Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo lembo laTimoteus wotete

Etwalemo lembo laTimoteus wotete

Didilika oinima imwe oyo omuyapostoli Paulus a divilika eshi a shangela Timoteus, oo e li kaume kaye omunyasha nomupashukili mukwao, onhumwafo yotete.