كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان) 9-اي 2018

بۇل ساندا 2018-‏جىلدىڭ 29 قازانى مە‌ن 2 جە‌لتوقسانى ارالىعىندا زە‌رتتە‌لە‌تىن ماقالالار بار.‏

‏«وسىلاردى ٴ‌بىلىپ قانا قويماي،‏ سوعان ساي ارە‌كە‌ت ە‌تسە‌ڭدە‌ر،‏ باقىتتىسىڭدار»‏

كىشىپە‌يىل بولۋ‌دىڭ قانداي جولدارى بار؟‏ بۇل نە‌گە ماڭىزدى؟‏

سۇيىسپە‌نشىلىگىڭىزبە‌ن وزگە‌لە‌ردى نىعايتا بە‌رىڭىز

وسى ماقالادان قازىرگى قيىن-‏قىستاۋ زاماندا ٴ‌بىز ٴ‌بىر-‏ٴ‌بىرىمىزدى قالاي نىعايتا الاتىنىمىز جايلى بىلە الاسىز.‏

‏«ساعات قانشا بولدى؟‏»‏

ە‌رتە‌دە ادامدار ۋ‌اقىتتى قالاي بىلگە‌ن؟‏

‏«باقىتتى قۇدايعا» قىزمە‌ت ە‌تە‌تىندە‌ر باقىتتى

ٴ‌بىز قيىندىقتارعا قاراماستان قالاي باقىتتى بولا الامىز؟‏

قۇدىرە‌تى شە‌كسىز،‏ دە‌سە دە سە‌زىمدە‌ردى ە‌سكە‌رە‌تىن قۇداي

ە‌حوبا وزگە‌لە‌ردىڭ سە‌زىمدە‌رىن ە‌سكە‌رۋىمە‌ن قانداي كە‌رە‌مە‌ت ۇلگى كورسە‌تتى؟‏

ە‌حوباعا ە‌لىكتە‌پ،‏ وزگە‌لە‌ردىڭ سە‌زىمىن ە‌سكە‌رىڭىز

وسى ماقالادان وتباسىندا،‏ قاۋىمدا،‏ قىزمە‌تتە وزگە‌لە‌ردىڭ سە‌زىمىن ە‌سكە‌رۋ‌دىڭ ٴ‌تيىمدى جولدارىن بىلە الاسىز.‏