مازمۇنعا ٶتۋ

مازمۇن تىزىمىنە ٶتۋ

ٴ‌سىز بىلگە‌نسىز بە؟‏

ٴ‌سىز بىلگە‌نسىز بە؟‏

ٴ‌بىرىنشى عاسىرداعى ٴ‌ماجىلىسحانا‏:‏ بۇل سۋ‌رە‌تتە عاليلە‌يا تە‌ڭىزىنە‌ن سولتۇستىك-‏شىعىسقا قاراي 10 km جە‌ردە‌گى گاملا قالاسىنان تابىلعان ٴ‌ماجىلىسحانا بە‌ينە‌لە‌نگە‌ن.‏ بۇدان ە‌جە‌لدە‌گى ٴ‌ماجىلىسحانا قانداي بولعانىن كورۋ‌گە بولادى.‏

ٴ‌ماجىلىسحانانىڭ شىعۋ تاريحى

‏«سيناگوگا» دە‌گە‌ن گرە‌ك ٴ‌سوزى «جيىن» نە‌مە‌سە «بىرگە باس قوسۋ» دە‌گە‌ندى بىلدىرە‌دى.‏ ٴ‌ماجىلىسحانالاردىڭ بۇلاي اتالۋ‌ى بە‌كە‌ر ە‌مە‌س.‏ ە‌ۆرە‌يلە‌ر وندا قاۋىمداستىقتارىنا ارنالعان نۇسقاۋ‌لار الۋ ٷشىن،‏ قۇدايعا عيبادات ە‌تۋ ٷشىن ە‌جە‌لدە‌ن جينالىپ كە‌لە‌دى.‏ ە‌ۆرە‌ي جازبالارىندا ٴ‌ماجىلىسحانالار تۋ‌رالى انىق ە‌شتە‌ڭە ايتىلماعان.‏ الايدا گرە‌ك جازبالارىنان ولاردىڭ ٴ‌بىرىنشى عاسىردىڭ وزىندە-‏اق بار بولعانىن بىلە‌مىز.‏

كوپ عالىمداردىڭ ويىنشا،‏ ٴ‌ماجىلىسحانالار ە‌ۆرە‌ي حالقى بابىلدا تۇتقىندا بولعان كە‌زدە پايدا بولعان.‏ «يۋ‌دە‌ي ە‌نسيكلوپە‌دياسىندا» بىلاي دە‌لىنگە‌ن:‏ «عيباداتحانالارىنان ايىرىلعان،‏ جات جە‌ردە جۇبانىشقا ٴ‌زارۋ بولعان ە‌ۆرە‌يلە‌ر اۋىق-‏اۋىق باس قوسىپ تۇرعان.‏ ولار دە‌مالىس كۇنى جينالىپ،‏ جازبالاردى بىرگە وقىسا كە‌رە‌ك».‏ تۇتقىننان بوساعاننان كە‌يىن دە ە‌ۆرە‌يلە‌ر وسى ادە‌تىنە‌ن اينىمادى.‏ ولار قونىس تە‌پكە‌ن جە‌رلە‌رىندە ٴ‌ماجىلىسحانا تۇرعىزىپ،‏ كە‌يىن سول جە‌ردە دۇعا ە‌تۋ ٷشىن،‏ جازبالاردى وقۋ ٷشىن باس قوسىپ ٴ‌جۇردى.‏

ٴ‌بىرىنشى عاسىردا ە‌ۆرە‌يلە‌ر يسرايلدە،‏ جە‌رورتا تە‌ڭىزىنىڭ اينالاسى مە‌ن تاياۋ شىعىستا تۇرىپ جاتقان ە‌دى.‏ سول ۋ‌اقىتتا ٴ‌ماجىلىسحانالار عيبادات ە‌تە‌تىن جانە قوعامدىق ماسە‌لە‌لە‌ردى شە‌شە‌تىن ورتالىققا اينالدى.‏ «[ٴ‌ماجىلىسحانا] ٴ‌تالىم الاتىن،‏ قاسيە‌تتى استى قابىلدايتىن،‏ قاۋىمداستىقتىڭ قارجىسىن ساقتايتىن،‏ سوت جۇرگىزە‌تىن جانە ساياسي-‏قوعامدىق ماسە‌لە‌لە‌ردى شە‌شە‌تىن جە‌ر بولعان.‏ ارينە،‏ ە‌ڭ الدىمە‌ن،‏ ول جە‌ردە ٴ‌دىني قىزمە‌ت اتقارىلعان»،‏—‏ دە‌يدى يە‌رۋ‌ساليمدە‌گى ە‌ۆرە‌ي ۋ‌نيۆە‌رسيتە‌تىنىڭ پروفە‌سسورى لي لە‌ۆين.‏ يسانىڭ ٴ‌ماجىلىسحانالارعا ٴ‌جيى بارىپ تۇرعانى،‏ مىنە،‏ سوندىقتان (‏مار.‏ 1:‏21؛‏ 6:‏2؛‏ لۇقا 4:‏16‏)‏.‏ ول سوندا حالىققا ٴ‌تالىم بە‌رگە‌ن،‏ جىگە‌رلە‌ندىرگە‌ن.‏ ماسىحشىلە‌ر قاۋىمى قۇرىلعاننان كە‌يىن ە‌لشى پاۋىل دا ٴ‌ماجىلىسحانالاردا كوپ ۋ‌اعىزداعان.‏ ٴ‌ماجىلىسحانادا ادە‌تتە قۇدايعا جاقىنداعىسى كە‌لە‌تىن ادامدار جينالاتىن.‏ سوندىقتان پاۋىل قانداي دا ٴ‌بىر قالاعا كە‌لگە‌ندە،‏ بىردە‌ن ٴ‌ماجىلىسحاناعا بارىپ ۋ‌اعىزدايتىن (‏ە‌ل.‏ ٴ‌ٸس.‏ 17:‏1،‏ 2؛‏ 18:‏4‏)‏.‏