Diinina oku va leshela noku va honga — Ouvidio

Kala u na owino wokulesha nokuhonga ovanhu.

OSHITWA 1

Okuninga etwalemo tali ti sha

Ongahelipi to dulu okuningifa ovapwilikini voye va kale va halelela okuuda osho wa hala okupopya?

OSHITWA 2

Okupopya monghedi yeenghundafana

Oshike to dulu okuninga opo u kwafele ovapwilikini voye va kale va manguluka?

OSHITWA 3

Okulongifa omapulo

Ongahelipi hatu dulu okulongifa omapulo opo tu tomhafane novapwilikini vetu, nopomhito tuu opo ohatu va kwafele va kale ve na ohokwe nosho yo okudivilika oitwa ya fimana?

OSHITWA 4

Okuninga etwalemo ofimbo ino lesha omushangwa

Ongahelipi to dulu okulongekida omadiladilo ovapwilikini voye ofimbo ino lesha omushangwa?

OSHITWA 5

Okulesha nawa

Oshike tashi dulu okukwafela omunhu a leshe nawa mokule osho sha shangwa?

OSHITWA 6

Okuyelifa omishangwa mondjila

Oshike u na okuninga eshi to lesha omushangwa nokonima eshi we u lesha opo u kwafele ovapwilikini voye va dule okuuda ko etomheno kutya omolwashike to leshele ovelishe oyo?

Okupopya oinima i li paushili notai tomho

Ongahelipi to dulu okushilipaleka kutya ino pengifa oshili?

OSHITWA 8

Okulongifa omafaneko taa hongo

Ngaashi Omuhongi Munene, ongahelipi to dulu okulongifa omafaneko monghedi tai pondola?

OSHITWA 9

Okulongifa nawa oinima oyo hai dulu okumonika

Ongahelipi to dulu okulongifa omafano ile oinima imwe oyo hai dulu okumonika opo u kwafele ovapwilikini voye va ude ko oitwa ya fimana?

OSHITWA 10

Okupopya to lundulula ewi

Ongahelipi okupopya to lundulula ewi taku dulu oku ku kwafela u popye oitwa ya yela nou hange omitima dovapwilikini voye?

OSHITWA 11

Okupopya nexwamo

Ongahelipi to dulu okupopya nexwamo opo u linyengife ovapwilikini voye va katuke eenghatu?

OSHITWA 12

Okupopya nohamu nosho yo nonghenda

Ongahelipi to dulu okupopya nohamu nosho yo nonghenda novapwilikini voye?

OSHITWA 13

Okuyelifa etulomoilonga

Ongahelipi to dulu okuyelifila ovapwilikini voye oshikundafanwa shoye opo va ude ko etulomoilonga nova katuke eenghatu?

OSHITWA 14

Okudivilika oitwa oyo ya fimana

Kwafela ovapwilikini voye va yandje elitulemo, va ude ko nova dimbuluke oitwa oyo ya fimana.

OSHITWA 15

Okupopya to ulike kutya owa tomhwa

Ongahelipi to dulu okukala ho popi to ulike kutya owa tomhwa ngeenge to yandje oipopiwa ile u li moukalele?

Lihonga shihapu

OMAMBO NOUMBO

Diinina oku va leshela noku va honga

Okambo aka oka nyanyangidwa nelalakano opo ke ku kwafele u xwepopaleka ounghulungu woye ngeenge to lesha moipafi, to popi ile to hongo.