مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 1-‏سۇراق

مە‌ن قانداي اداممىن؟‏

مە‌ن قانداي اداممىن؟‏

بۇل سۇراقتىڭ ماڭىزى

ٶزىڭنىڭ كىم ە‌كە‌نىڭدى جانە ومىرلىك ۇستانىمدارىڭدى جاقسى بىلسە‌ڭ،‏ قىسىم كورگە‌ندە دۇرىس ارە‌كە‌ت ە‌تە‌تىن بولاسىڭ.‏

سە‌ن نە ىستە‌ر ە‌دىڭ؟‏

مىنا جاعدايدى ە‌لە‌ستە‌تىپ كورشى:‏ كارينا ە‌سىمدى جاس ٶسپىرىم قىز كوڭىل كوتە‌رۋ‌گە جينالعان دوستارىنا قوسىلعانىنا ون مينۋ‌تتاي ۋ‌اقىت بولدى.‏ ٴ‌بىر كە‌زدە ول ارت جاعىنان:‏ «كارينا،‏ نە‌گە قۇر تۇرسىڭ؟‏»—‏ دە‌گە‌ن تانىس ادامىنىڭ داۋ‌سىن ە‌ستيدى.‏

كارينا ارتىنا بۇرىلىپ قاراسا،‏ قولىنا ە‌كى ٴ‌سىرا ۇستاعان جە‌سيكا تۇر ە‌كە‌ن.‏ ول ٴ‌سىرانىڭ ٴ‌بىرىن كاريناعا ۇستاتىپ جاتىپ:‏ «مىناۋ ساعان.‏ تە‌ك مە‌ن ٵلى كىشكە‌نتايمىن دە‌مە‌شى!‏»—‏ دە‌يدى.‏

كارينا ٴ‌سىرادان باس تارتقىسى كە‌لە‌دى،‏ ٴ‌بىراق جە‌سيكا ونىڭ دوسى عوي.‏ جە‌سيكا ونى كوڭىل كوتە‌رۋ‌دى بىلمە‌يتىن،‏ جالىقتىراتىن ادام دە‌پ ويلاپ قالسا شى؟‏ ونىڭ ۇستىنە،‏ جە‌سيكا جامان قىز ە‌مە‌س.‏ «‏ٶزى دە ٴ‌ٸشىپ جاتسا،‏ مۇندا تۇرعان ە‌شتە‌ڭە جوق شىعار.‏ بۇل جاي عانا سۋ‌سىن،‏ ە‌سىرتكى قابىلداپ جاتقان جوقپىز عوي»،‏—‏ دە‌پ ويلايدى كارينا.‏

سە‌ن وسىنداي جاعدايعا تاپ بولساڭ،‏ نە ىستە‌ر ە‌دىڭ؟‏

توقتا دا،‏ ويلان!‏

مۇنداي جاعدايدا دۇرىس ارە‌كە‌ت ە‌تۋ ٷشىن سە‌ن وڭ مە‌ن سولىن تانىعان ادام بولۋىڭ كە‌رە‌ك.‏ مۇنداي ادامنىڭ ىشكى داۋ‌سى ٶزىنىڭ كىم ە‌كە‌نىن جانە قانداي ومىرلىك ۇستانىمدارى بار ە‌كە‌نىن ايتىپ تۇرادى.‏ ول باسقالاردىڭ جامان ىقپالىنا بە‌رىلە سالمايدى.‏ ونىڭ ٶز ومىرىنە ٶزى يە بولۋ‌عا ە‌رىك-‏جىگە‌رى جە‌تە‌دى (‏قورىنتتىقتارعا 1-‏حات 9:‏26،‏ 27‏)‏.‏

ە‌ندە‌شە ە‌رىك-‏جىگە‌رىڭدى قالاي قايراي الار ە‌دىڭ؟‏ بۇل رە‌تتە كە‌لە‌سى بە‌تتە‌گى ٴ‌تورت سۇراقتىڭ كومە‌گى زور بولماق.‏

 1.‏ مىقتى جاقتارىم قانداي؟‏

قابىلە‌تتە‌رىڭ مە‌ن جاقسى قاسيە‌تتە‌رىڭدى بىلگە‌نىڭ ٶز-‏وزىڭە دە‌گە‌ن سە‌نىمدىلىگىڭدى ارتتىرادى.‏

ۇرپاققا ونە‌گە.‏ ە‌لشى پاۋىل:‏ «سوزگە شە‌شە‌ن بولماسام دا،‏ ٴ‌بىلىمىم جە‌تكىلىكتى»،‏—‏ دە‌گە‌ن بولاتىن (‏قورىنتتىقتارعا 2-‏حات 11:‏6‏)‏.‏ باسقالاردىڭ سىن پىكىرى كيە‌لى جازبالاردى جە‌تىك بىلگە‌ن پاۋىلدىڭ جىگە‌رىن جاسىتپادى.‏ ٴ‌يا،‏ الدە‌بىرە‌ۋ‌لە‌ردىڭ سىن ٴ‌سوزى ونىڭ ٶز-‏وزىنە دە‌گە‌ن سە‌نىمدىلىگىنە‌ن ايىرمادى (‏قورىنتتىقتارعا 2-‏حات 10:‏10؛‏ 11:‏5‏)‏.‏

ٶز-‏ٶزىڭدى تە‌كسە‌ر.‏ بويىڭدا بار قابىلە‌تىڭدى يا قولىڭنان كە‌لە‌تىن قانداي دا ٴ‌بىر ٴ‌ٸستى جاز.‏

ال ە‌ندى ايرىقشا بايقالاتىن ٴ‌بىر قاسيە‌تىڭدى سيپاتتاپ جاز.‏ مۇمكىن،‏ سە‌ن قامقور،‏ جومارت،‏ سە‌نىمدى يا كە‌شىكپە‌ي جۇرە‌تىن ادام شىعارسىڭ.‏

2.‏ ٵلسىز جاقتارىم قانداي؟‏

شىنجىردىڭ ٵلسىز جە‌رى بۇكىل شىنجىردى ٵلسىز ە‌تە‌دى.‏ بۇل دە‌گە‌نىمىز —‏ ٵلسىز جاقتارىڭمە‌ن كۇرە‌سپە‌سە‌ڭ،‏ ولار سە‌نى ٴ‌بىر پاستە قۇردىمعا اكە‌تە‌دى.‏

ۇرپاققا ونە‌گە.‏ پاۋىل ٶزىنىڭ ٵلسىز جاقتارىن جاقسى بىلگە‌ن.‏ ول بىلاي دە‌پ جازعان:‏ «ىشتە‌ي قۇداي زاڭىنا قۋ‌انامىن،‏ الايدا بويىمدا باسقا ٴ‌بىر زاڭنىڭ بار ە‌كە‌نىن بايقايمىن.‏ ول وي-‏سانامداعى زاڭعا قارسى كۇرە‌سىپ،‏ مە‌نى تانىمدە‌گى كۇنا زاڭىنىڭ تۇتقىنى ە‌تە‌دى» (‏ريمدىكتە‌رگە 7:‏22،‏ 23‏)‏.‏

ٶز-‏ٶزىڭدى تە‌كسە‌ر.‏ تۇزە‌تۋىڭ قاجە‌ت قانداي وسال تۇسىڭ بار؟‏

 3.‏ ماقساتتارىم قانداي؟‏

تاكسيگە وتىرعان سوڭ،‏ جۇرگىزۋ‌شىدە‌ن جانارمايى تاۋ‌سىلعانشا ٴ‌بىر جە‌ردى اينالىپ جۇرە بە‌رۋ‌دى وتىنە‌ر مە ە‌دىڭ؟‏ بۇل اقىماقتىق بولار ە‌دى ٵرى قالتاڭنان قاعىلارىڭ انىق!‏

سول سياقتى الدىڭا ناقتى ٴ‌بىر ماقسات قويىپ،‏ سوعان جە‌تۋ‌گە تالپىنباساڭ،‏ ٴ‌بىر جە‌ردى قايتا-‏قايتا اينالىپ جۇرگە‌ندە‌ي بولاسىڭ.‏

ۇرپاققا ونە‌گە.‏ پاۋىل:‏ «مە‌ن ماقساتسىز جۇگىرىپ كە‌لە جاتقان جوقپىن»،‏—‏ دە‌گە‌ن (‏قورىنتتىقتارعا 1-‏حات 9:‏26‏)‏.‏ ول جە‌ل قايدا سوقسا،‏ سوندا ە‌رىكسىز كە‌تە بە‌رە‌تىن قاڭباق سياقتى بولماعان.‏ قايتا،‏ الدىنا ناقتى ماقساتتار قويىپ،‏ سولارعا قول جە‌تكىزۋ‌گە كۇش سالعان (‏فىلىپىلىكتە‌رگە 3:‏12—‏14‏)‏.‏

ٶز-‏ٶزىڭدى تە‌كسە‌ر.‏ الداعى ٴ‌بىر جىلدا قانداي ٷش ماقساتقا قول جە‌تكىزگىڭ كە‌لە‌تىنىن جاز.‏

4.‏ ومىرلىك ۇستانىمدارىم قانداي؟‏

ٶزىڭدى وڭ مە‌ن سولىن تانىعان ادام رە‌تىندە تانىتساڭ،‏ تامىرىن تە‌رە‌ڭ جايعان اعاش سياقتى بولاسىڭ.‏ ونداي اعاش سۇراپىل داۋىلدا ٴ‌مىز باقپاي تۇرادى

ناقتى ۇستانىمدارىڭ بولماسا،‏ ٶز-‏وزىڭە سە‌نىمسىز بولاسىڭ.‏ مۇندايدا ٴ‌تۇسىن وزگە‌رتىپ قۇبىلاتىن حامە‌لە‌ون سياقتى،‏ قۇرداستارىڭا ۇقساۋ‌عا تىرىسىپ باعاسىڭ.‏ ٶز وي-‏پىكىرى جوق ادامنىڭ بىردە‌ن-‏ٴ‌بىر بە‌لگىسى —‏ وسى.‏

ال ە‌گە‌ر ٶز ۇستانىمدارىڭنان تايماساڭ،‏ باسقالاردىڭ ىرقىنا وڭاي كونە سالاتىن ادام ە‌مە‌س ە‌كە‌نىڭدى كورسە‌تە‌سىڭ.‏

ۇرپاققا ونە‌گە.‏ جاس ٶسپىرىم شاعىندا بولسا كە‌رە‌ك،‏ دانيال پايعامبار وتباسىنان اجىراپ قالادى.‏ دە‌سە دە ول قايدا جۇرسە دە قۇداي زاڭدارىنان اتتاماۋ‌عا ٶز جۇرە‌گىندە بە‌ل بايلادى (‏دانيال 1:‏8‏)‏.‏ دانيال ولە-‏ولگە‌نشە وسى شە‌شىمىنە بە‌رىك بولدى‏.‏ ٴ‌يا،‏ ول ومىرلىك ۇستانىمدارىنا ساي ارە‌كە‌ت ە‌تتى.‏

ٶز-‏ٶزىڭدى تە‌كسە‌ر.‏ سە‌نىڭ نانىمدارىڭ قانداي؟‏ مىسالى،‏ قۇدايدىڭ بار ە‌كە‌نىنە سە‌نە‌سىڭ بە؟‏ نە‌لىكتە‌ن سە‌نە‌سىڭ؟‏ ونىڭ بار ە‌كە‌نىنە قانداي دالە‌ل كوزىڭدى جە‌تكىزدى؟‏

قۇدايدىڭ ونە‌گە‌لىككە قاتىستى تالاپتارى ٶزىڭ ٷشىن پايدالى ە‌كە‌نىمە‌ن كە‌لىسە‌سىڭ بە؟‏ كە‌لىسسە‌ڭ،‏ نە‌گە ە‌كە‌نىن تۇسىندىرە الاسىڭ با؟‏

ويلانىپ كورشى،‏ سە‌ن قايسىسىنا ۇقساعىڭ كە‌لە‌دى:‏ جە‌ل وپ-‏وڭاي ٴ‌ٸلىپ اكە‌تە‌تىن قاڭباققا ما،‏ الدە كۇشتى داۋىل كە‌زىندە مىزعىماي تۇراتىن اعاشقا ما؟‏ ٶزىڭدى ومىرلىك ۇستانىمدارى بار قالىپتاسقان تۇلعا رە‌تىندە تانىتساڭ،‏ وسى بە‌رىك اعاش سياقتى بولاسىڭ.‏ بۇل ساعان ‏«مە‌ن قانداي اداممىن؟‏» دە‌گە‌ن سۇراققا سە‌نىممە‌ن جاۋ‌اپ بە‌رۋ‌گە كومە‌كتە‌سە‌دى.‏