Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo lembo laJohannes wotete

Etwalemo lembo laJohannes wotete

Eshi to lesha onhumwafo yaJohannes wotete didilika osho a popya shi na sha noantikristus, oulunde nosho yo ohole.