كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان) 6-اي 2018

بۇل ساندا 2018-‏جىلدىڭ 6 تامىزى —‏ 2 قىركۇيە‌گى ارالىعىندا زە‌رتتە‌لە‌تىن ماقالالار بار.‏

‏«مە‌نىڭ پاتشالىعىم وسى دۇنيە‌لىك ە‌مە‌س»‏

يسانىڭ ٶز زامانىنداعى جىككە بولىنۋ‌شىلىككە دە‌گە‌ن كوزقاراسى ٴ‌بىزدىڭ ساياسي جانە الە‌ۋ‌مە‌تتىك ماسە‌لە‌لە‌رگە دە‌گە‌ن كوزقاراسىمىزعا قالاي اسە‌ر ە‌تۋ كە‌رە‌ك؟‏

ە‌حوبا مە‌ن يسانىڭ بىرلىكتە ە‌كە‌نىندە‌ي،‏ بارلىعىمىز دا بىرلىكتە بولايىق

قۇداي حالقىنىڭ بىرلىگىن نىعايتۋ ٷشىن ٶز ۇلە‌سىڭىزدى قالاي قوسا الاسىز؟‏

ار-‏ۇجدانىڭىزدى قۇداي زاڭدارى مە‌ن پرينسيپتە‌رىنە ساي تاربيە‌لە‌ڭىز

قۇداي بىزگە سىي ە‌تكە‌ن ار-‏ۇجداندى دۇرىس تاربيە‌لە‌ۋىمىز كە‌رە‌ك.‏

‏«سە‌ندە‌ردە‌گى جارىق» جارقىراپ،‏ ە‌حوبانى ماداقتاسىن

ۋ‌اعىزداۋ‌مە‌ن قاتار،‏ ٴ‌بىز وزىمىزدە‌گى جارىقتى قالاي جارقىراتا الامىز؟‏

تىنىشتىق.‏ وعان قالاي قول جە‌تكىزۋ‌گە بولادى؟‏

قيىندىققا تولى زاماندا ٶمىر ٴ‌سۇرىپ جاتقاندىقتان،‏ تىنىشتىققا يە بولۋ ٷشىن كوپ كۇش سالۋ كە‌رە‌ك.‏ بىزگە بۇل رە‌تتە قۇداي ٴ‌سوزى كومە‌كتە‌سە الادى.‏

ول قۇدايدىڭ ىقىلاسىنا بولە‌نە الار ە‌دى

ياھۋ‌دا پاتشاسى روبوعامنىڭ مىسالى قۇداي ٵرقايسىسىمىزدىڭ بويىمىزدان نە‌نى كورگىسى كە‌لە‌تىنىن تۇسىنۋ‌گە كومە‌كتە‌سە‌دى.‏