مازمۇنعا ٶتۋ

‏«ك‍ۇزە‌ت مۇناراسى» جانە «ويانىڭدار!‏» جۋ‌رنالدارى

ٴبىزدىڭ كيە‌لى كىتاپقا نە‌گىزدە‌لگە‌ن جۋ‌رنالدارىمىزدى 200 دە‌ن اسا تىلدە،‏ سونىڭ ىشىندە ىم تىلدە‌رىندە دە،‏ ٴتۇسىرىپ الۋ‌عا بولادى.‏ «ك‍ۇزە‌ت مۇناراسى» جۋ‌رنالى دۇنيە‌دە بولىپ جاتقان وقيعالاردى كيە‌لى كىتاپتاعى پايعامبارلىقتاردىڭ قىرىنان كورسە‌تە‌دى.‏ سونداي-‏اق بۇل باسىلىم قۇداي پاتشالىعى تۋ‌رالى ىزگى حابار ارقىلى ادامدارعا جۇبانىش سىيلايدى ٴارى قۇداي سوزىنە دە‌گە‌ن سە‌نىمدى نىعايتادى.‏ «ويانىڭدار!‏» جۋ‌رنالى بولسا بىزگە ب‍ۇگىندە‌گى قيىنشىلىقتارمە‌ن قالاي ك‍ۇرە‌سۋ‌گە بولاتىنىن كورسە‌تە‌دى جانە جاراتۋ‌شىنىڭ ۋ‌ادە‌سىنە،‏ ياعني تىنىشتىق پە‌ن قاۋىپسىزدىك ورناعان جاڭا دۇنيە‌نىڭ بولاتىنىنا سە‌نىمدىلىك بە‌رە‌دى.‏

قاجە‌تتى تىلدە‌گى جۋ‌رنالداردى جانە ولاردىڭ نۇسقاسىن كورۋ ٴۇشىن،‏ تىلدە‌ردىڭ ٴتىزىمى كە‌لتىرىلگە‌ن جولاقتان كە‌رە‌كتىسىن تاڭداپ،‏ «ىزدە‌ۋ» كنوپكاسىن باسىڭىز.‏

 

كورۋ

كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان)

كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان)

كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان)

كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان)

كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان)

كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان)

كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان)

كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان)

كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان)