Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHITWA 1

Okuninga etwalemo tali ti sha

Okuninga etwalemo tali ti sha

Ongahelipi to dulu okuningifa ovapwilikini voye va kale va halelela okuuda osho wa hala okupopya?