قۇدايدان كە‌لگە‌ن قۋ‌انىشتى حابار

قۇدايدان كە‌لگە‌ن بۇل قانداي حابار؟‏ نە‌گە بۇل حابارعا سە‌نۋ‌گە بولادى؟‏ بۇل كىتاپشا كيە‌لى كىتاپقا قاتىسى بار سۇراقتارعا جاۋ‌اپ بە‌رە‌دى.‏

بۇل كىتاپشانىڭ ٴسىز ٴۇشىن قانداي پايداسى بار؟‏

وسى كىتاپشانىڭ كومە‌گىمە‌ن ٴسىز قۇداي ٴسوزى كيە‌لى كىتاپتان ٴبىلىم الا الاسىز.‏ قالىڭ قارىپپە‌ن بە‌رىلگە‌ن سۇراقتاردىڭ جاۋ‌ابىن ٴار ابزاستىڭ سوڭىندا كورسە‌تىلگە‌ن كيە‌لى كىتاپ تارماقتارىنان تابۋ‌عا بولادى.‏

بۇل قانداي قۋ‌انىشتى حابار؟‏

قۇدايدان قانداي حابار كە‌لگە‌ندىگىن جانە ونىڭ ماڭىزدىلىعىن،‏ سونداي-‏اق نە ىستە‌ۋىڭىز كە‌رە‌كتىگىن ٴبىلىڭىز.‏

شىنايى قۇداي كىم؟‏

قۇدايدىڭ ە‌سىمى بار ما؟‏ قۇداي ٴبىزدىڭ قامىمىزدى ويلاي ما؟‏

قۋ‌انىشتى حاباردىڭ قۇدايدان ە‌كە‌نىن قايدان بىلە‌مىز؟‏

كيە‌لى كىتاپتاعى حاباردىڭ قۇدايدان ە‌كە‌نىن قايدان بىلە‌مىز؟‏

يسا ٴماسىح دە‌گە‌ن كىم؟‏

يسانىڭ نە ٴۇشىن ولگە‌نىن،‏ تولە‌منىڭ نە ە‌كە‌نىن جانە يسانىڭ قازىر نە ىستە‌پ جاتقانى جايلى ٴبىلىڭىز

قۇدايدىڭ جە‌رگە قاتىستى نيە‌تى قانداي؟‏

كيە‌لى كىتاپتا قۇدايدىڭ جە‌ردى نە ٴۇشىن جاراتقانى،‏ قايعى-‏قاسىرە‌تتىڭ بولمايتىنى،‏ بولاشاقتا جە‌ر بە‌تىنىڭ قانداي بولاتىنى جانە ونىڭ تۇرعىندارىن قانداي ٴومىر كۇتىپ تۇرعانى تۇسىندىرىلگە‌ن.‏

قايتىس بولعان ادامدار ٴۇشىن قانداي ٴۇمىت بار؟‏

ولگە‌ن اداممە‌ن نە بولادى؟‏ قايتىس بولعان سۇيىكتى ادامدارىمىزبە‌ن ٴبىر كە‌زدە‌رى قايتا كورىسە‌مىز بە؟‏

قۇداي پاتشالىعى دە‌گە‌ن نە؟‏

قۇداي پاتشالىعىنىڭ پاتشاسى كىم جانە بۇل پاتشالىق نە‌ندە‌ي ىستە‌ردى اتقارادى؟‏

قۇداي قايعى-‏قاسىرە‌تكە نە‌گە جول بە‌رىپ وتىر؟‏

زۇلىمدىق قالاي باستاۋ الدى؟‏ قۇداي ونىڭ جالعاسا بە‌رۋىنە نە‌گە جول بە‌ردى؟‏ قايعى-‏قاسىرە‌تتىڭ جويىلاتىن كە‌زى كە‌لە مە؟‏

وتباسىڭىز قالاي باقىتتى بولا الادى؟‏

باقىتتى قۇداي ە‌حوبا وتباسىلاردىڭ باقىتتى بولعانىن قالايدى.‏ كيە‌لى كىتاپتاعى كۇيە‌ۋ‌لە‌ر مە‌ن ايە‌لدە‌رگە،‏ اتا-‏انالار مە‌ن بالالارعا ارنالعان ٴتيىمدى كە‌ڭە‌ستە‌ردى ٴبىلىڭىز.‏

شىنايى ٴدىندى قالاي انىقتاۋ‌عا بولادى؟‏

شىنايى ٴدىن بىرە‌ۋ عانا ما؟‏ شىنايى ٴدىندى ە‌رە‌كشە‌لە‌ندىرە‌تىن بە‌س جايتتى قاراستىرايىق.‏

قۇداي زاڭدارىنىڭ ٴبىز ٴۇشىن قانداي پايداسى بار؟‏

يسا ٴبىزدىڭ باسشىلىققا مۇقتاج ە‌كە‌نىمىزدى تۇسىندىرگە‌ن جانە كيە‌لى كىتاپتاعى ە‌ڭ باستى ە‌كى وسيە‌تتى ايتقان

قۇدايعا قالاي جاقىنداي الاسىز؟‏

قۇداي بارلىق دۇعالاردى ە‌ستيتىن-‏ە‌ستىمە‌يتىنىن،‏ قالاي دۇعا ە‌تۋ كە‌رە‌كتىگىن،‏ سونداي-‏اق قۇدايعا جاقىنداۋ ٴۇشىن تاعى نە ىستە‌ۋ قاجە‌ت ە‌كە‌نىن ٴبىلىڭىز.‏

جالعان دىندە‌رمە‌ن نە بولماق؟‏

ادامداردىڭ بارلىعى جالعىز شىنايى قۇدايعا بىرىككە‌ن تۇردە عيبادات ە‌تە‌تىن كە‌ز كە‌لە مە؟‏

قۇداي قانداي ماقساتپە‌ن ۇيىم قۇردى؟‏

كيە‌لى كىتاپتا شىنايى ماسىحشىلە‌ردىڭ نە‌گە جانە قالاي ۇيىم بولىپ قۇرىلعانى تۇسىندىرىلە‌دى.‏

نە‌گە ە‌حوبا قۇداي جايلى ٴبىلىم الا بە‌رگە‌نىڭىز ٴجون؟‏

قۇداي جانە ونىڭ ٴسوزى تۋ‌رالى ٴبىلىم العانىڭىزدىڭ باسقالار ٴۇشىن قانداي پايداسى بار؟‏ ٴسىز ٴۇشىن قانداي مۇمكىندىكتە‌ر اشىلىپ تۇر؟‏