مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

شايتاننىڭ تۇزاعىنان ساق ٴ‌جۇرىڭىز!‏

شايتاننىڭ تۇزاعىنان ساق ٴ‌جۇرىڭىز!‏

يسرايل حالقى يوردان وزە‌نىن كە‌سىپ وتۋ‌گە دايىندالىپ جاتتى.‏ ولار قۇداي ۋ‌ادە ە‌تكە‌ن جە‌ردىڭ تابالدىرىعىندا تۇرعان ە‌دى.‏ وسى ارادا جۇرتقا جاتجە‌رلىك ايە‌لدە‌ر كە‌لىپ،‏ يسرايلدىك ە‌ر كىسىلە‌ردى مە‌رە‌كە‌لە‌رىنە شاقىردى.‏ يسرايلدىكتە‌ر ٷشىن جاڭا دوستار تابۋ‌عا،‏ ٴ‌ٸشىپ-‏جە‌پ،‏ بي بيلە‌پ،‏ كوڭىل كوتە‌رۋ‌گە كە‌رە‌مە‌ت مۇمكىندىك تۋ‌عانداي كورىندى.‏ الگى ايە‌لدە‌ر قۇداي زاڭىن ۇستانبايتىن،‏ ادە‌ت-‏عۇرىپتارى مە‌ن مورالدىق ۇستانىمدارى وزگە‌شە بولاتىن.‏ ٴ‌بىراق يسرايلدىك ە‌رلە‌ردىڭ كە‌يبىرى:‏ «ە‌شتە‌ڭە ە‌تپە‌يدى،‏ ٴ‌بىز اباي بولامىز»،‏—‏ دە‌پ ويلاسا كە‌رە‌ك.‏

 مۇنىڭ ارتى نە‌گە ۇلاستى؟‏ «يسرايلدىكتە‌ر مواب قىزدارىمە‌ن ازعىندىق جاساي باستادى».‏ موابتىق ايە‌لدە‌ردىڭ تۇپكى ماقساتى يسرايلدىك ە‌رلە‌ردى جالعان تاڭىرلە‌رگە باس ۇرعىزۋ بولاتىن.‏ ولار دە‌گە‌ندە‌رىنە جە‌تتى دە!‏ «سوندا ە‌حوبانىڭ يسرايلگە قاھارى لاۋ‌لادى» (‏مۇس.‏ 4-‏ج.‏ 25:‏1—‏3‏)‏.‏

يسرايلدىك ە‌رلە‌ر قۇدايدىڭ ە‌كى زاڭىن بۇزدى:‏ پۇتتارعا تابىندى جانە جىنىستىق ازعىندىق جاسادى.‏ مويىنسۇنباعاندارى ٷشىن مىڭداعان ادام ٶلدى (‏مۇس.‏ 2-‏ج.‏ 20:‏4،‏ 5،‏ 14؛‏ مۇس.‏ 5-‏ج.‏ 13:‏6—‏9‏)‏.‏ وسى جاعدايدا وزە‌گىڭدى ورتە‌يتىن ٴ‌بىر جايت —‏ قۇداي زاڭىن بۇزباعاندا،‏ ٴ‌سال عانا ۋ‌اقىتتان كە‌يىن الگى مىڭداعان يسرايلدىك يورداننان ٶتىپ،‏ ۋ‌ادە ە‌تىلگە‌ن جە‌رگە كىرە‌ر ە‌دى!‏ (‏مۇس.‏ 4-‏ج.‏ 25:‏5،‏ 9‏)‏.‏

بۇل وقيعا جايىندا ە‌لشى پاۋىل بىلاي دە‌دى:‏ «سولاردىڭ باستارىنان وتكىزگە‌ندە‌رى باسقالارعا ساباق بولدى جانە زامانداردىڭ سوڭىندا ٶمىر ٴ‌سۇرىپ جاتقان بىزدە‌رگە ە‌سكە‌رتۋ رە‌تىندە جازىلىپ قالدىرىلدى» (‏قور.‏ 1-‏ح.‏ 10:‏7—‏11‏)‏.‏ ە‌جە‌لدە‌گى يسرايلدىكتە‌ردىڭ اۋىر كۇناعا باتىپ،‏ ۋ‌ادە ە‌تىلگە‌ن جە‌رگە كىرە الماي قالعاندارى شايتاننىڭ كوڭىلىنە مايداي جاقتى.‏ پاۋىل ايتقان ە‌سكە‌رتۋ‌گە بارىنشا دە‌ن قويعانىمىز ابزال.‏ ويتكە‌نى شايتان ٴ‌بىزدىڭ دە قۇداي ۇسىنىپ وتىرعان جاڭا دۇنيە‌گە كىرە الماي قالعانىمىزدى كوكسە‌يدى!‏

جويقىن تۇزاق

ٶز ىسىنىڭ قاس شە‌بە‌رى بولىپ العان،‏ تالاي ادامدى ۋىسىنا تۇسىرگە‌ن شايتان ماسىحشىلە‌ردى دە تۇزاققا تۇسىرگىسى كە‌لە‌دى.‏ يسرايلدىكتە‌رمە‌ن بولعان جاعدايداعىداي،‏ بۇگىندە دە ول جىنىستىق ازعىندىقپە‌ن الدايدى.‏ ونىڭ ازعىندىققا ارباۋ ٷشىن قولداناتىن ە‌ڭ كۇشتى قارۋ‌ى —‏ پورنوگرافيا (‏اروتيكالىق ماتە‌ريال)‏.‏

بۇگىندە پورنوگرافيانى ە‌شكىمگە بىلدىرتپە‌ي كورۋ‌گە بولادى.‏ ونداعان جىل بۇرىن ادامدار پورنوگرافيا كورۋ ٷشىن ۇياتسىز فيلم كورسە‌تىلە‌تىن كينوتە‌اترعا نە‌مە‌سە پورنوگرافيالىق كىتاپ-‏جۋ‌رنال ساتاتىن دۇكە‌نگە بارۋ‌ى كە‌رە‌ك-‏ٴ‌تىن.‏ ادامدار وسىنداي جە‌رلە‌رگە كىرمە‌ك تۇگىلى ماڭىندا تۇرۋ‌عا ۇيالاتىن.‏ ال قازىر عالامتورعا قوسىلعان كە‌ز كە‌لگە‌ن ادام جۇمىسىندا نە‌مە‌سە كولىگىندە وتىرىپ-‏اق انايى بە‌ينە‌لە‌ردى كورە الادى.‏ كوپتە‌گە‌ن ە‌لدە ادامدار ٴ‌تىپتى ۇيلە‌رىنە‌ن شىقپاي-‏اق كورە بە‌رە‌دى.‏

بۇل تە‌ك بە‌رگى جاعى.‏ ٴ‌موبيلدى قۇرىلعىلاردىڭ كە‌سىرىنە‌ن پورنوگرافيا كورۋ تىپتە‌ن وڭاي.‏ ادامدار ونى كوشە‌دە،‏ اۆتوبۋ‌سپە‌ن نە پويىزبە‌ن كە‌تىپ بارا جاتىپ قالتاسىنداعى قۇرىلعىدان كورە الادى.‏

پورنوگرافيانى كورۋ دە،‏ جاسىرۋ دا وڭاي بولعان سايىن ونىڭ زيانى دا ادام ايتقىسىز بولىپ وتىر.‏ مۇنداي بە‌ينە‌لە‌ردى كورە‌تىن ادامدار وتباسىلارىن،‏ ٶز ادامي قادىرلە‌رىن جانە ار-‏ۇياتتارىن ويران ە‌تە‌دى.‏ ە‌ڭ جامانى،‏ ولار قۇدايمە‌ن دوستىق قارىم-‏قاتىناستارىن بۇزادى.‏ ٴ‌يا،‏ پورنوگرافيانىڭ زيانى جويقىن.‏ كوپ جاعدايدا ول ادامنىڭ جانىنا تە‌رە‌ڭ جارا سالادى.‏ بۇل جارا ۋ‌اقىت وتە جازىلعانىمە‌ن،‏ ونىڭ ورنىندا تىرتىق قالۋ‌ى مۇمكىن.‏

ٴ‌بىراق مىنا ماڭىزدى شىندىقتى ۇمىتپايىق:‏ ە‌حوبا ٴ‌بىزدى شايتاننىڭ تۇزاعىنان قورعاي الادى.‏ الايدا ٴ‌بىر شارت بار.‏ ٴ‌بىز ە‌جە‌لگى يسرايلدىك ە‌رلە‌ردىڭ قاتە‌لىكتە‌رىن قايتالاماي،‏ ە‌حوبانىڭ «ايتقانىنىڭ بارىنە قۇلاق اسۋىمىز» كە‌رە‌ك (‏مۇس.‏ 2-‏ج.‏ 19:‏5‏)‏.‏ ول پورنوگرافيانى قاتتى جە‌ك كورە‌تىنىن جە‌تە ٴ‌تۇسىنۋىمىز قاجە‌ت.‏ ال ونىڭ پورنوگرافيانى جە‌ك كورە‌تىنىن قايدان بىلە‌مىز؟‏

ە‌حوبا سياقتى جە‌ك كورىڭىز

مىنا جايتقا نازار اۋ‌دارىپ كورە‌يىك:‏ ە‌جە‌لگى زاماندا قۇدايدىڭ يسرايلگە بە‌رگە‌ن زاڭدارى سياقتى زاڭدار باسقا ە‌شقانداي حالىقتا بولماعان.‏ ول زاڭدار يسرايل حالقىن جان-‏جاعىنداعى ە‌لدە‌ر مە‌ن ولاردىڭ لاس،‏ ارام ارە‌كە‌تتە‌رىنە‌ن بە‌ينە ٴ‌بىر قورعانداي ساقتاپ تۇرعان (‏مۇس.‏ 5-‏ج.‏ 4:‏6—‏8‏)‏.‏ وندا اسىرە‌سە مىنا شىندىققا ايرىقشا ٴ‌مان بە‌رىلدى:‏ ە‌حوبا جىنىستىق ازعىندىقتى جە‌ك كورە‌دى.‏

 اينالاسىنداعى ە‌لدە‌ردىڭ ازعىن ىستە‌رىن ايتا كە‌لە ە‌حوبا حالقىنا بىلاي دە‌دى:‏ «مە‌ن سە‌ندە‌ردى الىپ بارا جاتقان قاناحان ە‌لىنىڭ ادامدارىنداي ارە‌كە‌ت ە‌تپە‌ڭدە‌ر.‏.‏.‏ سولاردىڭ كە‌سىرىنە‌ن جە‌رلە‌رى دە ارامدالدى.‏ مە‌ن ونىڭ تۇرعىندارىن كۇناسى ٷشىن جازالايمىن».‏ قاناحاندىقتار لاس،‏ ازعىن ٶمىر سۇرگە‌ندە‌رى سونشا —‏ ولاردىڭ جە‌رى يسرايلدىڭ كيە‌لى قۇدايى ٷشىن ارام،‏ بۇلىنگە‌ن جە‌ر بولعان (‏مۇس.‏ 3-‏ج.‏ 18:‏3،‏ 25‏)‏.‏

ە‌حوبا قاناحان ە‌لىن كە‌زىندە جازاعا تارتقانمە‌ن،‏ وزگە حالىقتار جىنىستىق ازعىندىققا سالىنۋ‌دى جالعاستىرا بە‌ردى.‏ 1500 جىلدان اسا ۋ‌اقىتتان كە‌يىن پاۋىل ٶز زامانىنىڭ ادامدارىن «ۇياتتان ابدە‌ن بە‌زگە‌ن» دە‌پ سيپاتتاعان.‏ «ولار ورە‌سكە‌ل قىلىقتار جاساپ،‏ ٵرقيلى ارام ىستە‌ردى تويىمسىزدىقپە‌ن ىستە‌دى» (‏ە‌فە‌س.‏ 4:‏17—‏19‏)‏.‏ ٴ‌بىزدىڭ زامانىمىزدا دا ورە‌سكە‌ل ازعىندىق جاسايتىن ادامدار كوپ.‏ سوندىقتان شىنايى ماسىحشىلە‌ر ولاردىڭ ىستە‌رىنە كوز سالۋ‌دان مۇمكىندىگىنشە ساق بولۋ‌لارى قاجە‌ت.‏

پورنوگرافيا —‏ قۇدايعا قارسى جاسالعان جە‌كسۇرىندىق.‏ قۇداي ادامداردى وزىنە ۇقساس ە‌تىپ جاراتقان،‏ ٵرى ولارعا ۇيات سە‌زىمىن بە‌رگە‌ن.‏ ول جىنىستىق جاقىندىققا قاتىستى ورىندى شە‌كتە‌ۋ‌لە‌ر ورناتقان.‏ قۇدايدىڭ نيە‌تى بويىنشا،‏ مۇنداي جاقىندىق نە‌كە‌دە‌گى جۇپتارعا ٴ‌لاززات اكە‌لۋ ٷشىن بە‌رىلگە‌ن ە‌دى (‏مۇس.‏ 1-‏ج.‏ 1:‏26—‏28؛‏ ناق.‏ س.‏ 5:‏18،‏ 19‏)‏.‏ ال پورنوگرافيانى ناسيحاتتايتىندار جايلى نە دە‌ۋ‌گە بولادى؟‏ ولار قۇدايدىڭ مورالدىق نورمالارىن اياقاستى ە‌تىپ تاپتايدى.‏ ٴ‌يا،‏ ولار ە‌حوبانى قورلايدى.‏ ازعىن مالىمە‌تتە‌ر شىعارىپ،‏ ولاردى ناسيحاتتاپ،‏ مورالدىق نورمالاردان اتتاپ وتە‌تىندە‌ردى قۇداي جازاسىز قالدىرمايدى (‏ريم.‏ 1:‏24—‏27‏)‏.‏

پورنوگرافيانى اشىقتان-‏اشىق،‏ ە‌رمە‌ك ٷشىن كورە‌تىندە‌ر دە بار.‏ ولار مۇندا تۇرعان ە‌ش جاماندىق جوق دە‌پ ويلار.‏ ٴ‌بىراق شىندىعىنا كە‌لگە‌ندە،‏ ولار ە‌حوبانىڭ نورمالارىن اياقاستى ە‌تە‌تىندە‌ردى قولداپ-‏قولپاشتاپ جاتىر.‏ وسىلاي ە‌تىپ جاتقاندارىن باسىندا تۇسىنبە‌گە‌ن شىعار.‏ ٴ‌بىراق ٴ‌بىر جايت ايدان انىق:‏ شىنايى قۇدايعا قىزمە‌ت ە‌تە‌تىن ادام پورنوگرافيانى جە‌ك كورۋ‌ى قاجە‌ت.‏ جازبالار:‏ «ە‌ي،‏ ە‌حوبانى جاقسى كورە‌تىندە‌ر،‏ جاماندىقتى جە‌ك كورىڭدە‌ر»،‏—‏ دە‌پ ۇندە‌يدى (‏ٴ‌زاب.‏ 97:‏10‏)‏.‏

 پورنوگرافيادان اۋ‌لاق بولعىلارى كە‌لسە دە،‏ كە‌يبىرە‌ۋ‌لە‌رگە بۇل قيىنعا سوعۋ‌ى مۇمكىن.‏ ويتكە‌نى ٴ‌بىز كە‌مە‌لسىز پە‌ندە‌لە‌رمىز،‏ ٵرى ازعىن قالاۋ‌لارعا بوي الدىرماۋ ٷشىن كۇرە‌سۋىمىز قاجە‌ت.‏ بۇل ازداي،‏ كۇناكار جۇرە‌گىمىز ٶزىمىزدى اقتاپ،‏ قۇدايدىڭ زاڭىنان اتتاپ كە‌تۋ‌گە ازعىرۋ‌ى مۇمكىن (‏ە‌رم.‏ 17:‏9‏)‏.‏ ٴ‌بىراق وسى ارپالىستا جە‌ڭىپ شىققان ماسىحشىلە‌ر از ە‌مە‌س.‏ وسىنداي كۇرە‌س جۇرگىزىپ جاتقان بولساڭىز،‏ جالعىز ە‌مە‌سسىز.‏ جە‌ڭىسكە ٴ‌سىز دە جە‌تە الاسىز.‏ قازىر شايتاننىڭ تۇزاعىنان قۇداي ٴ‌سوزى قالاي قورعايتىنىنا كوڭىل بولە‌يىك.‏

ازعىن ويلارعا باتپاڭىز

ماقالانىڭ باسىندا ايتىلعانداي،‏ كوپ يسرايلدىك جىنىستىق ناپسىلە‌رىن تيماي،‏ مۇنىڭ سۇمدىق سالدارىن تارتتى.‏ بۇگىندە دە سولاي بولۋ‌ى مۇمكىن.‏ يسانىڭ باۋىرى جاقىپ مىنانداي قاۋىپ بار ە‌كە‌نىن ايتقان:‏ «ٵربىر ادام ٶز قۇمارلىعىنا ە‌لىگىپ،‏ تورعا تۇسكە‌ندىكتە‌ن سىنالادى.‏ ال قۇمارلىق دامىپ جە‌تىلگە‌ندە،‏ كۇنا تۋ‌دىرادى» (‏جاق.‏ 1:‏14،‏ 15‏)‏.‏ ادام جۇرە‌گىندە ورىنسىز ٴ‌بىر قالاۋ دامىپ،‏ بە‌لگىلى ٴ‌بىر دە‌ڭگە‌يگە جە‌تكە‌ندە،‏ ونىڭ كۇنا جاساۋ‌ى ابدە‌ن مۇمكىن.‏ سوندىقتان ازعىن ويلارعا باتپاي،‏ ولاردى سانامىزدان شىعارىپ تاستاۋ كە‌رە‌ك.‏

سىزگە جامان ويلار كە‌لە باستاسا،‏ دە‌رە‌ۋ ارە‌كە‌ت ە‌تىڭىز.‏ يسا:‏ «قولىڭ نە اياعىڭ كۇناعا ازعىرسا،‏ ونى كە‌سىپ ال دا،‏ لاقتىرىپ تاستا.‏.‏.‏ ال كوزىڭ كۇناعا ازعىرسا،‏ ويىپ ال دا،‏ لاقتىرىپ تاستا»،‏—‏ دە‌گە‌ن (‏مات.‏ 18:‏8،‏ 9‏)‏.‏ يسا مۇندا ٶز دە‌نە‌مىزگە زاقىم كە‌لتىرۋ جايىندا ە‌مە‌س،‏ ٴ‌بىزدى ازعىرىپ جاتقان نارسە‌نى بىردە‌ن ٵرى باتىل جويۋ‌دى ايتىپ تۇر.‏ بۇل كە‌ڭە‌ستىڭ پورنوگرافيانى كورۋ‌گە قانداي قاتىسى بار؟‏

ە‌گە‌ر الدىڭىزدان ۇياتسىز بە‌ينە شىعا كە‌لسە،‏ «ە‌شتە‌ڭە ە‌تپە‌يدى» دە‌پ ويلاماڭىز.‏ ودان بىردە‌ن نازارىڭىزدى تايدىرىڭىز.‏ تە‌لە‌ديداردى دە‌رە‌ۋ باسقا ارناعا اۋىستىرىڭىز.‏ كومپيۋ‌تە‌ردى،‏ تە‌لە‌فوندى بىردە‌ن ٶشىرىڭىز.‏ نازارىڭىزدى تازا نارسە‌گە اۋ‌دارىڭىز.‏ سوندا بۇرىس قالاۋ‌لاردىڭ جە‌تە‌گىندە كە‌تپە‌ي،‏ وي-‏ساناڭىزدى قاداعالاي الاسىز.‏

سانادا ازعىن بە‌ينە‌لە‌ر قالعان بولسا.‏.‏.‏

پورنوگرافيا كورۋ‌دى دوعارساڭىز دا،‏ سول بە‌ينە‌لە‌ر اراگىدىك ە‌سىڭىزگە ٴ‌تۇسىپ تۇرسا شە؟‏ ۇياتسىز  بە‌ينە‌لە‌ر مە‌ن ويلار ادامنىڭ ساناسىنان ۇزاق ۋ‌اقىت بويى وشپە‌ي،‏ ويدا جوق تا ە‌سكە ٴ‌تۇسىپ كە‌تۋ‌ى مۇمكىن.‏ مۇنداي كە‌زدە كە‌يبىرە‌ۋ‌لە‌ر ماستۋ‌رباسيا سياقتى لاس ارە‌كە‌تكە بارۋ‌عا ازعىرىلادى.‏ وسىنداي قاۋىپ بار ە‌كە‌نىن ٵردايىم ە‌ستە ۇستاپ،‏ بۇرىس ويلاردى باعىندىرۋ‌عا دايىن بولىڭىز.‏

ويىڭىزدى دا،‏ ٴ‌ٸس-‏ارە‌كە‌تىڭىزدى دە قۇدايعا جاعىمدى ە‌تۋ‌گە نىق بە‌كىنىڭىز.‏ «دە‌نە‌مدى ۇرعىلاپ،‏ وزىمە قۇل ىسپە‌تتى باعىندىرۋ‌دامىن» دە‌گە‌ن ە‌لشى پاۋىلدى ۇلگى ە‌تىڭىز (‏قور.‏ 1-‏ح.‏ 9:‏27‏)‏.‏ ازعىن قالاۋ‌لارعا قۇل بولماڭىز.‏ «وي-‏سانالارىڭدى جاڭارتىپ،‏ تۇبە‌گە‌يلى وزگە‌رىڭدە‌ر.‏ سوندا قۇدايدىڭ ىزگى دە ۇنامدى ٵرى كە‌مە‌لدى ە‌ركىنە نە جاتاتىنىنا كوز جە‌تكىزە الاسىڭدار»،‏—‏ دە‌يدى قۇداي ٴ‌سوزى (‏ريم.‏ 12:‏2‏)‏.‏ مىنانى ۇمىتپاڭىز:‏ كۇناكار قالاۋىمىزعا جول بە‌رۋ‌دە‌ن گورى،‏ قۇدايدىڭ ە‌ركىنە ساي ويلاپ،‏ ارە‌كە‌ت ە‌تۋ اناعۇرلىم كوپ قاناعات اكە‌لە‌دى.‏

كۇناكار قالاۋىمىزعا جول بە‌رۋ‌دە‌ن گورى،‏ قۇدايدىڭ ە‌ركىنە ساي ويلاپ،‏ ارە‌كە‌ت ە‌تۋ اناعۇرلىم كوپ قاناعات اكە‌لە‌دى

جازبالارداعى كە‌يبىر تارماقتاردى جاتتاپ الىڭىز.‏ جامان ويلار كە‌لگە‌ندە،‏ ٶزىڭىزدى كۇشتە‌پ،‏ سول تارماقتار تۋ‌رالى ويلانىڭىز.‏ ٴ‌زابۇر 119:‏37؛‏ يشايا 52:‏11؛‏ ماتاي 5:‏28؛‏ ە‌فە‌ستىكتە‌رگە 5:‏3؛‏ قولوستىقتارعا 3:‏5؛‏ سالونيكالىقتارعا 1-‏حات 4:‏4—‏8 سياقتى تارماقتار ە‌حوبانىڭ پورنوگرافياعا قالاي قارايتىنىن جانە سىزدە‌ن نە‌نى تالاپ ە‌تە‌تىنىن ويىڭىزعا سالادى.‏

ۇياتسىز نارسە‌لە‌ردى كورۋ‌گە نە ويلاۋ‌عا دە‌گە‌ن قۇشتارلىعىڭىز توزە الماستاي قاتتى بولسا،‏ نە ىستە‌ۋ كە‌رە‌ك؟‏ مۇندايدا يسانىڭ ارە‌كە‌تىنە ە‌لىكتە‌ڭىز (‏پە‌ت.‏ 1-‏ح.‏ 2:‏21‏)‏.‏ يسا شومىلدىرۋ راسىمىنە‌ن وتكە‌ننە‌ن كە‌يىن،‏ شايتان ونى قايتا-‏قايتا سىناۋ‌مە‌ن بولدى.‏ ٴ‌بىراق ول ە‌ش بوي بە‌رمە‌دى.‏ قايتا-‏قايتا جازبالارمە‌ن جاۋ‌اپ بە‌رىپ،‏ شايتاننىڭ شىرماۋىنا ىلىكپە‌دى.‏ ول:‏ «كە‌ت قاسىمنان،‏ شايتان!‏»—‏ دە‌گە‌ندە،‏ شايتان ودان كە‌تىپ قالدى.‏ ىبىلىسكە قارسى كۇرە‌ستە يسا ٴ‌بىر رە‌ت تە تىزە بۇكپە‌گە‌ندە‌ي،‏ ٴ‌سىز دە ە‌ش بە‌رىلمە‌ڭىز (‏مات.‏ 4:‏1—‏11‏)‏.‏ شايتان مە‌ن ونىڭ دۇنيە‌سى اقىل-‏ساناڭىزعا ازعىن ويلاردى كىرگىزۋ‌گە ۇزدىكسىز تىرىسادى.‏ ٴ‌بىراق قايتپاس قايسار بولىڭىز.‏ پورنوگرافياعا قارسى كۇرە‌ستە ە‌حوبانىڭ كومە‌گىمە‌ن جە‌ڭىسكە جە‌تە الاسىز.‏

ە‌حوباعا دۇعا ايتىڭىز جانە وعان مويىنسۇنىڭىز

ە‌حوباعا تالماي دۇعا ە‌تىڭىز.‏ پاۋىل بىلاي دە‌گە‌ن:‏ «ە‌ش نارسە‌نى ۋ‌ايىمداماڭدار،‏ بارلىق وتىنىشتە‌رىڭدى دۇعا ە‌تىپ،‏ جالبارىنىپ،‏ ريزاشىلىقپە‌ن قۇدايعا بىلدىرىڭدە‌ر.‏ سوندا قۇدايدىڭ ادام اقىلىنان اسقان تىنىشتىعى جۇرە‌كتە‌رىڭ مە‌ن وي-‏سانالارىڭدى ٴ‌ماسىح يسا ارقىلى ساقتايدى» (‏ٴ‌فىلىپ.‏ 4:‏6،‏ 7‏)‏.‏ كۇناعا بە‌رىلىپ قالماۋىڭىز ٷشىن،‏ قۇداي وي-‏ساناڭىزعا تىنىشتىق سيلاپ،‏ سىزگە كومە‌كتە‌سە‌دى.‏ ە‌حوباعا جاقىنداساڭىز،‏ ول دا سىزگە جاقىندايدى (‏جاق.‏ 4:‏8‏)‏.‏

شايتاننىڭ تۇزاقتارىنان قورعانۋ‌دىڭ ە‌ڭ مىقتى جولى —‏ الە‌منىڭ امىرشىسىنە ە‌تە‌نە جاقىن بولۋ.‏ يسا:‏ «وسى دۇنيە‌نىڭ بيلە‌ۋ‌شىسى [شايتان] كە‌لە جاتىر.‏ الايدا ماعان ونىڭ بيلىگى جۇرمە‌يدى»،‏—‏ دە‌گە‌ن (‏جوح.‏ 14:‏30‏)‏.‏ يسا بۇعان نە‌لىكتە‌ن سە‌نىمدى بولدى؟‏ ول:‏ «مە‌نى جىبە‌رگە‌ن وزىممە‌ن بىرگە.‏ ول مە‌نى جالعىز قالدىرعان جوق،‏ ويتكە‌نى مە‌ن ٵرقاشان وعان ۇنايتىندى ىستە‌يمىن»،‏—‏ دە‌پ ٴ‌تۇسىندىردى (‏جوح.‏ 8:‏29‏)‏.‏ ٴ‌سىز دە ە‌حوباعا ۇنايتىندى ىستە‌سە‌ڭىز،‏ ول ٴ‌سىزدى ە‌شقاشان جالعىز قالدىرمايدى.‏ پورنوگرافيا دە‌گە‌ن تۇزاقتان اۋ‌لاق ٴ‌جۇرىڭىز،‏ سوندا شايتاننىڭ قاقپانىنا تۇسپە‌يسىز.‏