كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان) 12-اي 2018

بۇل ساندا 2019-‏جىلدىڭ 4-‏اقپانى مە‌ن 3-‏ناۋ‌رىزى ارالىعىندا زە‌رتتە‌لە‌تىن ماقالالار بار.‏

‏«جۇماقتا جۇزدە‌سكە‌نشە!‏»‏

ٴ‌سىز ٷشىن جۇماق دە‌گە‌ن نە؟‏ ٴ‌سىز ونى كۇتىپ ٴ‌جۇرسىز بە؟‏

اق نە‌كە‌نى قاستە‌رلە‌ڭىز

اجىراسىپ،‏ قايتا نە‌كە قۇرۋ‌عا كيە‌لى كىتاپتا قانداي نە‌گىز بار؟‏

جاستار،‏ جاراتۋ‌شى سە‌ندە‌رگە باقىت تىلە‌يدى

باقىتتى دا جە‌مىستى بولۋىڭا كومە‌كتە‌سە‌تىن قانداي ٴ‌تورت كە‌ڭە‌س بار؟‏

جاستار،‏ ومىرلە‌رىڭنىڭ ٴ‌مانى كە‌تپە‌سىن!‏

ٴ‌زابۇردىڭ 16-‏جىرى جاستارعا قازىر دە،‏ كە‌يىن دە ٴ‌ماندى ٶمىر سۇرۋ‌گە قالاي كومە‌ك بولا الادى؟‏

‏«ٵدىل جان ە‌حوبانى ويلاپ قۋ‌انادى»‏

جاعدايىمىزدىڭ كۇرت وزگە‌رگە‌نىنە قاراماستان،‏ قۋ‌انىشىمىزدى ساقتاپ قالۋ ٷشىن نە ىستە‌ي الامىز؟‏

مە‌يىرىمدىلىك —‏ ٴ‌سوز بە‌ن ىستە‌ن كورىنە‌تىن قاسيە‌ت

مە‌يىرىمدىلىك —‏ قۇدايدىڭ كيە‌لى رۋ‌حى بە‌رە‌تىن جە‌مىستىڭ ٴ‌بىر قىرى.‏ ونى بويىمىزدا قالاي دامىتساق بولادى؟‏