مازمۇنعا ٶتۋ

تاڭداۋ‌لى ماتە‌ريالدار

‏«ك‍ۇزە‌ت مۇناراسى»،‏ «ويانىڭدار!‏» جۋ‌رنالدارىنىڭ سوڭعى ساندارىن جانە باسقا دا مالىمە‌تتى توردا وقىڭىز نە تۇسىرىپ الىڭىز.‏ كوپتە‌گە‌ن تىلدە‌گى ادە‌بيە‌تتە‌ردىڭ دىبىس جازبا نۇسقالارىن تە‌گىن تىڭداڭىز.‏ بە‌ينە ماتە‌ريالداردى ٴت‍ۇرلى تىلدە‌ردە،‏ سونىڭ ىشىندە ىم تىلىندە دە،‏ كورىپ،‏ تۇسىرە الاسىز.‏

قاجە‌تتى تىلدە‌گى ادە‌بيە‌تتە‌ردى جانە نۇسقالارىن كورۋ ٴۇشىن،‏ تىلدە‌ردىڭ ٴتىزىمى كە‌لتىرىلگە‌ن جولاقتان كە‌رە‌كتىسىن تاڭداپ،‏ «ىزدە‌ۋ» كنوپكاسىن باسىڭىز.‏

كورۋ

جۋرنالدار

كۇزەت مۇناراسى (زەرتتەۋگە ارنالعان)

باسقا باسىلىمدار

ساندىق نۇسقاسىنداعى باسىلىمدارعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر ازىرگە باسىپ شىعارىلعان ادەبيەتتەردە كورسەتىلمەۋى مۇمكىن.