مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

 2-‏زە‌رتتە‌ۋ ماقالاسى

ە‌حوبانى قاۋىمدا ماداقتايىق!‏

ە‌حوبانى قاۋىمدا ماداقتايىق!‏

‏«قاۋىمدا سە‌نى ماداقتايمىن» (‏ٴ‌زاب.‏ 22:‏22‏)‏.‏

59-‏ٵن ە‌حوبانى بىرگە ماداقتايىق!‏

اڭداتپا *

1.‏ ٴ‌داۋىتتىڭ ە‌حوباعا دە‌گە‌ن سە‌زىمى قانداي بولعان؟‏ مۇنىسى نە نارسە‌گە قوزعاۋ بولدى؟‏

داۋىت پاتشا:‏ «ە‌حوبا ۇلى،‏ زور داڭققا لايىقتى»،‏—‏ دە‌پ جىرلاعان (‏ٴ‌زاب.‏ 145:‏3‏)‏.‏ ول ە‌حوبانى ٴ‌سۇيدى.‏ بۇل سە‌زىمى وعان قۇدايدى «قاۋىمدا ماداقتاۋ‌عا» قوزعاۋ بولدى (‏ٴ‌زاب.‏ 22:‏22؛‏ 40:‏5‏)‏.‏ ٴ‌سىزدىڭ دە ٴ‌داۋىتتىڭ سە‌زىمدە‌رىنە ورتاقتاس ە‌كە‌نىڭىزگە،‏ سونداي-‏اق ونىڭ «اكە‌مىز يسرايلدىڭ قۇدايى ە‌حوبا ماڭگى باقي ماداقتالا بە‌رسىن!‏» دە‌گە‌ن سوزدە‌رىنە قوسىلاتىنىڭىزعا سە‌نىمدىمىز (‏شە‌ج.‏ 1-‏ج.‏ 29:‏10—‏13‏)‏.‏

2.‏ ا)‏ ە‌حوبانى قالاي ماداقتاساق بولادى؟‏ ٵ)‏ كە‌يبىرە‌ۋ‌لە‌ردە قانداي قيىندىق بار جانە ٴ‌بىز نە‌نى شولىپ وتە‌مىز؟‏

2 بۇگىندە ە‌حوبانى ماداقتاۋ‌دىڭ ٴ‌بىر جولى —‏ قاۋىم جينالىستارىندا تۇسىنىكتە‌مە بە‌رۋ.‏ ٴ‌بىراق بۇل —‏ كوپ باۋىرلاستار ٷشىن ناعىز سىناق.‏ ولار تالقىلاۋ‌عا قاتىسقىسى-‏اق كە‌لە‌دى،‏ ٴ‌بىراق قورقىنىشتارى كە‌رى تارتىپ تۇرادى.‏ بۇدان شىعار جول بار ما؟‏ جىگە‌رلى تۇسىنىكتە‌مە بە‌رۋ‌گە كومە‌كتە‌سە‌تىن قانداي كە‌ڭە‌ستە‌ر بار؟‏ بۇل سۇراقتارعا جاۋ‌اپ الماس بۇرىن،‏ كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ردە نە ٷشىن تۇسىنىكتە‌مە بە‌رە‌تىنىمىزدىڭ نە‌گىزگى ٴ‌تورت سە‌بە‌بىن شولىپ وتە‌يىك.‏

تۇسىنىكتە‌مە‌لە‌ردىڭ ماقساتى

3—‏5.‏ ا)‏ ە‌ۆرە‌يلە‌رگە 13:‏15 تە جازىلعانداي،‏ كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ردە نە ٷشىن تۇسىنىكتە‌مە بە‌رە‌مىز؟‏ ٵ)‏ بارىمىزدىڭ تۇسىنىكتە‌مە‌لە‌رىمىز بىردە‌ي بولۋ كە‌رە‌ك پە؟‏ ٴ‌تۇسىندىرىڭىز.‏

3 ە‌حوبا بارىمىزگە ونى ماداقتاۋ مارتە‌بە‌سىن سيلادى ‏(‏ٴ‌زاب.‏ 119:‏108‏)‏.‏ كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ردە بە‌رە‌تىن جاۋ‌اپتار «ماداقتاۋ قۇرباندىعىنا» جاتادى،‏ ٵرى بۇل قۇرباندىقتى ٴ‌بىز ٷشىن ە‌شكىم اكە‌لە المايدى ‏(‏ە‌ۆرە‌يلە‌رگە 13:‏15 وقىڭىز)‏‏.‏ ە‌حوبا بارىمىزدىڭ قۇرباندىعىمىز،‏ ياعني تۇسىنىكتە‌مە‌مىز بىردە‌ي بولادى دە‌پ كۇتە مە؟‏ جوق.‏

4 ە‌حوبا ٴ‌بىزدىڭ قابىلە‌تىمىز،‏ ومىرلىك جاعدايىمىز ٵرتۇرلى ە‌كە‌نىن بىلە‌دى.‏ شامامىزعا قاراي اكە‌لگە‌ن قۇرباندىقتارىمىز ٷشىن ول وتە ريزا.‏ كە‌زىندە يسرايل حالقىنان ول قانداي قۇرباندىقتاردى قابىل العانىن ويلاپ كورىڭىزشى.‏ جاعدايى بولعاندارى قۇرباندىققا  توقتى نە ە‌شكى اكە‌لگە‌ن.‏ ال كە‌دە‌يلە‌رى «ە‌كى كە‌پتە‌ر نە‌مە‌سە ە‌كى جاس كوگە‌رشىن» بە‌رگە‌ن.‏ وسىنداي ە‌كى قۇس بە‌رۋ‌گە شامالارى كە‌لمە‌گە‌ن بولسا،‏ ە‌حوبا ولاردىڭ «ساپالى ۇننان ە‌فانىڭ وننان ٴ‌بىر بولىگىن» اكە‌لگە‌نىنە قۋ‌انعان (‏مۇس.‏ 3-‏ج.‏ 5:‏7،‏ 11‏)‏.‏ ۇن ونشا قىمبات تۇرماسا دا،‏ ە‌حوبا ونىڭ «ساپالى ۇن» بولعانىنا ريزا ە‌دى.‏

5 مە‌يىرىمدى قۇدايىمىز ە‌ش وزگە‌رگە‌ن جوق.‏ ول ٴ‌بىزدى اپوللوس سياقتى مايىن تامىزىپ سويلە‌يدى،‏ ە‌لشى پاۋىل سياقتى سە‌ندىرە جاۋ‌اپ بە‌رە‌دى دە‌پ كۇتپە‌يدى (‏ە‌ل.‏ ٴ‌ٸس.‏ 18:‏24؛‏ 26:‏28‏)‏.‏ ە‌حوبانىڭ بار قالايتىنى —‏ اركىمنىڭ ٶز مۇمكىندىگىنە قاراي جاقسى تۇسىنىكتە‌مە بە‌رگە‌نى.‏ ە‌كى كىشكە‌نتاي تيىندى ساداقا ە‌تكە‌ن جە‌سىر ايە‌ل ە‌سىڭىزدە مە؟‏ قولىنداعى ە‌ڭ جاقسىسىن بە‌رگە‌نى ٷشىن ە‌حوبا ونى قىمبات كوردى (‏لۇقا 21:‏1—‏4‏)‏.‏

بە‌رگە‌ن تۇسىنىكتە‌مە‌مىز ٶزىمىز ٷشىن دە،‏ وزگە‌لە‌ر ٷشىن دە پايدالى (‏6،‏ 7-‏ابزاستى قاراڭىز)‏ *

6.‏ ا)‏ ە‌ۆرە‌يلە‌رگە 10:‏24،‏ 25 كە ساي،‏ باسقالاردىڭ جاۋ‌اپتارى بىزگە قالاي اسە‌ر ە‌تە‌دى؟‏ ٵ)‏ باسقالاردىڭ جاۋ‌اپتارىنا ريزاشىلىعىڭىزدى قالاي بىلدىرە الاسىز؟‏

6 جاۋ‌اپتارىمىز باسقالارعا دە‌م بە‌رە‌دى (‏ە‌ۆرە‌يلە‌رگە 10:‏24،‏ 25 وقىڭىز)‏.‏ جينالىستاردا باۋىرلاستاردىڭ ٴ‌تۇرلى تۇسىنىكتە‌مە‌لە‌رىن تىڭداۋ قاي-‏قايسىمىزدىڭ دا قۇلاق قۇرىشىمىزدى قاندىرادى.‏ بالالاردىڭ بال تىلىمە‌ن بە‌رگە‌ن ٴ‌بىر-‏ە‌كى اۋىز ٴ‌سوزى،‏ يا بولماسا الدە‌كىمنىڭ شىندىقتىڭ ٴ‌بىر مارجانىن تاۋىپ،‏ تاڭدانىسىن جاسىرا الماعانى ٴ‌بىزدى تە‌بىرە‌نتپە‌ي قويمايدى.‏ ۇياڭدىعىنا،‏ بولماسا ە‌ندى عانا ٴ‌تىل ۇيرە‌نىپ جۇرگە‌نىنە قاراماي «باتىلدىققا يە بولىپ»،‏ تۇسىنىكتە‌مە بە‌رگە‌ندە‌رگە دە ٴ‌بارىمىز ٴ‌تانتىمىز (‏سال.‏ 1-‏ح.‏ 2:‏2‏)‏.‏ ولاردىڭ تاۋ‌داي تالپىنىسىنا قالاي ريزاشىلىق بىلدىرە الامىز؟‏ جينالىستان كە‌يىن جولىعىپ،‏ راقمە‌ت ايتساق بولادى.‏ ريزاشىلىعىمىزدى ٶزىمىز تۇسىنىكتە‌مە بە‌رۋ ارقىلى دا بىلدىرە الامىز.‏ سوندا كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ردە جىگە‌ر الىپ قانا قويماي،‏ ٶزىمىز دە باسقالار ٷشىن جىگە‌ردىڭ كوزى بولامىز (‏ريم.‏ 1:‏11،‏ 12‏)‏.‏

7.‏ تۇسىنىكتە‌مە بە‌رۋ‌دىڭ قانداي پايداسى بار؟‏

7 جاۋ‌اپ بە‌رۋ ٶزىمىز ٷشىن پايدالى ‏(‏يشايا 48:‏17‏)‏.‏ قاي جاعىنان؟‏ بىرىنشىدە‌ن،‏ تۇسىنىكتە‌مە بە‌رۋ‌دى شە‌شسە‌ك،‏ كە‌زدە‌سۋ‌گە جاقسىلاپ دايىندالاتىن بولامىز.‏ جاقسىلاپ دايىندالساق،‏ قۇداي ٴ‌سوزىن تە‌رە‌ڭىنە‌ن تۇسىنە‌مىز.‏ ال تە‌رە‌ڭ تۇسىنگە‌ن سايىن،‏ ٴ‌بىلىمىمىزدى ىسكە اسىرامىز.‏ ە‌كىنشىدە‌ن،‏  تالقىلاۋ‌عا قاتىسىپ وتىرساق،‏ كە‌زدە‌سۋ قىزىقتى وتە‌دى.‏ ۇشىنشىدە‌ن،‏ تۇسىنىكتە‌مە بە‌رۋ ٴ‌بىراز ىزدە‌نىستى تالاپ ە‌تە‌تىندىكتە‌ن،‏ ايتقان ويلارىمىز جادىمىزدا ۇزاق ساقتالادى.‏

8،‏ 9.‏ ا)‏ مالاحي 3:‏16 دان بىلگە‌نىڭىزدە‌ي،‏ تۇسىنىكتە‌مە‌لە‌رگە ە‌حوبا قالاي قارايدى ە‌كە‌ن؟‏ ٵ)‏ كە‌يبىرە‌ۋ‌لە‌ردىڭ قانداي قورقىنىشتارى بار؟‏

8 سە‌نىمىمىز تۋ‌رالى ايتقانىمىز ە‌حوباعا ۇنايدى.‏ ول ٴ‌بىزدى ٴ‌سوزسىز تىڭدايدى ٵرى كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ردە جاۋ‌اپ بە‌رۋ‌گە ۇمتىلىپ جۇرگە‌نىمىزدى جوعارى باعالايدى ‏(‏مالاحي 3:‏16 وقىڭىز)‏‏.‏ وعان ۇنامدى بولۋ‌عا تىرمىسىپ جاتقانىمىزدى كورگە‌ندە،‏ باتاسىن توگىپ،‏ ٴ‌بىزدى باعالايتىنىن كورسە‌تە‌دى (‏مالح.‏ 3:‏10‏)‏.‏

9 ٴ‌يا،‏ كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ردە جاۋ‌اپ بە‌رۋ‌دىڭ كە‌لە‌لى سە‌بە‌پتە‌رى كوپ-‏اق.‏ وسىنى تۇسىنسە دە،‏ قولدارىن كوتە‌رۋ‌گە قورقاتىندار بار.‏ ولاردىڭ ٴ‌بىرى ٴ‌سىز بولساڭىز،‏ جىگە‌رىڭىز جاسىماسىن.‏ قازىر بارىمىزگە دە كوبىرە‌ك تۇسىنىكتە‌مە بە‌رۋ‌گە كومە‌كتە‌سە‌تىن كيە‌لى كىتاپ پرينسيپتە‌رىنە،‏ بىرنە‌شە مىسالدار مە‌ن ٴ‌تيىمدى كە‌ڭە‌ستە‌رگە نازار اۋ‌دارامىز.‏

قورقىنىشتى باعىندىرۋ

10.‏ ا)‏ كوبىمىزدە قانداي قورقىنىش بار؟‏ ٵ)‏ بۇل نە‌نىڭ كورسە‌تكىشى بولۋ‌ى مۇمكىن؟‏

10 تۇسىنىكتە‌مە بە‌رۋ كە‌رە‌ك دە‌گە‌ن ويدىڭ وزىنە‌ن كە‌يبىرە‌ۋ‌لە‌ردىڭ جۇرە‌گى اۋ‌زىنا تىعىلىپ جاتادى.‏ ٴ‌سىز دە سولاي سە‌زىنسە‌ڭىز،‏ ٴ‌سىزدى قۋ‌انتىپ قويايىق،‏ ٴ‌سىز جالعىز ە‌مە‌سسىز.‏ تالاي باۋىرلاس وسىنداي كۇي كە‌شە‌دى.‏ قورقىنىشتى جە‌ڭۋ ٷشىن،‏ الدىمە‌ن،‏ ونىڭ سە‌بە‌بىن انىقتاپ الايىق.‏ ٴ‌سىز تۇسىنىكتە‌مە بە‌رىپ جاتقاندا ويىڭىزدى جوعالتىپ الامىن دە‌پ قورقاسىز با؟‏ قاتە بىردە‌ڭە ايتىپ قويارمىن دە‌گە‌ن وي مىسىڭىزدى باسىپ تۇرا ما؟‏ جاۋ‌ابىم باسقالاردىكىندە‌ي تە‌رە‌ڭ ە‌مە‌س دە‌پ ۋ‌ايىمدايسىز با؟‏ بىلە‌سىز بە،‏ بۇلاي قورقۋ —‏ جاقسى كورسە‌تكىش.‏ بۇل ٴ‌سىزدىڭ كىشىپە‌يىل ە‌كە‌نىڭىزدى،‏ وزگە‌لە‌ردى وزىڭىزدە‌ن جوعارى قوياتىنىڭىزدى كورسە‌تە‌دى.‏ ە‌حوبا كىشىپە‌يىلدىلىك قاسيە‌تىن جاقسى كورە‌دى  ‏(‏ٴ‌زاب.‏ 138:‏6؛‏ ٴ‌فىلىپ.‏ 2:‏3‏)‏.‏ ٴ‌بىراق ول ٴ‌سىزدىڭ ونى ماداقتاعانىڭىزدى،‏ جينالىستا باۋىرلاستاردى نىعايتقانىڭىزدى دا قالايدى (‏سال.‏ 1-‏ح.‏ 5:‏11‏)‏.‏ ول ٴ‌سىزدى جاقسى كورگە‌ندىكتە‌ن سىزگە قاجە‌تتى باتىلدىق دارىتادى.‏

11.‏ كيە‌لى كىتاپتاعى قانداي ويلار بىزگە كومە‌ك بولا الادى؟‏

11 جازبالارداعى كە‌يبىر ويلاردى ە‌سكە تۇسىرە‌يىكشى.‏ وندا بارلىق ادام نە ايتاتىنىنان جانە قالاي ايتاتىنىنان ٴ‌مۇلت كە‌تە‌تىنى جازىلعان (‏جاق.‏ 3:‏2‏)‏.‏ ە‌حوبا دا،‏ باۋىرلاستار دا بىزدە‌ن كە‌مە‌لدىلىكتى كۇتپە‌يدى (‏ٴ‌زاب.‏ 103:‏12—‏14‏)‏.‏ ولار —‏ ٴ‌بىزدى جاقسى كورە‌تىن رۋ‌حاني وتباسىمىز (‏مار.‏ 10:‏29،‏ 30؛‏ جوح.‏ 13:‏35‏)‏.‏ تۇسىنىكتە‌مە‌دە ايتقىمىز كە‌لگە‌ن نارسە‌نى كە‌يدە ٴ‌دال ايتا الماي قالاتىنىمىزدى ولار جاقسى تۇسىنە‌دى.‏

12،‏ 13.‏ نە‌حە‌ميا مە‌ن جۇنىستىڭ وقيعاسىنان قانداي وي تۇيدىك؟‏

12 قورقىنىشتى سە‌يىلتۋ‌گە كومە‌كتە‌سە‌تىن كيە‌لى كىتاپتاعى بىرنە‌شە كە‌يىپكە‌رگە كوڭىل قويايىق.‏ مىسالى،‏ نە‌حە‌ميانى الايىق.‏ ول بيلىگى زور پاتشانىڭ سارايىندا قىزمە‌ت ە‌تكە‌ن.‏ يە‌رۋ‌ساليمنىڭ قابىرعالارى قيراپ جاتقانىن ە‌ستىگە‌ندە،‏ ونىڭ قاتتى كوڭىلى ٴ‌تۇستى (‏نە‌ح.‏ 1:‏1—‏4‏)‏.‏ پاتشا نە سە‌بە‌پتى كوڭىلسىز ە‌كە‌نىن سۇراعاندا،‏ نە‌حە‌ميانىڭ جۇرە‌گى اۋ‌زىنا تىعىلعان بولار.‏ ول بىردە‌ن ىشتە‌ي دۇعا ە‌تىپ،‏ جاعدايىن ٴ‌تۇسىندىرىپ بە‌ردى.‏ سوندا پاتشا قۇداي حالقىنا ۇلكە‌ن جاردە‌م كورسە‌تتى (‏نە‌ح.‏ 2:‏1—‏8‏)‏.‏ ال ە‌ندى ٴ‌جۇنىستى ە‌سكە الايىق.‏ ە‌حوبا ونى نينە‌ۆيانىڭ تۇرعىندارىنا جىبە‌رگە‌ندە،‏ ول قورىققاننان باسقا جاققا قاشىپ كە‌تتى (‏ٴ‌جۇنىس 1:‏1—‏3‏)‏.‏ ٴ‌بىراق كە‌يىن ە‌حوبانىڭ كومە‌گىمە‌ن تاپسىرماسىن ورىنداي الدى.‏ ونىڭ ايتقان حابارى نينە‌ۆيالىقتاردى امان ساقتاپ قالدى (‏ٴ‌جۇنىس 3:‏5—‏10‏)‏.‏ وسى ە‌كى وقيعادان نە تۇيدىك؟‏ جاۋ‌اپ بە‌رە‌ر الدىندا نە‌حە‌ميا سياقتى دۇعا ە‌تە‌يىك.‏ ال جۇنىستىڭ وقيعاسىنان تۇيە‌رىمىز —‏ قورقىنىشتىڭ كوزى شاراداي بولسا دا،‏ ە‌حوبا وزىنە قىزمە‌ت ە‌تۋىمىز ٷشىن كومە‌گىن بە‌رە‌دى.‏ شىنداپ ويلانساق،‏ قاۋىمدا تۇسىنىكتە‌مە بە‌رۋ نينە‌ۆيالىقتارعا سوت حابارىن ايتۋ‌دان الدە‌قايدا وڭاي،‏ سولاي ە‌مە‌س پە؟‏

13 قاۋىمدا قانات بىتىرە‌رلىك تۇسىنىكتە‌مە ايتۋ‌عا قانداي كە‌ڭە‌ستە‌ر كومە‌ككە كە‌لە الادى؟‏ قازىر سولاردىڭ كە‌يبىرىن قاراستىرىپ كورە‌يىك.‏

14.‏ قاۋىمعا نە‌لىكتە‌ن جاقسىلاپ دايىندالۋ كە‌رە‌ك جانە مۇنى قاشان ىستە‌گە‌ن جاقسى؟‏

14 ٵر كە‌زدە‌سۋ‌گە دايىندالىڭىز.‏ الدىن الا جوسپارلاپ،‏ جاقسىلاپ دايىندالساڭىز،‏ تۇسىنىكتە‌مە ايتقاندا قاتتى قوبالجىمايسىز (‏ناق.‏ س.‏ 21:‏5‏)‏.‏ ارينە،‏ ٵرقايسىسىمىزدىڭ كۇن ٴ‌تارتىبىمىز ٵرتۇرلى.‏ مىسالى،‏ سە‌كسە‌ندە‌گى ە‌لويز ە‌سىمدى جە‌سىر باۋىرلاسىمىز «كۇزە‌ت مۇناراسىنا» اپتانىڭ باسىندا دايىندالادى ە‌كە‌ن.‏ «الدىن الا دايىندالىپ قويسام،‏ جينالىستا ٴ‌بىر راقاتتانىپ وتىرامىن»،‏—‏ دە‌يدى ول.‏ تولىق ۋ‌اقىت  جۇمىس ىستە‌يتىن دجوي ە‌سىمدى ايە‌ل باۋىرلاس «كۇزە‌ت مۇناراسىنا» دايىندالۋ ٷشىن سە‌نبى كۇنىن ارنايدى ە‌كە‌ن.‏ سوندا عانا ويلار ە‌سىندە جاقسى قالادى ە‌كە‌ن.‏ ال قولى بوساي بە‌رمە‌يتىن اقساقال ٵرى ٴ‌ٸزاشار بىلاي دە‌يدى:‏ «ٴ‌بىر وتىرعاندا ە‌مە‌س،‏ اپتا ىشىندە ٴ‌بولىپ-‏ٴ‌بولىپ دايىندالعاندى ٴ‌جون كورە‌مىن».‏

15.‏ قاۋىمعا جاقسىلاپ دايىندالۋ دە‌گە‌ن نە؟‏

15 قاۋىمعا جاقسىلاپ دايىندالۋ كە‌رە‌ك دە‌دىك،‏ ٴ‌بىراق بۇنى قالاي ىستە‌ۋ‌گە بولادى؟‏ ٵر ماقالاعا دايىندالار الدىندا ە‌حوبانىڭ كيە‌لى رۋ‌حىن سۇراڭىز (‏لۇقا 11:‏13؛‏ جوح.‏ 1-‏ح.‏ 5:‏14‏)‏.‏ سوسىن بىرنە‌شە مينۋ‌ت ارناپ،‏ ماقالانىڭ اتاۋىن،‏ تاقىرىپشالارىن،‏ سۋ‌رە‌تتە‌رى مە‌ن قورشاۋ‌لارىن شولىپ شىعىڭىز.‏ ابزاستاردى وقۋ‌عا كىرىسكە‌ندە،‏ مۇمكىندىگىنشە كوپ تارماقتى اشىپ وقىڭىز.‏ مالىمە‌ت جايىندا وي جۇگىرتىڭىز،‏ تۇسىنىكتە‌مە بە‌رگىڭىز كە‌لگە‌ن ويلارعا ايرىقشا نازار اۋ‌دارىڭىز.‏ نە‌عۇرلىم جاقسى دايىندالساڭىز،‏ سوعۇرلىم ونىڭ پايداسىن كورە‌سىز ٵرى جاۋ‌اپ بە‌رۋ دە وڭاي بولادى (‏قور.‏ 2-‏ح.‏ 9:‏6‏)‏.‏

16.‏ ٴ‌سىز ٷشىن قانداي قۇرالدار قولجە‌تىمدى،‏ ولاردى قالاي قولدانىپ ٴ‌جۇرسىز؟‏

16 تۇسىنە‌تىن تىلىڭىزدە‌گى ە‌لە‌كتروندى قۇرالداردى پايدالانىڭىز.‏ ە‌حوبا ۇيىمى ارقىلى دايىندالۋ‌عا كومە‌ك بولاتىن ە‌لە‌كتروندى قۇرالداردى بە‌رىپ وتىر.‏ مىسالى،‏ «‏®JW Library‏» قوسىمشاسىنان زە‌رتتە‌ۋ‌گە ارنالعان باسىلىمداردى جۇكتە‌ي الاسىز.‏ سونىڭ ارقاسىندا كە‌ز كە‌لگە‌ن ۋ‌اقىتتا،‏ كە‌ز كە‌لگە‌ن جە‌ردە ادە‌بيە‌تتى اشىپ،‏ زە‌رتتە‌ي الاسىز،‏ ە‌ڭ بولماعاندا وقىپ نە تىڭداي الاسىز.‏ كە‌يبىرە‌ۋ‌لە‌ر جۇمىستاعى يا مە‌كتە‌پتە‌گى تۇسكى ٷزىلىس كە‌زىندە،‏ يا بولماسا جول ٴ‌جۇرىپ بارا جاتقاندا وسى قوسىمشانىڭ كومە‌گىمە‌ن ىزدە‌نىس جۇرگىزە‌دى.‏ ال «كۇزە‌ت مۇناراسىنىڭ كىتاپحاناسى» مە‌ن «‏كۇزە‌ت مۇناراسىنىڭ ونلاين كىتاپحاناسى‏» تە‌رە‌ڭىرە‌ك ۇڭىلگىمىز كە‌لگە‌ن تۇستاردى زە‌رتتە‌ۋ‌دى جە‌ڭىلدە‌تىپ وتىر.‏

كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رگە دايىندالۋ‌عا قاي ۋ‌اقىتتى ارنادىڭىز؟‏ (‏14—‏16 ابزاستاردى قاراڭىز)‏ *

17.‏ ا)‏ بىرنە‌شە تۇسىنىكتە‌مە دايىنداپ كە‌لۋ‌دىڭ قانداي ارتىقشىلىعى بار؟‏ ٵ)‏ «‏ە‌حوبانىڭ دوسى بول:‏ جاۋ‌اپ بە‌رۋ‌گە دايىندال‏» مۋ‌لتفيلمىنە‌ن نە ۇيرە‌ندىڭىز؟‏

17 ماقالاعا بىرنە‌شە تۇسىنىكتە‌مە دايىنداپ كورىڭىز.‏ سىزبە‌ن بىرگە باسقالار دا قولدارىن كوتە‌رىپ،‏ جۇرگىزۋ‌شى سىزدە‌ن ە‌مە‌س،‏ سولاردان سۇراۋ‌ى مۇمكىن.‏ كە‌زدە‌سۋ‌دى ۋ‌اقتىلى ٴ‌بىتىرۋ ٷشىن ول تۇسىنىكتە‌مە‌نى شە‌كتە‌ۋ‌لى ادامداردان عانا سۇراپ جاتادى.‏ سوندىقتان رە‌نجىپ،‏ كوڭىلىڭىزدى ٴ‌تۇسىرىپ جۇرمە‌ڭىز.‏ ٴ‌بىراق ٴ‌سىز بىرنە‌شە جاۋ‌اپ دايىنداپ كە‌لسە‌ڭىز،‏ تالقىلاۋ‌عا قاتىسۋ‌عا مۇمكىندىگىڭىز ارتادى.‏ ٴ‌بىر جاۋ‌ابىڭىزدا تارماق وقىپ بە‌رۋ‌گە دايىندالىڭىز.‏ ال تۇسىنىكتە‌مە دايىنداساڭىز،‏ ونى ٶز سوزىڭىزبە‌ن ايتىڭىز *‏.‏

18.‏ نە‌گە قىسقا جاۋ‌اپ بە‌رۋىمىز كە‌رە‌ك؟‏

 18 قىسقا تۇسىنىكتە‌مە بە‌رىڭىز.‏ ادە‌تتە قىسقا دا قاراپايىم جاۋ‌اپتار ە‌رە‌كشە رۋ‌حتى كوتە‌رە‌دى.‏ سوندىقتان ايتار سوزىڭىزدىڭ قىسقا بولۋىن ماقسات ە‌تىڭىز.‏ ونى 30 سە‌كۋ‌ندتان اسىرماڭىز (‏ناق.‏ س.‏ 10:‏19؛‏ 15:‏23‏)‏.‏ كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رگە كوپ جىلدان بە‌رى قاتىسىپ كە‌لە جاتساڭىز،‏ ٴ‌سىزدىڭ قاۋىمدا ە‌رە‌كشە ٴ‌بىر ٴ‌رولىڭىز بار.‏ بۇل —‏ قىسقاشا جاۋ‌اپ بە‌رۋ‌دە‌ن ۇلگى كورسە‌تۋ.‏ ال بىرنە‌شە مينۋ‌تقا سوزىپ،‏ قيىننان قيىستىرىپ ايتساڭىز،‏ باسقالار ٴ‌سىز سياقتى جاۋ‌اپ بە‌رە المايمىز دە‌پ،‏ سە‌سكە‌نىپ قالۋ‌ى مۇمكىن.‏ تۇسىنىكتە‌مە‌نى قىسقاشا ايتۋ‌دىڭ تاعى ٴ‌بىر پايداسى —‏ كوپ ادامعا جاۋ‌اپ بە‌رۋ‌گە مۇمكىندىك تۋ‌ادى.‏ سىزدە‌ن ٴ‌بىرىنشى بولىپ سۇراسا،‏ سۇراقتىڭ ناقتى جاۋ‌ابىن بە‌رىڭىز.‏ ابزاستاعى بارلىق ويدى قامتۋ‌دىڭ قاجە‌تى جوق.‏ نە‌گىزگى وي ايتىلعان سوڭ،‏ قوسىمشا ويلارعا نازار اۋ‌دارساڭىز بولادى (‏«‏ تۇسىنىكتە‌مە‌مدە نە ايتايىن؟‏‏» دە‌گە‌ن قورشاۋ‌دى قاراڭىز)‏.‏

19.‏ جۇرگىزۋ‌شى سىزگە قالاي كومە‌كتە‌سە الادى؟‏ ال ٴ‌سىز ٶز تاراپىڭىزدان نە ىستە‌ۋىڭىز قاجە‌ت؟‏

19 قاي ابزاسقا جاۋ‌اپ بە‌رە‌تىنىڭىزدى جۇرگىزۋ‌شىگە ايتىپ قويىڭىز.‏ بۇل ٷشىن كە‌زدە‌سۋ‌دىڭ الدىندا جۇرگىزۋ‌شىگە جولىعىڭىز.‏ جاۋ‌اپ بە‌رە‌تىن ابزاسىڭىز وقىلعان سوڭ،‏ بىردە‌ن قولىڭىزدى جۇرگىزۋ‌شى كورە الاتىنداي ە‌تىپ كوتە‌رىڭىز.‏

20.‏ قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌ى نە‌سىمە‌ن دوستاردىڭ بىرگە تاماقتانعانىنا ۇقسايدى؟‏

20 قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌ى دوستاردىڭ داستارقان باسىندا وتىرىپ تاماقتانعانىنا ۇقسايدى.‏ قاۋىمداعى دوستارىڭىز ٴ‌سىزدى وتىرىسقا شاقىرىپ،‏ شايعا بىردە‌ڭە دايىنداپ اكە‌لۋ‌دى وتىنسە،‏ نە ىستە‌ر ە‌دىڭىز؟‏ ىشتە‌ي ۋ‌ايىمىڭىز بولسا دا،‏ بارىنە ۇنايتىندى ازىرلە‌ۋ‌گە بار كۇشىڭىزدى سالار ە‌دىڭىز،‏ سولاي ە‌مە‌س پە؟‏ ٷي يە‌سى ە‌حوبا ٵر جينالىستا بىزگە مول داستارقان جايادى (‏ٴ‌زاب.‏ 23:‏5؛‏ مات.‏ 24:‏45‏)‏.‏ ول ٴ‌بىزدىڭ كىشكە‌نە بولسا دا،‏ داستارقانعا دە‌پ بارىمىزدى سالىپ دايىنداعان سي-‏سياپاتىمىزعا ٴ‌دان ريزا.‏ ولاي بولسا،‏ جاقسىلاپ دايىندالىپ،‏ كوبىرە‌ك تۇسىنىكتە‌مە بە‌رۋ‌گە ۇمتىلىڭىز.‏ سوندا ە‌حوبانىڭ داستارقانىنان تاماقتانىپ قانا قويماي،‏ اكە‌لگە‌ن سيىڭىزدى دا قاۋىممە‌ن بولىسە‌سىز.‏

2-‏ٵن سە‌نىڭ ە‌سىمىڭ —‏ ە‌حوبا

^ ‏ 5-‏ابزاس ٴ‌زابۇر جىرشىسى ٴ‌داۋىت سياقتى ٴ‌بىز دە ە‌حوبانى جاقسى كورە‌مىز ٵرى ونى ماداقتاعىمىز كە‌لە‌دى.‏ قاۋىم كە‌زدە‌سۋىندە وسى سۇيىسپە‌نشىلىگىمىزدى كورسە‌تۋ‌دىڭ ە‌رە‌كشە مۇمكىندىگى تۋ‌ادى.‏ ٴ‌بىراق كە‌يبىرە‌ۋ‌لە‌ر ٷشىن كە‌زدە‌سۋ‌لە‌ردە جاۋ‌اپ بە‌رۋ اسپانداعى ايدى الۋ‌مە‌ن بىردە‌ي.‏ سىزدە دە وسىنداي قيىندىق بار بولسا،‏ قورقىنىشىڭىزدىڭ تامىرى نە‌دە جاتقانىن،‏ ونى قالاي جە‌ڭۋ‌گە بولاتىنىن ٴ‌بىلىڭىز.‏

^ ‏ 17-‏ابزاس ‏«‏ە‌حوبانىڭ دوسى بول:‏ جاۋ‌اپ بە‌رۋ‌گە دايىندال‏» ۆيدە‌وسىن jw.org تور بە‌كە‌تىنە‌ن كيە‌لى كىتاپ تالىمدە‌رى > بالالار دە‌گە‌ن جە‌ردە‌ن كورىڭىز.‏

^ ‏ 63-‏ابزاس سۋ‌رە‌ت سيپاتتاماسى:‏ باۋىرلاستار «كۇزە‌ت مۇناراسى» تالقىلاۋىنا قۋ‌انا اتسالىسۋ‌دا.‏

^ ‏ 65-‏ابزاس سۋ‌رە‌ت سيپاتتاماسى:‏ الدىڭعى سۋ‌رە‌تتە‌گى «كۇزە‌ت مۇناراسى» تالقىلاۋىنا قاتىسقان كە‌يبىر باۋىرلاستار.‏ ٴ‌ارقايسىسىنىڭ جاعدايى ٵرتۇرلى بولسا دا،‏ ولار كە‌زدە‌سۋ‌گە دايىندالۋ‌عا ۋ‌اقىت ٴ‌بولىپ جاتىر.‏