌ر بە‌تىندە‌گىلە‌رگە توكتى (‏ايان 12:‏7—‏10،‏ 12‏)‏.‏ سول ۋ‌اقىتتان بە‌رى ادام بالاسى قايعى-‏قاسىرە‌تتە‌ن كوز اشپادى.‏ سوعىس،‏ اشتىق،‏ ىندە‌تتە‌ر،‏ جە‌رسىلكىنىسى مە‌ن زاڭسىزدىق جە‌ردى جايلادى.‏ مۇنىڭ ٴبارى پاتشالىقتىڭ جە‌ر بە‌تىنە تولىق بيلىك جۇرگىزە‌تىن ۋ‌اقىتىنىڭ تاياعانىن كورسە‌تە‌تىن «بە‌لگى» بولىپ تابىلادى ‏(‏لۇقا 21:‏7،‏ 10،‏ 11،‏ 31 وقىڭىز)‏.‏

5.‏ قۇداي پاتشالىعى قانداي ىستە‌ردى اتقارىپ جاتىر؟‏

قۇداي پاتشالىعى دۇنيە ٴجۇزى بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان ۋ‌اعىزداۋ ٴٸسى ارقىلى قازىردىڭ وزىندە بارشا حالىقتان شىققان ۇلى جاماعاتتىڭ باسىن بىرىكتىرۋ‌دە.‏ وسى جاماعاتتى قۇرايتىن ميلليونداعان مومىن ادام يسانىڭ بيلىگىنە مويىنسۇنۋ‌دى شە‌شتى.‏ قۇداي پاتشالىعى وسى زۇلىم دۇنيە‌نى جويعاندا،‏ ولاردى امان الىپ قالادى.‏ ولاي بولسا،‏ قۇداي پاتشالىعىنىڭ يگىلىگىن كورگىسى كە‌لە‌تىندە‌ردىڭ بارلىعى يسانىڭ بيلىگىنە مويىنسۇنۋ‌دى ۇيرە‌نگە‌ندە‌رى دۇرىس ‏(‏ايان 7:‏9،‏ 14،‏ 16،‏ 17 وقىڭىز)‏.‏

يسا 1000 جىلدىق بيلىگى كە‌زىندە قۇدايدىڭ ادامزاتقا قاتىستى و باستاعى نيە‌تىن جۇزە‌گە اسىرادى.‏ سوندا بۇكىل جە‌ر بە‌تى جۇماققا اينالادى.‏ اقىرىندا،‏ يسا پاتشالىق بيلىگىن قايتادان قۇدايدىڭ وزىنە تاپسىرادى (‏قورىنتتىقتارعا 1-‏حات 15:‏24—‏26‏)‏.‏ قۇداي پاتشالىعى تۋ‌رالى وسى قۋ‌انىشتى حاباردى وزگە‌لە‌رگە ايتقىڭىز كە‌لە‌ر مە ە‌دى؟‏ ‏(‏ٴزابۇر 37:‏10،‏ 11،‏ 29 وقىڭىز)‏.‏

 

^ ‏ 6-‏ابزاست كيە‌لى كىتاپتاعى قانداي پايعامبارلىقتاردىڭ 1914-‏جىلعا نۇسقايتىنىن ٴبىلۋ ٴۇشىن «كيە‌لى كىتاپ شىن مانىندە نە‌گە ۇيرە‌تە‌دى؟‏» باسىلىمىنىڭ 215—‏218 بە‌تتە‌رىن قاراڭىز.‏