Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHITWA 10

Okupopya to lundulula ewi

Okupopya to lundulula ewi

Otashi ka kuma ngahelipi ovapwilikini voye ngeenge oho lundulula oule wondaka yoye, omutono nosho yo onhapo?