مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 5-‏سۇراق

مە‌كتە‌پتە بۇزاقىلار تيىسسە،‏ نە ىستە‌سە‌م بولادى؟‏

مە‌كتە‌پتە بۇزاقىلار تيىسسە،‏ نە ىستە‌سە‌م بولادى؟‏

بۇل سۇراقتىڭ ماڭىزى

سە‌نىڭ ولارعا قالاي جاۋ‌اپ بە‌رگە‌نىڭ جاعدايدى يا جاقسارتۋ‌ى،‏ يا ۋ‌شىقتىرۋ‌ى مۇمكىن.‏

سە‌ن نە ىستە‌ر ە‌دىڭ؟‏

مىنا جاعدايدى ە‌لە‌ستە‌تىپ كورشى:‏ توماس بۇگىن مە‌كتە‌پكە بارعىسى كە‌لمە‌يدى.‏ ە‌رتە‌ڭ دە.‏ ٴ‌تىپتى ە‌شقاشان.‏ بۇنىڭ ٴ‌بارى وسىدان ٷش اي بۇرىن،‏ سىنىپتاستارى ول جايلى وسە‌ك تاراتقاندا،‏ باستالعان ە‌دى.‏ سوسىن وعان مازاقتاپ ات قويدى.‏ كە‌يدە بىرە‌ۋ‌لە‌ر توماستىڭ وقۋ‌لىقتارىن قولىنان قاعىپ ٴ‌تۇسىرىپ،‏ بايقاماي قالعانداي سىڭاي تانىتادى.‏ تاعى بىرە‌ۋ‌لە‌ر ارقاسىنان يتە‌رىپ جىبە‌رىپ،‏ تۇك بولماعانداي تۇرادى.‏ توماس بولسا كىم يتە‌رگە‌نىن بىلمە‌ي قالادى.‏ كە‌شە بىرە‌ۋ‌لە‌ر توماسقا تور ارقىلى حابارلاما جىبە‌رىپ قورقىتقاندا،‏ جاعداي ودان سايىن ۋ‌شىقتى.‏

سە‌ن توماستىڭ ورنىندا بولساڭ،‏ نە ىستە‌ر ە‌دىڭ؟‏

توقتا دا،‏ ويلان!‏

سە‌ن ٶزىڭدى دارمە‌نسىز سە‌زىنە‌تىن شىعارسىڭ.‏ ٴ‌بىراق بۇل،‏ شىن مانىندە،‏ ولاي ە‌مە‌س!‏ ٴ‌سال ويلانساڭ،‏ بۇزاقىلاردى جۇدىرىقسىز-‏اق جە‌ڭە الاسىڭ.‏ قالاي دە‌يسىڭ بە؟‏

  •   ٴ‌مان بە‌رمە‌ۋ‌گە تىرىس.‏ كيە‌لى كىتاپتا:‏ «اقىماق بار سە‌زىمىن سىرتقا شىعارار،‏ اقىلدى سابىر ساقتاپ،‏ تىزگىندە‌ر»،‏—‏ دە‌لىنگە‌ن (‏ناقىل سوزدە‌ر 29:‏11‏)‏.‏ مۇمكىندىگىنشە سابىر ساقتاساڭ،‏ يا كە‌م دە‌گە‌ندە سولاي كورىنۋ‌گە تىرىسساڭ،‏ بۇزاقىلار ساعان تيىسۋ‌دە‌ن ە‌ش قىزىق تاپپاۋ‌ى مۇمكىن.‏

  • ٶش الما.‏ كيە‌لى جازبالاردا «جاماندىققا جاماندىقپە‌ن قايتارماڭدار» دە‌گە‌ن كە‌ڭە‌س بار (‏ريمدىكتە‌رگە 12:‏17‏)‏.‏ ٶش الۋ‌عا تىرىسساڭ،‏ جاعدايدى ودان سايىن ۋ‌شىقتىرىپ جىبە‌رە‌سىڭ.‏

  • ساۋ باسىڭا ساقينا تىلە‌مە.‏ كيە‌لى كىتاپتا:‏ «پاراساتتى قاتە‌ردى كورىپ،‏ باس ساۋ‌عالار»،‏—‏ دە‌لىنگە‌ن (‏ناقىل سوزدە‌ر 22:‏3‏)‏.‏ شاتاق شىعارعىش ادامداردان جانە بۇزاقىلار ٴ‌تيىسۋ‌ى مۇمكىن جاعدايلاردان مۇمكىندىگىنشە قاشىق ٴ‌جۇر.‏

  • كۇتپە‌گە‌ن جاۋ‌اپ قايتارىپ كور.‏ كيە‌لى جازبالاردا:‏ «بيازى جاۋ‌اپ اشۋ‌دى باسار»،‏—‏ دە‌پ جازىلعان (‏ناقىل سوزدە‌ر 15:‏1‏)‏.‏ ٴ‌تىپتى قالجىڭ ارالاستىرىپ جاۋ‌اپ بە‌رسە‌ڭ بولادى.‏ مىسالى،‏ بىرە‌ۋ سە‌نى «بوتقا» دە‌پ مازاقتاسا،‏ ٷستى-‏باسىڭا ٴ‌بىر قاراپ قويىپ:‏ «ە‌سىمە سالعانىڭ جاقسى بولدى»،‏—‏ دە‌پ قالجىڭداپ قوي.‏

  • كە‌تىپ قال.‏ 19 جاسار نورا بىلاي دە‌يدى:‏ «ٴ‌سوز قايتارماي كە‌تىپ قالساڭ،‏ كە‌لە‌كە ە‌تكە‌ن بۇزاقىعا ۇقسامايتىنىڭدى،‏ ٶزىڭدى ە‌سە‌يگە‌ن ٵرى ە‌رىك-‏جىگە‌رى مىقتىراق ادام ە‌كە‌نىڭدى،‏ كورسە‌تە‌سىڭ.‏ سە‌نىڭ ۇستامدى ە‌كە‌نىڭ انىق بولادى،‏ ال بۇل —‏ سول بۇزاقىدا جوق كە‌رە‌مە‌ت قاسيە‌ت» (‏تىموتە‌گە 2-‏حات 2:‏24‏)‏.‏

  • ٶز-‏وزىڭە دە‌گە‌ن سە‌نىمدىلىگىڭدى ارتتىر.‏ ٶز-‏وزدە‌رىنە سە‌نىمسىز بولعاندىقتان تويتارىس بە‌رە المايتىن ادامداردى بۇزاقىلار بىردە‌ن سە‌زىپ قويادى.‏ ال ە‌گە‌ر ٶزىڭ ٷشىن جاۋ‌اپ بە‌رە الاتىن ادام ە‌كە‌نىڭدى كورسە‌تسە‌ڭ،‏ كوپ بۇزاقىلاردىڭ ساعان تيىسۋ‌گە باتىلى بارمايدى.‏

  • ايتىپ بە‌ر.‏ بۇرىن مۇعالىم بولعان ٴ‌بىر كىسى بىلاي دە‌يدى:‏ «بۇزاقىلاردان جاپا شە‌ككە‌ندە‌ردىڭ بارىنە ايتارىم —‏ بۇل جايلى ۇلكە‌ندە‌رگە ايتىپ بە‌رگە‌ندە‌رىڭ دۇرىس.‏ وسىلاي باسقا بۇزاقىلىقتاردىڭ الدىن الاسىڭدار».‏

ٶز-‏وزىڭە سە‌نىمدى بولساڭ،‏ بۇزاقىدا جوق ە‌رىك-‏جىگە‌رگە يە بولاسىڭ