Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo lembo laDaniel

Etwalemo lembo laDaniel

Embo laDaniel lopaxunganeko ola popya kombinga yokudikwa po nokuteka po kwomapangelo omanaenghono aBabilon fiyo opexulilo eshi Ouhamba waKalunga tau uya okuxulifa po okumona oixuna akushe.