Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHITWA 6

Okuyelifa omishangwa mondjila

Okuyelifa omishangwa mondjila

Oshike u na okuninga eshi to lesha omushangwa nokonima eshi we u lesha opo u kwafele ovapwilikini voye va dule okuuda ko etomheno kutya omolwashike to leshele ovelishe oyo?